ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/17 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари
Дата на објава: 
6 Август 2017

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.01/17 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари  (“Службен весник на Република Македонија“ бр.100/17), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство распишува :

 

ЈАВЕН   ОГЛАС бр.01/17

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

 

I.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 866ха 75ар 56м2  и  тоа за следните региони во Република Македонија: Неготино,Берово,Пробиштип,Кисела Вода,Кичево,Прилеп.

 

Додаток за преземање со детали за огласот:

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/17 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари
Дата на објава: 
6 Август 2017

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.02/17 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање (“Службен весник на Република Македонија“ бр.100/17), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство распишува

 

ЈАВЕН   ОГЛАС бр.02/17

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

 

 

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина од 595ха40ар 38м2воследните региони во Република Македонија: Виница,Битола,Гевгелија,Ресен,Струга,Кавадарци,Кратово,

Кочани.

 

Додаток за преземање со детали за огласот:

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство забранува целосно движење во шуми, без оглед на нивната намена.
Дата на објава: 
5 Август 2017

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство забранува целосно движење во шумите, без оглед на нивната намена. Забраната започнува да важи од 05.08.2017 година и ќе трае се до нејзино отповикување. Оваа одлука не важи за вработените во ЈП „Македонски шуми“ и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја од сите категории (Национални паркови, Парк шуми, шуми со специјална намена споменици на природата и сл).

 

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски беше на теренот кој беше опожарен во с. Моране, Скопско.

 


Нови 10 милиони евра директна поддршка за земјоделците
Дата на објава: 
4 Август 2017
2 (1).jpg

Владата на вчерашната седница донесе одлука за измени на Програмата за директна финансиска поддршка во земјоделство и на Програмата за рурален развој. Со овие измени, владата директно им излегува во пресрет на земјоделските производители со реализација на низа нови мерки од програмата на владата, уште во првите 100 дена. Станува збор за пакет за директна поддршка во износ од 10 милиони евра, пари кои ќе стигнат во рацете на овоштарите, лозарите, сточарите и поледелците, а тоа ќе значи и поддршка на домашното производство на храна.

 


Делумна забрана за движење во шумите со стопанска намена до 15.08.2017 година
Дата на објава: 
4 Август 2017

Согласно член 57 став (4) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр..64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 И 39/16),  Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

 

Поради високите температури во овој перид од годината, а со тоа и зголемена опасност од појава на шумски пожари,  Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на барање на ЈП „Македонски шуми“,  а  врз основа на горенаведениот член од Законот за шумите, даде согласност за делумна забрана за движење во шумите со стопанска намена во период од 15.07.2017 - 15.08.2017 година  која веќе беше објавена во јавноста.

Оваа согласност не важи за вработените во Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми “Македонски шуми“ и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја од сите категории.


Syndicate content