Национална стратегија за земјоделство и рурален развој 2014-2020 година
Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018 година

Документи за превземање

Рибарство и аквакултура - 2018
Национална програма за развој на земјоделството и рурален развој 2013 - 2017 година
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година

Документи за превземање

Директни плаќања - 2017 година
Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година
Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2017 година

Документи за превземање

Рибарство и аквакултура - 2017 година
Инструмент за претпристапна помош на ЕУ (ИПА)

Документи за превземање

Програма за рурален развој 2014 - 2020
Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година
Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Документи за превземање

Јавен повик
PRR_2019_sl.vesnik_232.pdf
PRR_2019_sl.vesnik_254.pdf
PRR_2019_sl.vesnik_266.pdf
PRR_2019_sl_vesnik_181.pdf
Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година