Новости

Повлечени 96 решенија за пуштање во употреба на ѓубрива
Дата на објава: 
15 Февруари 2018

Во тек е засилена контрола од страна на сите институции за квалитетот на семенскиот материјал и репроматеријалите.Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, посочи дека во текот на контролите се повелечени 96 решенија за пуштање во употреба на ѓубрива, бистимулатори и подобрувачи на својства на почвата.

 

„Од страна на Министерството се повлечени 96 решенија за продажба на ѓубриво за 2016 година, заради отстапување од декларираните количини на хранливи материи за растенијата, најчество на азот, калиум и фосфор.Со оваа активност ги остваруваме заложбите за контрола и достапност на квалитетни репороматеријали за земјоделците и обезбедување на безбедни земјоделски производи за крајните потрошувачи“, изјави министерот Николовски.

 

Конторлите како што посочи министерот продолжуваат и во следниот период, ќе се конторлираат решенијата од 2017 но и од 205 година.

 


Кадровско екипирање на Платежната агенција, објавен оглас за вработување на 28 лица
Дата на објава: 
15 Февруари 2018

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објави огласот за вработување на 28 лица. Во огласот се бараат стручни кадри за различни сектори во Агенцијата.

На овој начин ќе се обезбедат соодветни човечки ресури во оваа Агенција, што е клучно за ефикасна реализација на субвенциите за земјоделство и рурален развој, но и за подобра искористеност на парите од европските ИПАРД Програми.

За дефицитот на кадри во Платежната агенција, министерот Николовски алармираше минатата година, и посочи дека за проблемот е запознаена и Владата. Кон крајот на минатата година најави дека ќе се започне со кадровско екипирање на Агенцијата, чие што функционирање е важно за имплементација на мерките од Националните програми за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, како и за ефикасно искористување на финанасиските средства од европската ИПАРД Програма.


Грантови за земјоделци за воведување на агроеколошки мерки преку Програмата за развој на ООН
Дата на објава: 
15 Февруари 2018
undp1.jpg

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, денеска денеска заедно со постојаниот претставник на Организацијата на Обединети Нации (UNDP) во Македонија, г-ѓа Луиза Винтон, и со градоначалниците на Општина Ново Село и Босилово, Боро Стојчев и Зоран Зимбаков, го промовираа вториот циклус на обуки за земјоделци за воведување на агроеколошки мерки во сливот на реката Струмица. 
Проектот за управување со сливот на река Струмица ги опфаќа териториите на општините Радовиш, Конче, Струмица, Василево, Босилово и Ново Село, и е од витално значење за овие региони.

Целта на проектот да се воведат сет на сеопфатни мерки за обновување на функциите на сливот на река Струмица и да се зголеми неговата отпорност кон притисоците кои произлегуваат од економските активности и глобалните промени. Проектот е заснован на принципите на Директивите на ЕУ за води и поплави.


20 македонски органски производители и преработувачи со свои производи на Биофах, во Нирнберг
Дата на објава: 
15 Февруари 2018
biofah3.jpg

Органските земјоделски производи од Македонија се дел од најголемиот саем за органски производи Биофах кој од 14 до 17 февруари се организира во Нирнберг, Германија. Оваа година, на штандот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, дваесет македонски компании ќе се претстават со органски градинарски, житни,овошни, млечни и месни производи, производи од мед, диворастечки производи, органски ѓубрива и преработки на органски производи.

Втора година по ред, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија им овозможува на органските производители, на сопствен штанд да се претстават на најголемиот саем за органски производи. За подобра промоција на македонските органски производители, министерството со помош на швајцарската Програма за зголемување на пазарната вработливост- ИМЕ(IncreasingMarketEmployability)  изработи промотивен каталог  на органски производи на кој покрај компаниите кои се изложувачи, се претставени и компании и производители кои не беа во можност да присуствуваат на овој саем.


Работилница на ФАО и МЗШВ за проценка на потребите за информации за националната инвентаризација на шумите
Дата на објава: 
14 Февруари 2018
IMG_20180214_091551.jpg

Со помошна ФАО, шумарскиот сектор во Македонија презема понатамошни чекори за одржли во управување со шумските ресурси и зголемување на придонесот на шумарскиот сектор во националната економија и руралниот развој.Одржливото управувањето со шумските ресурси значи осигурување, дури и зголемување на нивните придобивки, вклучувајќи од дрвни и останати шумски производи, за задоволување на потребите на општеството на начин кој ги зачувува и одржува шумските екосистеми во корист на сегашните и идните генерации.

Во исто време, одржливото стопанисување со шумите бара соодветни и квалитетни информации за моменталниот статус и промените во шумските екосистеми. И покрај деталното и добро воспоставено планирање на шумите на ниво на насад, во Република Македонија нема достапни ажурирани информации за моменталната состојба и трендовите на шумските ресурси на национално ниво. Последниот таканаречен "брз" инвентар на шумите во Македонија е спроведен во 80тегодини.


Syndicate content