Издавање на решение за ставање на вино во промет

Услуга: Издавање на решение за ставање на вино во промет

Законски основ:Согласно член 35 став (1) од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 235/19)

Услови:

1. Вино произведено во Република Северна Македонија може да стави во промет само производител на вино запишан во регистарот на производители на вино.

Условот е наменет за: правно лице и физичко лице

Докази:

1. Барање-преземи

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно лице и физичко лице

 

2. Уплатена административна такса од 250,00 денари

Тип на доказ: Образец уплатница ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

 

3. Резултатиодфизичко-хемиската анализа за виното

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно лице и физичко лице

 

4. Органолептичко оценување на виното

Тип на доказ: документ кој произлегува од самиот производител на вино

За кого е наменет доказот: правно лице и физичко лице

 

5. Записникод Државен инспекторат за земјодeлство земање на мостри

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно лице и физичко лице

 

Рок за издавање на решение за ставање на вино во промет е 10 дена.

 

 Издавање на Решение за упис во регистар на производители на вино

Услуга: Издавање на Решение за упис во регистар на производители на вино

Законски основ:Согласно член 30 од Законот за виното(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 235/19)

Услови:

1.Располага со соодветни простории и опрема за производство на вино во своја сопственост или користи простории и опрема во сопственост на друго физичко или правно лице кое нема финансиски обврски за купено винско грозје во претходните години.

Условот е наменет за: правно лице и физичко

2.Правното лице да има вработено најмалку едно лице со завршено високо образование од областа на винарството или лозарството односно да има со договор ангажирано лице со завршено високо образование од областа на винарството или лозарството доколку капацитетот за преработка и чување на виното не надминува 100.000 литри годишно.

Условот е наменет за: правно лице

3.Физичкото  лице  да  има  завршено  високо  образование  од  областа  на винарството или лозарството или да има со договор ангажирано лице со завршено високо образование од областа на винарството или лозарството,односно физичкото лице да има завршено средно образование доколку капацитетот за преработка и чување на виното не надминува 50.000 литри годишно

Условот е наменет за: физичко лице

4.Нема доспеани финансиски обврски за откупеното винско грозје

Условот е наменет за: правно и физичко лице

5.Не било избришано од Регистарот на производители на вино во претходната календарска година

Условот е наменет за: правно и физичко лице

Докази:

1.Барање за упис во регистарот на производители на вино-преземи 

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно лице

2.Извод за тековна состојба на правно лице издадена од централен регистар на РСМ кој не може да биде постар од 30 дена

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно лице

3.Доказ за сопственост или договор за користење/закуп на објектите и опрематакои се во сопственост на друго физичко или правно лице кое нема финансиски обврски за купено винско грозје во претходни години.

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

4.Спецификација за расположлива опрема согласно правилникот за поблиските услови во поглед на просториите и опремата за производство на вино.

Тип на доказ: документ кој произлегува од производителот на вино

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

5.Известување за започнување со вршење на дејност издадено од Министерство за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно лице

6.Извод од Регистарот на објекти и оператори со храна од неживотиско потекло или

Извод од Регистарот на регистрирани оператори со храна и објекти за производство и преработка на мали количества на производиод неживотиско потекло за директно снабдување до крајниот потрошувач

Извод од Евиденција на оператори со храна и објекти за производство и преработка на мали количества на производиод неживотнско потекло за директно снабдување до крајниот потрошувач (физичко лице)

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно и физико лице

7.Изјава од одговорното во правно лице дека нема финансиските обврски за купено винско грозје во претходните години

Тип на доказ: документ кој произлегува од производителот на вино

За кого е наменет доказот: правно лице и физичко лице

8.Изјава од одговорното лице во правното лице дека во претходната година производителот на вино не бил избришан од Регистарот поради неплаќање на финансиските обврски за купено винско грозје

Тип на доказ: документ кој произлегува од производителот на вино

За кого е наменет доказот: правно лице

9.Да има образец М1 и М2 за стручното лице и доказ за завршено високо образование од областа на лозарството и винарството,односно договор за ангажираното лице со завршено високо образование од областа на лозарството или винарството, доколку капацитетот за преработка и чување на виното не надминува 100.000 литри годишно

Да има завршено високо образование од областа на винарството или лозарството, односно договор за ангажирано стручното лице со завршено високо образование од областа на винарството или лозарството, односно да има завршено средно образование доколку капацитетот за преработка и чување на виното не надминува 50.000 литри годишно. (физичко лице)

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно лице и физичко лице

10. Да има записник од Државен инспекторат за земјоделство за исполнување на условите согласно Правилникот за поблиските услови во поглед на просториите и опремата за производство на вино

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно лице и физичко лице

11. Да има доказ за платени административни такси до 1500,00 ден.

