УРЕДБА за постапката за доделување на финансиска поддршка за складирање на земјоделски производи
Дата на објава: 
15 Јули 2016

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16 и 120/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на ден 06.07.2016 година, донесе

 

У Р Е Д Б А

за постапката за доделување на финансиска поддршка за складирање на земјоделски производи


Член 1

Со оваа уредба се уредува постапката за доделување на финансиска поддршка за складирање, корисниците, висината на поддршката, условите за складирање, потребната документација, видот и квалитетот на пченицата од домашно производство и на други земјоделски производи за кои согласно член 37 од Законот за земјоделство и рурален развој се однесуваат интервенциските мерки.

 

(Уредбата е објавена во Службен весник бр. 126 на 08.07.2016 година)

Додаток за превземање: 

Цветков: Со владините мерки ќе се зголемува производството на млеко и млечни производи
Дата на објава: 
14 Јули 2016
Farma 2.jpg

Mинистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков, денеска направи увид во изградбата на краварската фарма во близина на Струга. Фармата е на површина од 1.000 метри квадратни, во неа ќе бидат сместени 35 молзни крави, а инвестицијата во вредност од 400 илјади евра е на стружанецот Беким Каба.

Министерот Цветков посочи дека проектот се реализира со средства од ИПАРД програмата, а помош ќе добие и од државата со покривање на половина од хипотеката и каматата.

- Инвестицијата од 400.000 евра оди преку ИПАРД програмата, со што половина од средствата ќе му бидат вратени на инвеститорот. За изградба на фармата инвеститорот има земено кредит од 200.000 евра, а преку нашиот гарантен фонд 50 проценти од хипотеката за овие 200.000 евра ние ги обезбедивме и секако каматата половина ние ќе му ја субвенционираме, појасни Цветков.

Република Македонија, како што информира министерот Цветков, од сопствено производство има 70 проценти млеко, а остатокот го обебедува преку увоз за што се трошат околу 12 милиони евра.


НОВО СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА за воведеното ограничување за движење на лица во шумите и шумските појаси
Дата на објава: 
15 Јули 2016
pelister.jpeg

1. Се воведува ограничување на движењето на сите лица во шумите и шумските појаси за  периодот од 06.07.2016 година до 15.08.2016 година во термин од 7.00 часот наутро до 17.00 часот попладне.

Во периодот од 17.00 часот попладне до 7.00 часот наутро дозволено е движење на сите лица во шумите и шумските појаси заради одмор и рекреација на сопствена одговорност за својата безбедност и обврската за ненанесување на штети на шумата (палење на отворен оган во шума и др).

Ова ограничување не важи за вработените во Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ и во субјектите кои управуваат со заштитените подрачја.


Уредба за директни плаќања за произведена и предадена оризова арпа од реколта 2015 година
Дата на објава: 
30 Јуни 2016

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13,  177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.06. 2016 година, донесе

У Р Е Д Б А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА,

КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И

НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16, 27/16, 50/16, 68/16, 99/16 и 112/16) во членот 2 ставот (2) по подмерката 1.18. се додава нова подмерка 1.19. која гласи:

 

(Уредбата е објавена во Службен весник бр. 121 на 30.06.2016 година)

Додаток за превземање: 

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА за воведеното ограничување за движење на лица во шумите и шумските појаси
Дата на објава: 
6 Јули 2016
pelister.jpeg

1. Се воведува ограничување на движењето на сите лица во шумите и шумските појаси за  периодот од 06.07.2016 година до 15.08.2016 година во термин од 7,00 часот наутро до 17,00 часот попладне (освен ако лицето нема добиено соодветна дозвола од Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја).

Ова ограничување не важи за вработените во Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми“ и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја.

Во периодот од 17.00 часот попладне до 7.00 часот наутро дозволено е движење на сите лица во шумите и шумските појаси заради одмор и рекреација на сопствена одговорност за својата безбедност и обврската за ненанесување на штети на шумата (палење на отворен оган во шума и др).


Syndicate content