Новости

Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство даде согласност за целосна забрана за движење во шуми
Дата на објава: 
7 Август 2017

Поради високите температури во овој период од годината, како и поради појавата на голем број на шумски пожари,  врз основа на член 57 став 3  од Законот за шумите  („Сл.весник на РМ“ бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15 ,44/15, 147/15, 7/16, и 39/16 ) Субјектите кои стопанисуваат со шумите и сопствениците на шуми во согласност со Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството можат целосно или делумно да забранат движење во шумата или оделни нејзини делови или работи кои се изведуваат во шума.

 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство забранува целосно  движење во шумите, без оглед на нивната намена. Забраната започнува да важи од 05.08.2017 година и ке трае  се до нејзино отповикување.

Оваа забрана  не важи за вработените во ЈП „Македонски шуми“ и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја од сите категории (Национални паркови, Парк шуми,  шуми со специјална намена споменици на природата и сл) .

 


ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/17 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари
Дата на објава: 
6 Август 2017

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.01/17 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари  (“Службен весник на Република Македонија“ бр.100/17), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство распишува :

 

ЈАВЕН   ОГЛАС бр.01/17

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

 

I.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 866ха 75ар 56м2  и  тоа за следните региони во Република Македонија: Неготино,Берово,Пробиштип,Кисела Вода,Кичево,Прилеп.

 

Додаток за преземање со детали за огласот:

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/17 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари
Дата на објава: 
6 Август 2017

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.02/17 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање (“Службен весник на Република Македонија“ бр.100/17), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство распишува

 

ЈАВЕН   ОГЛАС бр.02/17

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

 

 

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина од 595ха40ар 38м2воследните региони во Република Македонија: Виница,Битола,Гевгелија,Ресен,Струга,Кавадарци,Кратово,

Кочани.

 

Додаток за преземање со детали за огласот:

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Нови 10 милиони евра директна поддршка за земјоделците
Дата на објава: 
4 Август 2017
2 (1).jpg

Владата на вчерашната седница донесе одлука за измени на Програмата за директна финансиска поддршка во земјоделство и на Програмата за рурален развој. Со овие измени, владата директно им излегува во пресрет на земјоделските производители со реализација на низа нови мерки од програмата на владата, уште во првите 100 дена. Станува збор за пакет за директна поддршка во износ од 10 милиони евра, пари кои ќе стигнат во рацете на овоштарите, лозарите, сточарите и поледелците, а тоа ќе значи и поддршка на домашното производство на храна.

 


Исплатени субвенции за сточарство,полјоделство, рибарство,тутун и за млад земјоделец
Дата на објава: 
3 Август 2017

Денеска се исплатија близу 330 милиони денари за субвенции за сточарство, полјоделство, рибарство, тутун и за млад земјоделец.

Од оваа сума околу 80 милиони денари се за субвенции за јагне, 88 милиони денари за крави, 20 милиони денари за млеко, за полјоделски култури се исплатени околу 54 милиони денари, за субвенции за свињи се исплатени 21 милиони денари, за кози 52 милиони денари.

Останатата сума што денеска се исплати е за субвенции по основ на корериграни сметки за тутун, но и за субвенции за рибарство и за млад земјоделец. Ве информираме дека во завршна фаза е обработката на решенијата за исплата на преостанатите субвенции за 2016 година.

Во следниот период Владата, континуирано ќе работи на навремена исплата на субвенциите, тогаш кога им се најпотребни на земјоделците.


Syndicate content