ЈАВЕН ПОВИК 1/2022 за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов

03.05.2022 09:50:00


Врз основа на член 35 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15,  193/15, 39/16, 83/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 150/21) и Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир “Брегалница - Делчевски“ бр. 40-9596/1 од 23 ноември 2021 година, Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир “Злетовска река“ бр. 40-9596/2 од 23 ноември 2021 година, Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир “Струмица 1“ бр . 40-9596/3 од 23 ноември 2021 година, Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир “Струмица 2“ бр. 40-9596/4 од 23 ноември 2021 година, Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир “Охридски Слив“ бр. 40-9596/5 од 23 ноември 2021 година, Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона ,,Акумулација Тиквешко Езеро” бр. 40-9596/6 од 23 ноември 2021 година, Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона ,,Акумулација Матка” бр. 40-9596/7 од 23 ноември 2021 година, Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона ,,Акумулации Конче 1 и Конче 3” бр. 40-9596/8 од 23 ноември 2021 година, Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона ,,Акумулација Ратево” бр. 40-9596/9 од 23 ноември 2021 година, Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона ,,Акумулација Турија” бр. 40-9596/10 од 23 ноември 2021 година, Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона ,,Акумулација Водоча” бр. 40-9596/11 од 23 ноември 2021 година, (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 262/21), Комисијата за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовните подрачја, формирана од Владата на Република Северна Македонија, со Решенија бр. 40-13782/1-9-21 и 40-13782/11-12-21 од 8 февруари 2022 година, објавува ЈАВЕН ПОВИК 1/202за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов. 

Документи за превземање

ЈАВЕН ПОВИК 1/2022 за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов
Share