Zëvëndësministri

Vllaste Dimkoviq - Zëvendës ministër

Vllaste Dimkoviq, e mori detyrën Zëvendës ministër për bujqësi, pylltari dhe ekonomin e ujërave në qershor të vitit 2017.

Është I  lindur më 31 .05. 1958 në f. Nagoriçan i Vjetër – Kumanov.

Nacionaliteti: Serb

 

Arsimimi:

1979-1983 Arsimimin e lartë -Inzhinier agronom i diplomuar, Fakulteti i Bujqësisë, “Universiteti Shën  Kirili dhe Metodij” - Shkup.

 

Kualifikimet e fituara:

Komuna Nagoriçan i Vjetër - Çertifikat për pjesmarrje aktive gjat përgaditjes së strategjisë për zhvillim lokal ekonomik të komunës Nagoriçan i Vjetër.

Kursi europian për bashkpunim ,”Komunat dhe mbrojtja e ambientit”.

Trajnim të  menaxhimit themelor  “Projekti Maqedonas për reforma të vetëqeverisjes lokale” .

 

Përvoja personale:

Kryetar komune në komunën Nagoriçan i Vjetër 2000-2009.

Udhëheqës në shumë funksione në KBI Kumanovë  gjat viteve 1985-2000.

 

Lëvdata dhe mirënjohje:

Komuniteti i serbeve në Maqedoni - Çmimin për vepërën jetësore.

Ministria e pyjeve dhe ujërave të Republikës së Serbisë - Mirënjohje për pjesëmarrje në Panairin e katërt rajonal të biodiversitetit të Ballkanit dhe trashëgimisë rurale.

Shoqata qytetare për lëvizjen rekreative - mirënjohje për ndihmën e dhënë me organizimin e lëvizjes rekreative dhe ripyllëzimit "KOKINO 2006".

Unioni i veteranëve të çlirimit kombëtar dhe luftës antifashiste në Maqedoni.

Mirënjohje për kontributin e shquar dhe mbështetje në arritjen e qëllimeve dhe objektivave të SMB në planin e kultivimit dhe zhvillimit të traditave nga NOAVM 1941-1945.

Klubi i Atletikës "Zemra fisnike" -Beograd - njohja e fisnikërisë, humanitetit, kontributi bujar në zhvillimin e sportit atletikë në Jugosllavi.

Shoqata e mbrojtjes nga zjarrit të Republikës së Maqedonisë- Mirënjohje për kontribute të veçanta në përgatitjen, organizimin dhe pjesëmarrjen për mbrojtjen nga zjarri "kviz" konkurseve.