Решение за постапка по Јавен повик бр. 03/21

18.11.2021 14:45:00


Постапката по Јавниот повик бр.03/21 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари, објавен во дневните весници на ден 04.08.2021 година и рокот за носење на одлука за најповолен понудувач определен во член 28 став 1 од Законот за земјоделското земјиште СЕ ПРЕКИНУВА.

                Прекинот на постапката по Јавниот повик бр.03/21 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари ќе трае до конечноста на резултатите од изборите за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на градот Скопје, а согласно Решението бр.09-3732/1 од 06.08.2021 година .

Документи за превземање

Решение за постапка по Јавен повик бр. 03/21
Share