Јавни набавки

ПОСТАПКА БР.02-2231/2/2010
Дата на објава: 
12 Февруари 2010

ПОСТАПКА БР.02-2231/2/2010

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ:

Систематски прегледи за вработените во

Министерството за зеmјоделство,

шумарство и водостопанство

за потребите на

Министерството за земјоделство,

шумарство и водостопанство

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Syndicate content