Тип на доказ: Образец уплатница ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лицеИздавање на Решение за упис во регистар на вина со заштитен географски назив и на корисниците на гео

Услуга:Издавање на Решение за упис во регистар на вина со заштитен географски назив и на корисниците на географскиот назив

Законски основ: Согласно член 42-а од Законот за виното(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 235/19)

Услови:

1. Да има Барање за упис во регистарот на вина со заштитен географски назив и на корисниците на географскиот назив 

Условот е наменет за: правно и физичко лице

2. Да има доказ - Елаборат  за  производство  и  означување  на  винo  со  географски  назив  се изработува во А4 формат на хартија во бела боја во форма на книга.

Условот е наменет за: правно и физичко лице

3. Да има доказ за платени административни такси до 250,00 ден.

Условот е наменет за: правно и физичко лице

Докази:

1. Доказ дека има Барање за упис во регистар на вина со заштитен географски назив и на корисниците на географскиот назив преземи 

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

2.Да има доказ - Елаборат  за  производство  и  означување  на  винo  со  географски  назив  се изработува во А4 формат на хартија во бела боја во форма на книга.

Тип на доказ: документ кој произлегува од производителот на вино

За кого е наменет доказот:правно и физичко лице

3. Да има доказ за платени административни такси до 250,00 ден.

Тип на доказ: Уплатница образец ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лицеИздавање на Решение за упис во регистар на увозници на вино

Услуга: Издавање на Решение за упис во регистар на увозници на вино 

Законски основ: Согласно член 36 од Законот за виното(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 235/19)

Услови:

1. Правно лице кое е регистрирано за вршење на трговска дејност

Условот е наменет за: правно лице

Докази:

1. Барање за упис во регистар на увозници на вино преземи

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно лице

2.Извод за тековна состојба на правно лице издадена од централен регистар кој не може да биде постар од 30 дена, со назнака Општа клаузула за бизнис и/или шифра на дејност 46.34- Трговија на големо со пијалоци и /или 47.25  Трговија на мало со пијалоци во специјализирани продавници.

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот:правно лице

3. Известување за започнување со вршење на дејност издадено од Министерство за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот:правнолице

4.Пријава за исполнетост на минимално технички услови и други услови пропишани со закон за вршење на трговија на големо и мало заверена од Државен пазарен инспекторат.

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот:правно лице

5. Платени административни такси до 250,00 ден.

Тип на доказ: Уплатница образец ПП50

За кого е наменет доказот: правно лице

6.Правниот субјект е регистриран за дејност 47.25 - Трговија на мало со пијалоци во специјализирани продавници, важечка лиценца за продажба на алкохолни пијалоци издадена од Министерство за економија.

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно лицеИздавање на Решение за престанување на важност на решението пред исцрпување на количината

Услуги: Издавање на Решение за престанување на важност на решението пред исцрпување на количината

Законски основ:Согласно член 35 став (4) од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 235/19)

Услови:

1. Регистриран во регистар на производители на вино

Условот е наменет за: правно и физичко лице

2. Да има добиено решение за ставање на вино во промет

Условот е наменет за: правно и физичко лице

 

Докази:

1. Барање преземи

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

 2. Платени административни такси до 250,00 ден.

Тип на доказ: Уплатница образец ПП50

За кого е наменет доказот: правно лицеИздавање на Потврда за упис во Национален регистар на лозови насади

Услуги: Издавање на Потврда за упис во Национален регистар на лозови насади 

Законски основ: Согласно член 11 од Законот за виното(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 235/19)

Услови:

1. Да поседува површина на кои одгледуваат лозов насад

Условот е наменет за: правно и физичко лице

Докази:

1. Да има Пријава за упис во во Националнит регистар на лозови насади преземи

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

2. Да има доказ за платени административни такси до 50,00 ден.

