Јавни набавки

ПОСТАПКА БР. 26-5147/2/2010
Дата на објава: 
26 Април 2010

ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ

БР. 26-5147/2/2010

Консултантски услуги за потребите на Секторот за внатрешна ревизија при МЗШВ,

во врска со член 42 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола,

а согласно одредбите од Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр.136/07 и 130/08) и тоа:

Услуги од чл. 17 ст.1 алинеја 1– советодавни услуги за менаџментот и поврзани услуги

(освен услуги за арбитража и посредување) – категорија 11.


НАПОМЕНА: Се известуваат економските оператори кои што ќе подигнат тендерска документација од веб страната на МЗШВ дека по превземањето на истата треба да испратат потврда зa превземањето на следната адреса: [email protected] .

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

ПОСТАПКА БР.26-4035/2/2010
Дата на објава: 
23 Април 2010

ПОСТАПКА БР.26-4035/2/2010

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ:

“Печатење на етикети и бандероли

за потребите на Фитосанитарната управа и Управата за семе и саден материјал

при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

ПОСТАПКА БР. 26-4548/2/2010
Дата на објава: 
12 Април 2010

ПОСТАПКА БР. 26-4548/2/2010

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ:

Избор на агенција за привремени вработувања

за потребите на

Министерството за земјоделство,

шумарство и водостопанство

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

ПОСТАПКА БР. 26-3939/2/2010
Дата на објава: 
29 Март 2010

ПОСТАПКА БР. 26-3939/2/2010

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ:

"Замена на хидромеханичка опрема на главните цевководи во ХМС Прилепско поле
за потребите на управата за водостопанство при
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство"

Додаток за превземање: 

ПОСТАПКА БР.02-2357/2/2010
Дата на објава: 
15 Февруари 2010

ПОСТАПКА БР.02-2357/2/2010

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ:

Миење (одржување на хигиена)   на возила во сопственост на Министерството за земјоделство,

шумарство и водостопанство

за потребите на

Министерството за земјоделство,

шумарство и водостопанство

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Syndicate content