Новости

Министерот Цветков додели договори за користење на дивечот во седум ловишта
Дата на објава: 
4 Јуни 2015
P6040059.JPG

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков денеска ги додели договорите за користење на крупен и ситен дивеч на седум ловишта под концесија во ловните реони Делчево, Македонска Каменица, Прилеп и во Македонски Брод.

Со ловиштето „Стровија“, во следните 20 години ќе управува друштвото за лов „Баллтин Клепалл“ Црнилиште - Долнени, а концесијата изнесува  2.040.000 денари за првиот 10 годишен период.

Друштвото за услуги, трговија и промет „Петрин Лоџ“ ДООЕЛ Македонски Брод е идниот концесионер на дивечот во ловиштето „Требовље“, за 1.081.300 денари, додека ловното здружение „Саса“ од Македонска Каменица“ ловиштето „Вратиславци“ во наредните 10 години ќе го користи за лов на ситен дивеч за 270 илјади денари.

Ловечкото здружение „Острец“ - Делчево ќе стопанисува со 4 ловишта  и тоа: „Влаина“ за 656.500 денари, „Голак“ за 957 000, „Бигла“ за 518 илјади и „Киселица“ за 254.000 денари за 10 години.

Ловиштата се доделени по пат на електронско јавно наддавање.


Министерот Цветков на средба со трговци и земјоделци во Струмица
Дата на објава: 
3 Јуни 2015
P6030012.JPG

Откупот на земјоделските производи, нивната продажба и извозот, беа темите на кои денеска во Струмица разговараа ресорниот министер, производителите и преработувачите. Она што беше констатирано е дека  во моментов проблем со увоз на земјоделски производи од странство нема, но постои проблем со извозот бидејќи полека ама сигуно традиционалните пазари на кои се пласираа македонските земјоделски прозводи почнуваат да ги освојуваат и околните држави кои нудат се поквалитетно производство.

,,Времињата се менуваат, а и ние треба да се менуваме, да ги превземеме сите чекори кои што се неопходни, да ги искористиме сите средства кои што ни стојат на располагање во развој на земјоделието како во технички средства, помагала за поквалитетно производство исто така и во семенски материјал кој што ќе даде добар квалитет и добар производ“, рече Михаил Цветков - министер за земјоделство.


Повик за изразување на интерес за земјоделско земјиште за Џумајлија во Република Македонија
Дата на објава: 
9 Март 2015

Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство на Р.М. објавува повик за изразување на интерес со цел закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост во Џумајлија, со површина од 4,435 ха (локација, источниот дел на Македонија). Целта на огласот е заинтересираните компании да достават писмо за интерес за инвестирање во земјоделскиот сектор.

 

Компаниите треба да достават бизнис план кој го вклучува следново:

- Износ на вкупните инвестиции;

- Опис на применетите технологии, спецификација на механизацијата, и

- Планираниот број на вработени по години;

 

Со цел да се идентификуваат заинтересирани страни, Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство на Р.М. ги поканува потенцијалните инвеститори да достават писмо за изразување на интерес.

Писмото за изразување на интерес треба да биде доставено до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во електронска форма, рок за доставување: до 22 април 2015. (За дополнителни информации, слободно контактирајте ги контакт лицата).

 

Додаток за превземање: 

Јавен конкурс за изработка на риболовни основи
Дата на објава: 
23 Март 2015

Врз основа на член 16 и 77 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13 и 116/14)  и дел IV од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија“ бр.194/14), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

 

ЈАВЕН КOНКУРС

за изработка на риболовни основи

Додаток за превземање: 

ЈАВЕН КОНКУРС за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности
Дата на објава: 
13 Февруари 2015

Врз основа на член 60–б од Законот за сточарството (,,Службен весник на Р.М” бр. 07/08, 116/10 и 23/13), Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство обjавува:

ЈАВЕН КОНКУРС

за давател  на јавни услуги спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2011 до 2017 година

Додаток за превземање: 

Syndicate content