ЈАВЕН ПОВИК за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Липково“
Дата на објава: 
16 Мај 2016

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона ,,Акумулација Липково” бр. 42-1786/2 од 15 март 2016 година, (“Службен весник на Република Македонија“ бр.54/16), Комисијата за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативните зони формирана од Владата на Република Македонија, со Решение бр.42-3065/1 од 29.03.2016 година, објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона

„Акумулација Липково“

I           ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЈА

Додаток за превземање: 

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Градче“
Дата на објава: 
16 Мај 2016

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона ,,Акумулација Градче” бр. 42-1786/1 од 15 март 2016 година, (“Службен весник на Република Македонија“ бр.54/16), Комисијата за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативните зони формирана од Владата на Република Македонија, со Решение бр.42-3065/1 од 29.03.2016 година, објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона

„Акумулација Градче“

I ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЈА

Додаток за превземање: 

Јавен оглас бр. 11/16
Дата на објава: 
13 Мај 2016

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Јавен ОГЛАС бр.11/16

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од  1ха 48ар 38м2 и  тоа за следните региони во Република Македонија

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Јавен ОГЛАС бр.10/16
Дата на објава: 
12 Мај 2016

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Јавен ОГЛАС бр.10/16

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 36 ха 82 ар 56 м2

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Петир, Костадиновски и Поповски посетија фарма во Прилепско
Дата на објава: 
5 Мај 2016
IMG_9331.JPG

Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски и европратеничката Маријана Петир денеска ја посетија  краварската фарма на Стевчо Јорданоски во прилепското село Мажучиште.

Како што изјави Петир, посетата на фармата била на нејзино барање. Сакала да види како функционираат семејните земјоделски стопанства во Македонија.

Европратеничката, која воедно е членка на Одборот за земјоделство и рурален развој на Европскиот парламент, порача македонските служби на локално и државно ниво да им помогнат на земјоделците и подобро да ги подготват за проектите за поголемо искористување на европските фондови.


Syndicate content