Јавен Оглас

ЈАВЕН КОНКУРС за јавно овластување на правни лица за вршење на стручна контрола
Дата на објава: 
3 Март 2015

Врз основа на членовите 59 и 60 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06 , 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14) Mинистерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

ЈАВЕН КОНКУРС
за јавно овластување на правни лица за вршење на стручна контрола над производството, постконтрола, испитување на сорти и лаборатории за испитување на квалитетот на семенски и саден материјал за земјоделски растенија и за земање и чување на референтните примероци од видови на сорти на земјоделски растенија – ген банка

Додаток за превземање: 

ЈАВЕН КОНКУРС за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности
Дата на објава: 
13 Февруари 2015

Врз основа на член 60–б од Законот за сточарството (,,Службен весник на Р.М” бр. 07/08, 116/10 и 23/13), Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство обjавува:

ЈАВЕН КОНКУРС

за давател  на јавни услуги спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2011 до 2017 година

Додаток за превземање: 

Ј а в е н О г л а с бр.04/14
Дата на објава: 
16 Септември 2014

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), по Одлуката бр.22-8018/1 од 12.09.2014 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О г л а с    бр.04/14

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 10 хектари

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

ЈАВЕН КОНКУРС
Дата на објава: 
18 Јули 2014

Врз основа на член 60–б од Законот за сточарството (,,Службен весник на Р.М” бр. 07/08, 116/10 и 23/13), Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство обjавува:

ЈАВЕН КОНКУРС

за давател  на јавни услуги спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2011 до 2017 година

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Јавен оглас 03/14
Дата на објава: 
2 Јули 2014

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), по Одлуката бр.22-5546/1 од 30.06.2014 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    бр.03/14

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 10 хектари

I.  ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата во регионите:

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Syndicate content