ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ И ЗА РИБОЧУВАР
Дата на објава: 
10 Август 2016

Се известуваат сите заинтересирани кандидати дека на 6 Септември 2016 година, со почеток во 10:00 часот во просториите на Испитниот Центар на ул.Христо Смирненски бр.30 ламела 1, Скопје ќе се одржи полагање на теоретскиот дел од испитот за добивање на уверение за  вршење стопански риболов.

 

Барањата за полагање со потребните докази може да се поднесат до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство најдоцна до понеделник 22.08.2016 година.

 

Се известуваат кандидатите кои го имаат положено теоретскиот дел од  испитот за добивање уверение за рибочувар (одржан на 01.07.2016  година) дека на 6 Септември 2016 година, со почеток во 12:00 часот во просториите на Испитниот Центар на ул.Христо Смирненски бр.30 ламела 1, Скопје ќе се одржи полагање на практичниот дел од испитот.

На денот на полагање кандидатите задолжително да поседуваат документ за идентификација (лична карта).

 


ЈАВЕН ОГЛАС бр.12/16 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари
Дата на објава: 
26 Јули 2016

Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15,  154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

Јавен ОГЛАС бр.12/16

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини  над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина од 602 ха  07 ар  83 м2 во регион Ресен, регион Радовиш, регион Струмица и регион Велес во Република Македонија со следниве карактеристики за секоја целина поединечно во регион:

 

(ЈАВНИОТ ОГЛАС Е ОБЈАВЕН ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР. 138 НА 26.07.2016 ГОДИНА)

 

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Дополнителни 6.000 денари по хектар за производителите на пченица
Дата на објава: 
20 Јули 2016
Pcenica.jpg

Владата на Република Македонија на својата вчерашна седница (19 јули 2016 година) донесе УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2016 ГОДИНА.

Со новата Уредба се зголемува финансиската подршка за 6.000,оо ден/ха за земјоделските стопанства кои имаат засеани површини со пченица и имаат поднесено барање за финансиска поддршка до Платежната агенција за 2016 година.

Оваа измена на Уредбата се предложи заради потребата од зголемување на финансиска поддршка на земјоделските стопанства кои произведуваат  пченица, со поддршка на доходот, првенствено заради ниската откупна цена, намалениот интерес за откуп како и зголемениот увоз на пченица и брашно од Србија.

Уредбата влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.

Уредбата е објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 139 од 27.07.2016 година.

 


УРЕДБА за постапката за доделување на финансиска поддршка за складирање на земјоделски производи
Дата на објава: 
15 Јули 2016

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16 и 120/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на ден 06.07.2016 година, донесе

 

У Р Е Д Б А

за постапката за доделување на финансиска поддршка за складирање на земјоделски производи


Член 1

Со оваа уредба се уредува постапката за доделување на финансиска поддршка за складирање, корисниците, висината на поддршката, условите за складирање, потребната документација, видот и квалитетот на пченицата од домашно производство и на други земјоделски производи за кои согласно член 37 од Законот за земјоделство и рурален развој се однесуваат интервенциските мерки.

 

(Уредбата е објавена во Службен весник бр. 126 на 08.07.2016 година)

Додаток за превземање: 

Цветков: Со владините мерки ќе се зголемува производството на млеко и млечни производи
Дата на објава: 
14 Јули 2016
Farma 2.jpg

Mинистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков, денеска направи увид во изградбата на краварската фарма во близина на Струга. Фармата е на површина од 1.000 метри квадратни, во неа ќе бидат сместени 35 молзни крави, а инвестицијата во вредност од 400 илјади евра е на стружанецот Беким Каба.

Министерот Цветков посочи дека проектот се реализира со средства од ИПАРД програмата, а помош ќе добие и од државата со покривање на половина од хипотеката и каматата.

- Инвестицијата од 400.000 евра оди преку ИПАРД програмата, со што половина од средствата ќе му бидат вратени на инвеститорот. За изградба на фармата инвеститорот има земено кредит од 200.000 евра, а преку нашиот гарантен фонд 50 проценти од хипотеката за овие 200.000 евра ние ги обезбедивме и секако каматата половина ние ќе му ја субвенционираме, појасни Цветков.

Република Македонија, како што информира министерот Цветков, од сопствено производство има 70 проценти млеко, а остатокот го обебедува преку увоз за што се трошат околу 12 милиони евра.


Syndicate content