Јавен ОГЛАС бр.02/21 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

23.07.2021 10:00:00


Почитувани,

 

Се известуваат сите апликанти - учесници во постапката за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање бр. 02/21 дека јавното отварање на понудите ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во 09:00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на улица Аминта трети бр.2 1000 Скопје  

Документи за превземање

Јавен ОГЛАС бр.02/21 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање
ПРЕДЛОГ ПОВРШИНИ ЗА ЈАВЕН ОГЛАС БР.02/21
Верзија за банкарска гаранција за учество на Јавен Оглас
ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА по Јавен оглас бр.02/21
Комисија за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над З хектари по пат на електронско јавно наддање по јавен огпас бр.02/21
ЈАВЕН ПОВИК бр.02/21 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
ЈАВЕН ПОВИК бр.02/21 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
ЈАВЕН ПОВИК бр.02/21 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
ЈАВЕН ПОВИК бр.02/21 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари
Share