ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

02.06.2022 11:30:00


Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 178/21), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.01/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.122/22), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува: Јавен   ОГЛАС бр.01/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари. Повеќе за огласот, деталите, начините и критериумите за аплицирање може да ги прочитате во документите во прилог. 

Почитувани на ден 02.07.2022 година во 13 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во големата сала ќе има јавно отварање на Јавниот оглас 01/22.

Документи за превземање

ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари
Образец на понуда за Јавен оглас бр.01/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари
Предлог површини ГОСТИВАР
Предлог површини ДЕБАР
Предлог површини КИЧЕВО
Предлог површини Куманово
Предлог површини Ресен
Предлог површини ТЕТОВО
Предлог површини ГАЗИ БАБА
Понуда за износот на годишната закупнина
Решение за поништување на дел од огласот
Решение за поништување на дел од огласот
Решение за поништување на дел од огласот
Решение за поништување на дел од огласот
Решение за поништување на дел од огласот
Решение за поништување на дел од огласот
Share