Трајан Димковски

Заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија

Македонец

Дата на раѓање: 08.11.1967

Електронска пошта: [email protected]

Адреса на министерството: ул. Аминта трети бр.2 Скопје

Образование: Земјоделски инженер - насока лозаро-овоштарство, Земјоделски факултет – Скопје

Странски јазик: англиски

Работно искуство:   

-                      Јуни 2019 – Август 2020 -  Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија

-                      Март 2019 - Раководител на сектор за рурален развој во  Министерство за  земјоделство, шумарство и водостопанство

-                      Јуни 2017 – Март 2019 - шеф на кабинет на министерот за земјоделство Љупчо Николовски

-                      15-ти ноември 2015 до 30-ти декември 2016 - Посебен советник во кабинет на дополнителен заменик министер Љупчо Николовски во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна  Македонија

-                      Јуни 2013 до март 2017 – Претседател на Управен Одбор на Федерација на Фармерите во Република Македонија (ФФРМ), за промовирање на платформата пред другите здрженија и создавање услови за потпишување Декларација за соработка помеѓу слични организации во Македонија и во регионот. Подготвување на проекти за донатори во согласност со мисијата и визијата на Руралната Коалиција.

-                      Август 2007 до февруари 2012 – Извршен Директор на Федерација на Фармерите во Република Македонија (ФФРМ). Работа со донаторот SIDA (Шведска Агенција за Меѓународен Развој), проектни канцеларии SFARM (Поддршка на Земјоделски Здруженија во РМ) и др.

-                      Април 2005 до јули 2007  - Координатор на проектот Поддршка на Земјоделски Здруженија во РМ (SFARM 2). Член во тимот за менаџирање на проектот, изготвување годишни планови на активности, координирање на проектни единици, одржување на контакти со претставници на Шведска Федерација на Фармери (ЛРФ), планирање за нивен инпут и припремање на програми за нивен престој во Македонија, секретар на Насочувачка Комисија на SFARM 2, пишување на SFARM 3 проектниот документ и спремање на логичката матрица (LFA) заедно со прелиминарни активности, подготвување на годишни извештаи и презентирање пред донаторот Шведска Агенција за Меѓународен Развој (SIDA).

-                      Август 2001 до март 2005 - Координатор на проектот Поддршка на Земјоделски Здруженија во РМ (SFARM 1) - развоен проект финсиран од SIDA. Работа на ангажман на регионални координатори кои ги поддржувале локалните здруженија, одржување контакти и соработка околу имплементирање на дел од нивните активности, организирање семинари,  работилници, и состаноци со претставниците на здруженијата.

-                      Јуни 1996 до јули 2001 - Менаџер во Здружение на Земјоделски Производители Куманово (ЗЗПК) - НВО, здружение водено од членство. Координатор на ЗЗПК за пилот проектот Поддршка на Земјоделски Здруженија финансирано од  Catholic Relief Services (CRS). Активен учесник на почетокот на формирање на земјоделски здруженија во Македонија и директен ангажман за контакти со земјоделците кои биле блиски со идејата и потребата од ваков вид на здружување. Активно вклучен во набавка на семиња, вештачко ѓубриво, увоз на јуници од Холандија за потребите на членовите на здружението. За време на косовската криза, здружението вршело набавка на земјоделски прехрамбени производи за потребите на бегалскиот камп.


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици