Јавни набавки

ПОСТАПКА БР. 26-6329/2/2010
Дата на објава: 
22 Јуни 2010

ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ

БР. 26-6329/2/2010

УСЛУГА ЗА ВОЗДУШНО ПРСКАЊЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ШТЕТНИКОТ БОРОВ ЧЕТНИК (THAUMATOPEA PITYOCAMPA SCHIFF.) ВО БОРОВИТЕ ШУМИ И ШУМСКИ КУЛТУРИ НА 12.000 ХА ВО ПОВЕЌЕ РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

НАПОМЕНА: Се известуваат економските оператори кои што ќе подигнат тендерска документација од веб страната на МЗШВ дека по превземањето на истата треба да испратат потврда зa превземањето на следната адреса: [email protected] .

Додаток за превземање: 

ПОСТАПКА БР. 26-6330/2/2010
Дата на објава: 
22 Јуни 2010

ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ

БР. 26-6330/2/2010

НАБАВКА НА СРЕДСТВО-ИНСЕКТИЦИД ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ШТЕТНИКОТ БОРОВ ЧЕТНИК (THAUMATOPEA PITYOCAMPA SCHIFF.) СО АВИОМЕТОДА ВО БОРОВИТЕ ШУМИ И ШУМСКИ КУЛТУРИ НА 12.000 ХА ВО ПОВЕЌЕ РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

НАПОМЕНА: Се известуваат економските оператори кои што ќе подигнат тендерска документација од веб страната на МЗШВ дека по превземањето на истата треба да испратат потврда зa превземањето на следната адреса: [email protected] .

Додаток за превземање: 

Постапка бр. 26-6319/2/2010
Дата на објава: 
7 Јуни 2010

ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ
БР. 26-6319/2/2010

ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН СЕРВИСЕР ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

НАПОМЕНА: Се известуваат економските оператори кои што ќе подигнат тендерска документација од веб страната на МЗШВ дека по превземањето на истата треба да испратат потврда зa превземањето на следната адреса: [email protected] .

Додаток за превземање: 

ПОСТАПКА БР. 26-5482/2/2010
Дата на објава: 
10 Мај 2010

ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ

БР. 26-5482/2/2010

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕMЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

НАПОМЕНА: Се известуваат економските оператори кои што ќе подигнат тендерска документација од веб страната на МЗШВ дека по превземањето на истата треба да испратат потврда зa превземањето на следната адреса: [email protected] .

Додаток за превземање: 

ПОСТАПКА БР. 26-5348/2/2010
Дата на објава: 
5 Мај 2010

ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ
БР. 26-5348/2/2010
МИЕЊЕ (ОДРЖУВАЊЕ ХИГИЕНА) НА ВОЗИЛА  ВО СОПСТВЕНОСТ НА  МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

НАПОМЕНА: Се известуваат економските оператори кои што ќе подигнат тендерска документација од веб страната на МЗШВ дека по превземањето на истата треба да испратат потврда зa превземањето на следната адреса: [email protected]


Syndicate content