Тип на доказ: Уплатница образец ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

3. Да има имотен лист и копија од катастарскиот план за секоја парцела, во случај кога производителот е сопственик на парцелата

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот:правно и физичко лице

4. Да има договор за закуп и имотен лист и копија од катастарскиот план за секоја парцела, во случај кога производителот е корисник на парцелата, односно кога е различен од сопственикот на парцелата

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

 Издавање на Пoтврда и начинот на пријавување на промените во Националниот регистар на лозови насади

Услуга: Издавање на Пoтврда и начинот на пријавување на промените во Националниот регистар на лозови насади

Законски основ: Согласно член 13 од Законот за виното(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 235/19)

Услови:

1. Запишан во Националниот регистар на лозови насади.

Условот е наменет  за: правно и физичко лице

 

Докази:

1. Пријава за упис на промените во Националниот регистар на лозови насади преземи

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице 

2. Да има доказ за платени административни такси до 50,00 ден.

Тип на доказ: Уплатница образец ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

3.Податоци во врска со промена на сопственост односно правото на користење на парцелата

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот:правно и физичко лице

 Издавање на решение за упис во ЕРЗС

Услуга: Издавање на решение  за упис во ЕРЗС

Законски основ: Согласно член 15 став (17)(18) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15,83/15,154/15,11/16,53/16,120/16,163/16,74/17,83/18, и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19,244/19,275,19, и 110/21)

Докази:

1. Барање

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно лице и физичко лице

2. Уплатена административна такса од 250,00 денари

Тип на доказ: Образец уплатница ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

3. Уплатена административна такса од 50,00 денари

Тип на доказ: Образец уплатница ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

Рок за издавање на решение за упис во ЕРЗС е 15 дена.Издавање на решение за бришење од ЕРЗС

Услуга: Издавање на решение  за бришење од ЕРЗС

Законски основ: Согласно член 15 став (17)(18) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15,83/15,154/15,11/16,53/16,120/16,163/16,74/17,83/18, и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19,244/19,275,19, и 110/21)

Докази:

1. Барање

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно лице и физичко лице

2. Уплатена административна такса од 250,00 денари

Тип на доказ: Образец уплатница ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

3. Уплатена административна такса од 50,00 денари

Тип на доказ: Образец уплатница ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

 

Рок за издавање на решение за бришење во ЕРЗС е 15 дена.Издавање на Решение за упис во регистарот на Индивидуални земјоделци

Услуга: Издавање на Решение за упис во регистарот на Индивидуални земјоделци

Законски основ: Согласно член 20  и член 21  од Законот за вршење на земјоделска дејност(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2002,89/2008,116/2010,53/11,39/16)

Докази:

1. Барање

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно лице и физичко лице

2. Уплатена административна такса од 250,00 денари

Тип на доказ: Образец уплатница ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

3. Уплатена административна такса од 50,00 денари

Тип на доказ: Образец уплатница ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

4. Уплатена  такса од 1357,00 денари на сметка на ЦРРСМ

Тип на доказ: Образец уплатница ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

Рок за издавање на решение за упис во регистарот на Индивидуални земјоделци по Законот за вршење на земјоделска дејност  е 15 дена.Издавање на Решение за бришење од регистарот на Индивидуални земјоделци

Услуга: Издавање на Решение за бришење од регистарот на Индивидуални земјоделци

Законски основ: Согласно член 31 став (1) и член 32 став (1) од Законот за вршење на земјоделска дејност(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2002,89/2008,116/2010,53/11,39/16)

Докази:

1. Барање

Тип на доказ: документ кој произлегува од институција

За кого е наменет доказот: правно лице и физичко лице

 

2. Уплатена административна такса од 250,00 денари

Тип на доказ: Образец уплатница ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

3. Уплатена административна такса од 50,00 денари

Тип на доказ: Образец уплатница ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

4. Уплатена  такса од 1302,00 денари на сметка на ЦРРСМ

Тип на доказ: Образец уплатница ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лице

Рок за издавање на решение за бришење во регистарот на Индивидуални земјоделци по Законот за вршење на земјоделска дејност  е 15 дена.Издавање на Потврда за платена закупнина

Услуга: Издавање на Потврда за платена закупнина 

Законски основ: Согласно член 56 став 2 од Законот за Општо управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015 и 65/2018, а во врска со член 19 од законот за Земјоделското земјиште („Службен весник на Република  Македонија“ бр.135/07,18/11,148/11,95/12,79/13,87/13,106/13,164/13,39/14,130/14,166/14,72/15,98/15,154/15,215/15,7/16,48/16,59/16,и 86/16)

1. Да има доказ за платени административни такси до 50,00 ден.

