Нацрт - Стратешки план за развој на земјоделските задруги (2022-2028)

04.10.2021 11:00:00


Визијата на стратегијата е да се создаде подобра иднина во која земјоделските задруги ќе можат да ги подобрат своите економски резултати и да го засилат своето социјално влијание без да го зголемат својот еколошки отпечаток.Ова ќе се постигне со одделување на економскиот раст од еколошкото влијание и негово поврзување со социјалното влијание.Иновациите и технологијата ќе играат клучна улога за постигнување на целите на стратегијата.

Во рок од 7 дена сите релевантни чинители и засегнати страни може да достават свои забелешки и коментари на слениве маил адреси:

 

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

  Нацрт - Стратешки план за развој на земјоделските задруги (2022-2028) e обезбеден преку проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиски поддржан од Европската унија, а имплементиран од страна на CARE International и Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП).

Документи за превземање

Стратешки план за развој на земјоделските задруги (2022-2028)
Projekt - Plan Strategjik për Zhvillimin e Kooperativave Bujqësore (2022-2028)
Share