Пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер:


Марија Тодороска
e-mail: info@mzsv.gov.mk
marija.todoroska@mzsv.gov.mk