Тип на доказ: Уплатница образец ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лицеИздавање на Потврда за пријавени производни капацитети

Услуга: Издавање на Потврда за пријавени производни капацитети 

Законски основ: Согласно член 56 став 2 од Законот за Општо управна постапка(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015 и  65/2018

1. Да има доказ за платени административни такси до 50,00 ден.

Тип на доказ: Уплатница образец ПП50

За кого е наменет доказот: правно и физичко лицеЛабораториски услуги

Државната фитосанитарна лабораторија (ДФЛ) обезбедува  лабораториски услуги за дијагностицирање и детерминирање на штетни организми, биолошки тестирања, испитување на физички и хемиски својства на производите за заштита на растенијата, резидуи од пестициди во растително производство, анализа на активна супстанца, анализа на семенски и саден материјал, земање примероци од семе и параметри за одредување на квалитет на земјоделски производи.

Лабораториските анализи се вршат преку акредитирани методи од страна на Институт за акредитација на Република Северна Македонија. Линк до сите акредитирани методи на ДФЛ: https://iarm.gov.mk/wp-content/uploads/2021/04/KOnecen-OB-05-25-LT-036-izmeni-fevruari-2021-17.02.2021.pdf

Услугите кои ги обезбедува ДФЛ се наплаќаат врз основа на ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ И ТЕСТОВИ (Службен весник на Република Северна Македонија бр 198/14, 143/15, 126/16, 34/17, 107/19 и 92/21).

Законски основ за работа на ДФЛ и давање на услуги:

Закон за здравјето на растенијата („Службен весник на РСМ“ бр.29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/2010, 17/2011, 148/2011, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15,  39/16 и  83/18)  и

Законот за семе и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на РСМ“ број 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18)

 

 Регистарирање на снабдувачи на семенски и саден материјал

Услуга: Регистарирање  на снабдувачи на семенски и саден материјал  

Согласно: Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (Службен весник на РМ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и Службен весник на РСМ бр.122/21), Правилник за условите што треба да ги исполнат снабдувачите за да се запишат во регистар на семенски и саден материјал, содржината и начинот на водење на регистрите и содржината на барањето за запишување   (Службен весник на РМ бр. 08/07 и  68/14)

Услови:

Да има барање за запишување во регистар на снабдувачи со семенски и саден материјал,  вработено најмалку едно лице со високо образование од земјоделски науки - растително производство, земјоделско земјиште, опрема, деловни простории и соодветни магацински простории

Докази:

- Решение и тековна состојба издадена од Централен Регистар на РСМ

-   Имотен лист за деловен простор и/или магацински издаден од Агенција за катастар на недвижности;          

-   Договор за закуп на деловен простор и/или магацински простор доколку истото не е во сопственост на подносителот;                                                                        

-  Имотен лист за земјоделското земјиште издаден од Агенција за катастар на недвижности                                                                     

- Договор за закуп на зејоделско зењмјиште доколку истото не е во сопственост на подносителот;

- Диплома/уверение за вработеното лице за завршено високо образование од земјоделски науки со растителна насока;
- М1/М2 за вработеното лице издадена од Агенцијата за вработување  или потврда за вработеното лице издадена од ФПИО,                                                                      

- Изјава дека подносителот располага со соодветна опрема за производство и подготовка за трговија и     

- Доказ за платена административна такса.

                 Регистрирање на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти

Услуга: Регистрирање на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти        

Согласно: Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (Службен весник на РМ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и Службен весник на РСМ бр.122/21, Правилник за условите, формата и содржината на барањето за запишување во регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти, како и содржината и начинот на водење на регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти (Службен весник на РМ бр. 172/16)

Услови:

Да има барање за запишување во регистарот на снабдувачи со семенски и саден материјал од автохтони сорти, соодветно земјоделско земјиште и  соодветна опрема

Докази:

- Имотен лист од Агенција за катастар на недвижности на РСМ и

- Изјава дека поседува соодветна опрема за производство, доработка, пакување, етикетирање и трговијаИздавање на дозвола за трговија на пропишана количина на семенски и саден материјал

Услуга:Издавање на дозвола за трговија на пропишана количина на семенски и саден материјал од сорта која е во постапка на испитување за внесување во националната сортна листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодајни и влакнодајни растенија, компир, тутун и винова лоза

