ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2010 ГОДИНА
Дата на објава: 
11 Февруари 2010

Финансиска поддршка во сточарството за годинава
Дата на објава: 
10 Февруари 2010

Повеќе од 1 милијарда и 733 милиони денари одвои годинава државава за финансиска поддршка на сточарското производство со Програмата за  финансиска поддршка во земјоделството. За унапредување на производството, со годинашнава Програма, субвенции ќе добијат одгледувачите на говеда, овци, кози, свињи, живинарите, пчеларите, како и оние кои се занимаваат со алтернативно сточарско производство, односно за одгледувачите на ноеви и полжави.


Презентиран Системот за идентификација на земјишни парцели во Република Македонија- ЛПИС
Дата на објава: 
9 Февруари 2010
Prezentacija na LPIS.jpg

ЛПИС – (Land parcel identification system )- Системот за идентификација на земјишни парцели согласно член 17 од Регулативата 73/2009 на Советот на ЕУ, како и со Регулативата 796/04 во Република Македонија во поголем дел е  веќе воспоставен.

 

Како што појасни Заменик министерот за земјоделство,шумарство и водостопанство Перица Иваноски на денешната презентација,ЛПИС е еден од клучните подсистеми (заедно со евидeнцијата на земјоделските стопанства, животните, правото на исплата, лозови насади) на Интегрираниот систем за администрација и контролата на директните плаќања по површина и по култура и се користи за пресметување и за контрола на исплатата на износот на директните плаќања (субвенции)на земјоделците.

 


Јавно отворање на понуди за концесии на ловни региони
Дата на објава: 
8 Февруари 2010

Во министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство денеска се изврши јавно отворање на понудите за  давање на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони  Гевгелија, Валандово, Битола, Берово, Охрид, Куманово,  Кочани и Скопје.

Право на учество на јавниот конкурс имаа сите домашни и странски правни лица, кои меѓудругите ги исполнуваат и следните услови:


Седница на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство
Дата на објава: 
5 Февруари 2010

Собраниската Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство го прифати амандманот поднесен од Законодавно - правната комисија по Предлог-законот за ветеринарно - медицински препарати што се однесува на делот за прекршочните одредби.

Со законот се уредуваат производството, употребата, прометот, поседувањето и увозот на ветеринарно-медицинските препарати. Основни цели на законот се обезбедување соодветен степен на здраствена заштита на животните и луѓето и заштита на животната средина и задоволителен степен на ветеринарно јавно здравство.


Syndicate content