ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ
Дата на објава: 
23 Февруари 2011

Член 1

 

Во Законот за тутун и тутунски производи (“Службен весник на Република Македонија” бр.24/2006, 88/08 и 31/10) во член 2 зборот „никоцијана” се заменува со зборот „никотиана”, a во заградата по зборот „tabacum се додава буквата „ L“.


П Р О Г Р А М А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
Дата на објава: 
18 Февруари 2011

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2011 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 13/2011) во делот I во табелата во мерката 1 во
колоната „Вкупен износ на мерката во денари“ износ „3.634.750.000,00“ се заменува со
износот „3.234.750.000,00“....


У Р Е Д Б А ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА
Дата на објава: 
17 Февруари 2011

Член 1
Предмет на уредување
Со оваа уредба се пропишуваат поблиските критериуми за директните плаќања,
корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за
2011 година.


Планското производство на грозје - основа за стабилен вински сектор
Дата на објава: 
14 Февруари 2011
 трифун фото.JPG

,,Прославата на Свети Трифун е традиција која треба да се почитува и да се продолжи. Таа носи бериќет, добар род, а во овие услови би посакал добра продажба на виното и  на грозјето,,. Ова им го посака министерот за земјоделство,шумарство и водостопанство Љупчо Димовски на лозарите и винарите на денешната прослава на Свети Трипун во валандовско. По традиционалното закројување  на  виновата лоза плантажите на винарската визба ,,Визба,, од Валандово, на која присуствуваше и претседателот  на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, министерот Димовски истакна дека Владата ќе ја исполни обрската кон земјоделците, односно ќе ги исплати субвенциите и за лозарството.


Во Долненско тутунот се откупува под полна пареа
Дата на објава: 
11 Февруари 2011
Minister 11.02.2011 003.jpg

,,Експресно е надминат проблемот со слабата динамика во откупот на тутунот во Долненско по денешниот почеток со работа на дополнителните  6-7 ваги на битолски ,,Соко таб,, и ,,Струмица табак,, и тоа на критичните места во овој регион, каде беше слаба динамиката на откуп,,. Ваква оценка на моменталната состојба со откупот на тутунот даде Данчо Милески, претседател на Сојузот на здруженија на тутунпроизводители по денешната средба со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски.

Според Милески, проблемот експресно се решил, бидејќи дополнителните ваги почнале со работа порано од највеното, односно место во понеделник, профункционирале уште  во текот на денешниот ден. ,,Најактивни на теренот се прилепскиот Тутунски комбинат и ,,Алијанса уан,,. Со вака забрзана динамика, според наша проценка, откупот без проблеми ќе се реализира во законскиот рок  до 15 март,, - истакна Милески.


Syndicate content