Новости

Јавен конкурс за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности од ЗОПОД
Дата на објава: 
10 Февруари 2015

рз основа на член 60–б од Законот за сточарството (,,Службен весник на Р.М” бр. 07/08, 116/10 и 23/13), а во согласност со дел     I мерка 6 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година (,,Службен весник на Р.М” бр. 200/14) Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство обjавува:

ЈАВЕН КОНКУРС

за давател  на јавни услуги спроведување на мерки и активности од ЗОПОД и развојно истражувачки задачи од подрачјето на изведувањето на програмите за одгледување за потребите на ЗОПОД

Додаток за превземање: 

Јавен повик бр. 10
Дата на објава: 
22 Декември 2014

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр.6/12 и 144/14), член 36 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 и 187/13), Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Македонски Брод, Прилеп, Делчево, Кочани и Струга (“Службен весник на Република Македонија” бр.169/14), Комисијата за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија објавува

ЈАВЕН  ПОВИК

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ МАКЕДОНСКИ БРОД, ПРИЛЕП, ДЕЛЧЕВО, КОЧАНИ И СТРУГА

Додаток за превземање: 

Министерот Цветков се сретна со градоначалникот Невзат Бејта
Дата на објава: 
14 Октомври 2014
13_11_2014_bejta_cvetkov_jashari-3.jpg

Делегација од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, предводена од министерот Михаил Цветков, државниот секретар Бесир Јашари, директорот на Управата за водостопанство Кадир Сали оствари работен состанок со градоначалникот на Гостивар, Невзат Бејта. На состанокот присуствуваше и министерот за правда Аднан Јашари.
Теми на разговот беа проблемите со кои се соочуваат земјоделците од гостиварскиот регион и спроведување на крупните проекти, особено за проектот за системот за наводнување Равен - Речица.


Јавна расправа по Нацрт текстот на Националаната стратегија за земјоделство и рурален развој за периодот 2014-2020 година.
Дата на објава: 
13 Ноември 2014
PB130347.JPG

Зголемување на конкуретноста на македонските земјоделското производство и прехранбената индустрија, развој на руралните средини, поддршка за формирање на земјоделски задруги и одржливо управување со природните ресурси се дел од целите на новата Нацрт - стратегија за земјоделство и рурален развој што ќе се имплементира од 2015 до 2020 година.

Овие цели се очекува да се реализираат преку низа проекти за модернизација на земјоделско-прехранбениот сектор, подобрување на квалитетот на земјоделските производи и едукација на земјоделците. Се планираат и сериозни инвестиции од страна на државата во изградба на инфраструктурата во руралните средини, а како дел од ова се и 20-те милиони евра што годишно ќе се вложуваат за подобрување на водостопанскиот систем.

Очекувањата се дека со релизацијата на овие цели ќе се подобрат позитивните параметри во земјоделскиот сектор како што се зголеменото производство и извоз на земјоделските производи и зголемување на БДП во земјоделството.


Единаесет земјоделски задруги потпишаа договори за набавка на механизација
Дата на објава: 
3 Ноември 2014
132355992.jpg

Единаесет земјоделски задруги денеска потпишаа договори со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за набавка на механизација во вкупна вредност од 21 милион денари.

Средствата ќе се искористат за набавка на 18 различни видови земјоделска опрема и механизација.

Со ова се заокружува годинашната програма преку која со кофинансирање од 90 проценти задругите можат да набават различна земјоделска опрема.

Годинава, за оваа цел Владата одвои 161 милион денари, од кои покрај денешните договори, беа потпишани и договори со 612 индивидуални земјоделци во вкупна вредност од 140 милиони денари со стапка на ко-финансирање од 50%.

- Земјоделството без механизација не може да биде конкурентно и затоа како Влада посветуваме големо внимание и овозможуваме субвенционирање за задругите од 90 проценти за набавка на опрема, изјави министерот за земјоделство Михаил Цветков по потпишувањето на договорите.


Syndicate content