Стратешки план на МЗШВ
Буџет
Усвоени извештаи за реализација на Буџетот
Ревизорски извештаи
План за јавни набавки
Правилник за внатрешна организација
Правилник за систематизација на работните места
Органограм за внатрешна организација
Список на лица вработени во институцијата
Консолидирани текстови на закони и подзаконски акти
Обрасци и барања
Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
Листа на информации од јавен карактер
Контакт лице задолжено за информации од јавен карактер
Правилник за заштитено внатрешно пријавување
Контакт лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
Офицер за заштита на лични податоци
Активни регистри во МЗШВ

ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ВО СЕКТОР ЗА ЛОЗАРСТВО.pdf

ЗАШТИТА_географски назив_PR_271117.pdf

Производители на вино PR_231117.pdf

РЕГИСТАР Откупувачи на овошје_PR_271117.pdf

Регистар на откупувачи на градинарски култури.xls

Регистар на откупувачи на житни култури и маслодајни семиња.xls

Регистар на откупувачи на млеко, жив добиток и мед.xls

Регистар на откупувачи на тутун 

Регистар на откупувачи на тутун 07.03.2018.pdf

Регистар на увозници на одделни земјоделски производи (брашно и пченица).xls

Регистер на одобрени одгледувалишта на пчелни матици 2017 г..pdf

Регистер на признати организации на одгледувачи на добиток 2017 г..pdf

СПИСОК НА СОЦИЈАЛНИ И ЕКОНОМСКИ ПАРТНЕРИ ЕВИДЕНТИРАНИ ВО МЗШВ10.05.2018.pdf

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 2017 ГОДИНА.pdf

Увозници на вино PR_241117.pdf

List of GIs North Macedonia.pdf

Посебни советнициПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици