Комисија за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над З хектари по пат на електронско јавно наддање по јавен огпас бр.02/21

13.08.2021 13:30:00


Врз основа на Решението за распишување на избори за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на градот Скопје бp.09-3732/1 од 06.08.2021 година донесено од страна на Претседателот на Собранието на Република Северна Македонија (“Службен весник на Република Северна Македонија" бp.185/21), Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на елеитронско јавно наддање по јавен оглас бр.02/21 донесе:

Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици