ЈАВЕН КОНКУРС за јавно овластување на правни лица за статистичка обработка на податоците од испитувани сорти од земјоделски растенија

03.08.2021 13:00:00


Врз основа на член 59 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија  (“Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06 , 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14,129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

Документи за превземање

ЈАВЕН КОНКУРС за јавно овластување на правни лица за статистичка обработка на податоците од испитувани сорти од земјоделски растенија
Share