Законски основ:Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (Службен весник на РМ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и Службен весник на РСМ бр.122/21), Правилник за количината на семенскиот и садниот материјал од сорта која е во постапка на испитување за внесување во Национална сортна листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодајни и влакнодајни растенија, компир и винова лоза и начинот на водење на евиденција  (Службен весник на РМ бр. 60/20)

Услови:

Да има барање од снабдувач на количини на семе во рамки на пропишаните и сортата да е во постапка за запишување

Докази:

Започната постапка за запишување на сорта во националната сортна листа и пропишана количина Издавање на привремена дозвола до една година за трговија со семенски и саден материјал

Услуга: Издавање на привремена дозвола до една година  за трговија со семенски и саден материјал кој не ги исполнува пропишаните услови за квалитет

Законски основ: Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (Службен весник на РМ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и Службен весник на РСМ бр.122/21)

Услови:

- Немање на доволни количини на семенски и саден материјал со пропишан квалитет;

- Не е запишана во Националната сортна листа;

- Барање од снабдувачот за привремено, најмногу за период од една година трговија со пропишани количини на семенски и саден материјал

Докази:

- Немање на доволни количини на семенски и саден материјал со пропишан квалитет;

- Сортата не е запишан во Националната сортна листа;

- Официјални етикети за семенскиот и саден материјалОдобрување за користење на мали количини на семенски и саден материјал

Услуга: Одобрување за користење на мали количини на семенски и саден материјал кои не ги исполнуваат условите за трговија, а кои се наменети за научни цели, селекција, официјално испитување или за инспекциски надзор

Законски основ: Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (Службен весник на РМ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и Службен весник на РСМ бр.122/21)

Докази:

Семенскиот и садниот материјал да е наменет за научни цели, селекција, официјално испитување или за инспекциски надзор

Услови:

Изјава дека семенскиот и садниот материјал е наменет за научни цели, селекција, официјално испитување или за инспекциски надзорОфицијално сертифицирање на семенски и саден материјал од видови на сорти на земјоделски растенија

Услуга: Официјално сертифицирање на семенски и саден материјал од видови на сорти на земјоделски растенија

Законски основ: Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (Службен весник на РМ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и Службен весник на РСМ бр.122/21), Правилник за трговија со семенски материјал од фуражни растенија и репа (Службен весник на РМ бр. 08/07 и 68/14); Правилник за трговија со семе од житни растенија (Службен весник на РМ бр. 08/07 и 68/14);Правилник за трговија со семенски материјал од маслодајни и влакнодајни растенија (Службен весник на РМ бр. 32/07 и 68/14); Правилник за трговија со семенски материјал од градинарски растенија (Службен весник на РМ бр. 59/07 и 68/14); Правилник за трговија со семенски материјал од тутун (Службен весник на РМ бр.28/08 и 68/14 и Службен весник на РСМ бр.185/20);Правилник за трговија со саден материјал - расад од градинарски растенија (Службен весник на РМ бр.53/15); Правилник за трговија со семенски компир (Службен весник на РМ бр.62/09); Правилник за трговија со материјал за размножување и саден материјал од овошни растенија наменет за производство на овошје (Службен весник на РМ бр. 84/11, 72/14 и 108/14); Правилник за трговија со материјал за вегетативно размножување на винова  лоза (Службен весник на РМ бр. 116/11 и 104/14); Правилник за трговија со материјал за размножување и саден материјал од украсни растенија(Службен весник на РМ бр. 25/14)

Услови:

Да има пријава за посеани и насадени површини со семенски и саден материјал, извршена стручна контрола, пропишан квалитет на семе и здравстена состојба на семето и садниот материјал

Докази:

- Записник од извршен стручен преглед,                                         

-Сертификат за извршена стручна контрола на произведениот семенски и саден материјал, 

- Записник за задолжителен здравстен преглед,                      

- Уверение за здравствена состојба на посеви и насади,

- Пријава за земање на мостри за испитување на квалитет на семето, 

- Сертификат за квалитетот на семето на земјоделски растенија                                                                                                                                                                                                                                    Издавање на Сертификат за конечно сертифицирано семе од семенска мешавина од житни и фуражни растени

Услуга: Издавање на Сертификат за конечно сертифицирано семе од семенска мешавина од житни и фуражни растенија

