Национална стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот 2021-2027 година
Документи од Управа за семе и саден материјал

Министрество за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Управа за семе и саден материјал

Директор: Љутви Акики

е-маил: [email protected]

Тел: 071 363 094

 

УССМ организациски ја сочинуваат  2 (два) сектори:

  1. Сектор за производство, сертификација, контрола и пост контрола на семенски и саден материјал има две одделенија:
  • Одделение за регистрација и евиденција на снабдувачи
  • Одделение за производство, сертификација на семенски и саден материјал контрола и пост контрола на семенски посеви и насади

 

  1. Сектор за признавање, одобрување и заштита на сорти има три одделенија:
  •  Одделение за признавање, одобрување и трговија на семенски и саден материјал 
  •  Одделение за селекционерски права за семенски и саден материјал 
  •  Одделение за национална ген банка и гмо 

Управа за семе и саден материјал (УССМ) е орган во рамките на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) одговорна за креирање на националната политика и законодавство во областа на семенски и саден материјал за земјоделски растенија. УССМ е надлежна за два закона и подзаконски акти кои произлегуваат од нив:

-          Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија″ бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18)  и

-          Законот за селекционерски права („Службен весник на Република Македонија бр. 52/09).

 

УССМ согласно националното законодавство е надлежна да:

-  креира и предлага политики од областа на семенскиот и садниот материјал;

- изработува и предлага подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија и Законот за селекционерски права и нивно усогласување со законодавството на Европската Унија;

- регистрира правни лица за производство, подготовка за пазар, трговија и увоз-извоз на семенски и саден материјал на земјоделски растенија и електронски го води регистарот;

- го организира производството и сертифицикацијата на семенски и саден материјал преку издавање на конечни сертификат и етикет за сертифициран семенски и саден материјал од земјоделски растенија;

- спроведува постапка за признавање и запишување на сорти во Национална сортна листа и нивно објавување во Службен весник на Република Македонија;

- ја организира постконтрола на семенски материјал кој е пуштен во трговија;

- го организира чувањето и одржувањето на семенски и саден материјал во Ген Банките;

- донесува решение за доделување на селекционерско право по поднесена пријава од страна на селекционер и доставените резултати за сортата;

- спроведува контрола над работата на овластените правни лица и овластените лаборатории во делот на спроведување на активностите за што добиле овластување од страна на Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство  и

- ја застапува Република Македонија пред меѓународните органи и организации од областа на семето и садниот материјал (UPOV, ECPGR).

 

 

Документи за превземање

Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Документи од Управа за семе и саден материјал
Стратешки план на МЗШВ
Буџет
Усвоени извештаи за реализација на Буџетот
Ревизорски извештаи
План за јавни набавки
Правилник за внатрешна организација
Правилник за систематизација на работните места
Органограм за внатрешна организација
Список на лица вработени во институцијата
Консолидирани текстови на закони и подзаконски акти
Обрасци и барања
Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
Листа на информации од јавен карактер
Контакт лице задолжено за информации од јавен карактер

Аднан Селмани Посебен советник за односи со јавнос
Мобилен телефон: 071 363 110 
Службен меил: [email protected]  |  [email protected] 

Список на лица за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.pdf

Правилник за заштитено внатрешно пријавување
Активни регистри во МЗШВ

ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ВО СЕКТОР ЗА ЛОЗАРСТВО.pdf

ЗАШТИТА_географски назив_PR_271117.pdf

Производители на вино PR_231117.pdf

РЕГИСТАР Откупувачи на овошје_PR_271117.pdf

Регистар на откупувачи на градинарски култури.xls

Регистар на откупувачи на житни култури и маслодајни семиња.xls

Регистар на откупувачи на млеко, жив добиток и мед.xls

Регистар на откупувачи на тутун 

Регистар на откупувачи на тутун 07.03.2018.pdf

Регистар на увозници на одделни земјоделски производи (брашно и пченица).xls

Регистер на одобрени одгледувалишта на пчелни матици 2017 г..pdf

Регистер на признати организации на одгледувачи на добиток 2017 г..pdf

СПИСОК НА СОЦИЈАЛНИ И ЕКОНОМСКИ ПАРТНЕРИ ЕВИДЕНТИРАНИ ВО МЗШВ10.05.2018.pdf

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 2017 ГОДИНА.pdf

Увозници на вино PR_241117.pdf

List of GIs North Macedonia.pdf

Посебни советници


Посебни советници
 

Дритан Рамадани - посебен советник плата 35.000 денари 

Аднан Селмани - посебен советник плата 35.000 денари  

Тони Николовски - посебен советник плата 35.000 денари

  

Кабинетски службеници 

Мерита Вербицоли - кабинетски службеник 

Александар Диље - кабинетски службеник