ЈАВЕН ОГЛАС за ИПА Твининг проект

31.01.2022 15:00:00


Целта на проектот е да се подобри ефикасноста на Националниот систем за заштита на растенијата, обезбедување на правилна имплементација на националните политика и законодавство во согласност со законодавството на Унијата во Северна Македонија

 

Корисници на проектот се Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарната управа, Управата за семе и саден материјал, Државна фитосанитарна лабораторија и Државен инспекторат за земјоделство, а истиот ќе го спроведува конзорциум од :

  • Министерство за политики од областа на земјоделство, храна и шумарство (MiPAAF) на Италија (водечки партнер),
  • Информест, Италија (овластено мандатно тело за проектот), и
  • Министерство за рурален развој и храна (MRDF) на Грција (јуниор партнер)

Документи за превземање

Оглас за работно место: Помошник на Постојаниот твининг советник (RTA)
Оглас завработување на: Асистент за превод на Постојниот твининг советник
Shpallje për punësim të: Asistent i këshilltarit ekzistues të binjakëzimit (RTA)
Shpallje për punësim të: Asistent për përkthim i këshilltarit ekzistues të binjakëzimit
Job Vacancy Announcement for: Resident Twinning Adviser (RTA)Assistant
Job Vacancy Announcement for: Resident Twinning Adviser's Language Assistant
Share