Квартални извештаи за работата на државните инспекторати

Квартални извештаи за работата на државните инспекторати

 

Државен инспекторат за земјоделство

- Земјоделска инспекција

Прв квартал 2011 - Превземи

Втор квартал 2011 - Превземи

Трет квартал 2011 - Превземи

Четврт квартал 2011 - Превземи

Прв квартал 2012 - Превземи

Втор квартал 2012 - Превземи

Трет квартал 2012 - Превземи

Четврт квартал 2012 - Превземи

Прв квартал 2013 - Превземи

Втор квартал 2013 - Превземи

- Фитосанитарна инспекција

Прв квартал 2011 - Увоз - Превземи

Прв квартал 2011 - Извоз - Превземи

Прв квартал 2011 - Реекспорт - Превземи

Втор квартал 2011 - Увоз - Превземи

Втор квартал 2011 - Извоз - Превземи

Втор квартал 2011 - Реекспорт - Превземи

Трет квартал 2011 - Увоз - Превземи

Трет квартал 2011 - Извоз - Превземи

Трет квартал 2011 - Реекспорт - Превземи

Четврт квартал 2011 - Увоз - Превземи

Четврт квартал 2011 - Извоз - Превземи

Четврт квартал 2011 - Реекспорт - Превземи

Прв квартал 2012 - Увоз - Превземи

Прв квартал 2012 - Извоз - Превземи

Прв квартал 2012 - Реекспорт - Превземи

Втор квартал 2012 - Увоз - Превземи

Втор квартал 2012 - Извоз - Превземи

Втор квартал 2012 - Реекспорт - Превземи

Трет квартал 2012 - Увоз - Превземи

Трет квартал 2012 - Извоз - Превземи

Трет квартал 2012 - Реекспорт - Превземи

Четврт квартал 2012 - Увоз - Превземи

Четврт квартал 2012 - Извоз - Превземи

Четврт квартал 2012 - Реекспорт - Превземи

Прв квартал 2013 - Увоз - Превземи

Прв квартал 2013 - Извоз - Превземи

Прв квартал 2013 - Реекспорт - Превземи

Втор квартал 2013 - Увоз - Превземи

Втор квартал 2013 - Извоз - Превземи

Втор квартал 2013 - Реекспорт - Превземи

Трет квартал 2013 - Увоз - Превземи

Трет квартал 2013 - Извоз - Превземи

Трет квартал 2013 - Реекспорт - Превземи

Државен инспекторат за шумарство и ловство

Прв квартал 2011 - Превземи

Втор квартал 2011 - Превземи

Трет квартал 2011 - Превземи

Четврт квартал 2011 - Превземи

Прв квартал 2012 - Превземи

Втор квартал 2012 - Превземи

Трет квартал 2012 - Превземи

Четврт квартал 2012 - Превземи

Прв квартал 2013 - Превземи

Трет квартал 2013 - Превземи

Четврт квартал 2013 - Превземи

Втор квартал 2014 - Превземи

Трет квартал 2014 - Превземи

Четврт квартал 2014 - Превземи

Прв квартал 2015 - Превземи

Втор квартал 2015 - Превземи

Трет квартал 2015 - Превземи

 

Извештај за еднаквите можности на жените и мажите

 

Извештај 2011 - Превземи

 

Извештај за земјоделството и руралниот развој

 

Извештај 2011 - Превземи

Извештај 2012 - Превземи

 

Стандарни Резултати за земјоделските стопанства опфатени во мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства за сметководствената 2014 година - Превземи