ЈАВЕН КОНКУРС за јавно овластување на лаборатории

08.07.2021 13:00:00


Управата за семе и саден материјал, ве известува дека треба да распише јавен конкурс за следново:

 

Врз основа на член 60 ставови 1 и 5 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија  („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.    122/21), Комисијата за распишување на јавен конкурс за давање на јавно овластување на лаборатории за чување и одржување на референтни примероци, формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со Решение бр.109 – 19/1 од 29 јануари 2021 година,  распишува ЈАВЕН КОНКУРС за јавно овластување на лаборатории за чување и одржување на референтни примероци

Документи за превземање

ЈАВЕН КОНКУРС за јавно овластување на лаборатории за чување и одржување на референтни примероци
Share