Сектор за внатрешна ревизија - независна единица

СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА - НЕЗАВИСНА ЕДИНИЦА

- Одделение за ревизија на регуларност, ИТ ревизија и ревизија на системите за внатрешна контрола

- Одделение за финансиска ревизија и ревизија на успешноста во работењето

- Одделение за ревизија на ИПА структурата и други странски фондови

Сектор за финансиски прашања

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

- Одделение за буџетска координација

- Одделение за буџетска контрола

- Одделение за сметководство и плаќања

- Одделение за јавни набавки

Сектор за прекршоци

 СЕКТОР ЗА ПРЕКРШОЦИ

- Одделение за прекршочна постапка

- Одделение за следење и извршување на прекршоците

Сектор за нормативно правни работи

СЕКТОР ЗА  НОРМАТИВНО ПРАВНИ РАБОТИ

- Одделение за нормативно-правни работи

- Одделение за управни постапки

Сектор за човечки ресурси

СЕКТОР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

- Одделение за развој на човечки ресурси

- Одделение за кадрови работи и персонална евиденција

Сектор за анализа на земјоделска политика

СЕКТОР ЗА АНАЛИЗА НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА

- Одделение за анализа на земјоделска политика Превземи извештај

- Одделение за единствен регистар на земјоделски стопанства

- Одделение за следење на пазари на земјоделско прехрамбени производи

- Одделение за сметководствени податоци од земјоделски стопанства

Сектор за координација и техничка помош на кабинет на министер

СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ НА КАБИНЕТ НА МИНИСТЕР

- Одделение - кабинет на министерот

- Одделение за односи со јавност

Сектор за меѓународна соработка

СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

- Одделение за соработка со мултилатерални донатори

- Одделение за трговска политика

- Одделение за соработка со билателарни донатори

Сектор за ЕУ

СЕКТОР ЗА ЕУ

- Одделение за преговори и ЕУ интеграција

- Одделение за програмирање, реализација, следење и проценка на ИПА помошта

- Одделение за ЕУ база

Сектор за лозарство, винарство и овоштарство

СЕКТОР ЗА ЛОЗАРСТВО, ВИНАРСТВО И ОВОШТАРСТВО

- Одделение за лозарство и лозов катастар

- Одделение за винарство

- Одделение за овоштарство

Сектор за земјоделство

СЕКТОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

- Одделение за поледелство

- Одделение за органско производство

- Одделение за градинарство

- Одделение за сточарство

- Одделение за рибарство и аквакултура 

Сектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи

СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И КВАЛИТЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

- Одделение за стандарди и квалитет на земјоделски производи

- Одделение за маркетинг на земјоделски производи

- Одделение за економско здружување на земјоделски производители

Сектор за шумарство и ловство
Сектор за рурален развој

СЕКТОР ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

- Одделение за одржлив рурален развој

- Одделение за наука, истражување и советодавни услуги

- Одделение за политика на кредитирање во рурални средини и земјоделскиот сектор

- Одделение за поддршка на подрачја со ограничени можности за земјоделско производство

- Одделение за програмирање и проценка на ИПАРД фондовите

- Одделение за следење на спроведувањето на ИПАРД фондовите и известување

- Одделение за спроведување на техничка помош на ИПАРД фондови

Сектор за информатичка технологија

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

- Одделение за општа информатичка инфраструктура и безбедност на информатичкиот систем

- Одделение за развој на информатички систем

Сектор за координација на подрачни единици

СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ

- Одделенија во подрачните единици

- Оделение за организација, координација и анализа на подрачните единици

Сектор за шумска полиција

СЕКТОР ЗА ШУМСКА ПОЛИЦИЈА

- Одделение за стручно административни работи

- Одделение за внатрешна контрола

- Одделенија во подрачните единици (шумско полициски станици)

Сектор за консолидација на земјоделско земјиште, размена и идентификација на земјишни парцели

СЕКТОР ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ, РАЗМЕНА И ИНДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЗЕМЈИШНИ ПАРЦЕЛИ

- Одделение за консолидација на земјоделско земјиште

- Одделение за размена на земјоделско земјиште

- Одделение за идентификација на земјишни парцели - СИЗП

- Одделение за земјишна банка

Одделение за стратешко планирање