Ministri

mr. Mihail Cvetkov, Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave


mr. Mihail Cvetkov, mori postin Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, në qershor 2014.

Lindur më 24 nëntor 1954, në Kratovë.
Nacionaliteti: Maqedonas
EKSPERIENCA PROFESIONALE:
qershor 2014 -
• Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave
shkurt 2013- qershor 2014
• Drejtori i NP HS "Zletovica" - Probishtip
2012-2013
• Drejtor i Projektit "Ujitja e luginës jugore të lumit Vardar" -faza 2
1990 - 2011
• Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm për çështje teknike "SILEKS" -Kratovë
1986 -1989
• Drejtor - Zona Industriale "Kriva reka" - Kratovë
1982 - 1985
• Drejtor - Fabrika "Silpen" - Kratovë
1980 -1981
• Shefi i mirëmbajtjes - Fabrika "Silpen" - Kratovë
ARSIMIMI:
• 2014 – Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij"- Shkup, Fakulteti i elektroteknikës dhe teknologjisë informative – Instituti për inxhinieri automatike dhe inxhinieri sistematike – Studime pasuniversitare në robotikë – Mastër në robotikë
• 1980 - Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij"- Shkup, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike - Inxhinier i diplomuar i makinerisë.

Gjuhët:
• Anglisht

Aftësitë kompjuterike:
• programet kompjuterike:
Visual Studio 2010, Auto Cad, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, internet.