Законски основ: Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (Службен весник на РМ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и Службен весник на РСМ бр.122/21), Правилник за трговија со семенски материјал од фуражни растенија и репа (Службен весник на РМ бр. 08/07 и 68/14), Правилник за трговија со семенски материјал од житни растенија  (Службен весник на РМ бр. 08/07 и 68/14

Услови:

Да има барање за добивање на конечен сертификат, сертификат за извршена стручна контрола на произведениот семенски материјал и сертификат за испитување на квалитетот на семенскиот материјал на компонентите на мешавината 

Докази:

Претходна спроведена постапка на официјална сертификација на семенски материјал од житни и фуражни растенија Издавање на Сертификат за конечно сертифицирано семе од семенска мешавина од житни и фуражни растени

Услуга: Издавање на Сертификат за конечно сертифицирано семе од семенска мешавина од житни и фуражни растенија

Законски основ: Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (Службен весник на РМ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и Службен весник на РСМ бр.122/21), Правилник за трговија со семенски материјал од фуражни растенија и репа (Службен весник на РМ бр. 08/07 и 68/14), Правилник за трговија со семенски материјал од житни растенија  (Службен весник на РМ бр. 08/07 и 68/14

Услови:

Да има барање за добивање на конечен сертификат, сертификат за извршена стручна контрола на произведениот семенски материјал и сертификат за испитување на квалитетот на семенскиот материјал на компонентите на мешавината 

Докази:

Претходна спроведена постапка на официјална сертификација на семенски материјал од житни и фуражни растенија Издавање на сертификат за рано движење на семе

Услуга: Издавање на сертификат за рано движење на семе

Законски основ:Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (Службен весник на РМ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и Службен весник на РСМ бр.122/21)

Услови:

Да има барање од првиот купувач, изготвен привремен аналитички извештај за семето, со кој се потврдува дека семето ги исполнува пропишаните услови за квалитет, и тоа: аналитичка чистота, отсуство на семе од други видови на растенија, отсуство на семе од плевелпривремен извештај за ‘ртливост кој потврдува дека семенскиот материјал го исполнува минималниот постигнат стандард за ‘ртливост за тие видови на семе

Докази:

Привремен аналитички извештај за семето, со кој се потврдува дека семето ги исполнува пропишаните услови за квалитетИздавање на официјални етикети

Услуга: Издавање на официјални етикети

Законски основ:Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (Службен весник на РМ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и Службен весник на РСМ бр.122/21), Правилник за формата и содржината на барањето, начинот и висината на надоместокот за издавање на официјални етикети (Службен весник на РМ бр. 43/15)

Услови:

Да има барање за издавање на официјални етикети, поседување на конечен сертификат

Докази:

Сертификат за конечно сертифицирано семе или Сертификат за конечно сертифициран саден материјал Официјално преиспитување на семенски и саден материјал

Услуга: Официјално преиспитување на семенски и саден материјал 

Законски основ:Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (Службен весник на РМ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и Службен весник на РСМ бр.122/21)

Услови: 

Да има барање за официјално преиспитување, постоење на претходна официјална сертификација и етикетирање

Докази: 

Сертификат за конечно серифицирано семе, Пријава за земање на мостри, Сертификат за квалитетот на семето на земјоделски растенија Издавање на посебна увозна дозвола

Услуга: Издавање на посебна увозна дозвола

Законски основ: Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (Службен весник на РМ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и Службен весник на РСМ бр.122/21, Правилник за содржината на барањето, формата и содржината на образецот и начинот на водење на евиденција на посебна увозна дозвола на семенски и саден материјал за земјоделски растенија (Службен весник на РМ бр. 47/09)

Услови:

- Барање за посебна увозна дозвола;

- Семенски и саден материјал да се подготви за трговија и официјално сертифицира, доколку во странската држава бил произведен и под официјален надзор и потврден како несертифициран семенски или саден материјал за земјоделски растенија и призната му е еднаква вредност;                                                                                                                                                                                                  

- Семенски и саден материјал да се  размножи и увозникот во целост да го извезе размножениот семенски или саден материјал и                                            

- Сортата да е во постапка на запишување во национална сортна листа во количеството кое не ги надминува пропишаните количества

Докази:

- Изјава за подготвка за трговија и официјално сертифицирање;

- Доказ од странската држава дека бил произведен и под официјален надзор и е потврден како несертифициран семенски или саден материјал за земјоделски растенија и призната му е еднаква вредност;  или

- Изјава дека размножениот семенски или саден материјал во целост ќе го извезе