ЈАВЕН ОГЛАС бр.03/2019 За вработување на определено време до 31.12.2019 година

10.09.2019 11:00:00


За вработување на определено време до 31.12.2019 година

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува јавен оглас на определено време до 31.12.2019 година за 40 административни службеници и тоа:

 1. 1.  УПР0101Г04000-Помлад референт за техничко – оперативни работи, одделение за организација и координација на подрачни единици
 2. 2.  УПР0101Г04000-Помлад референт за административни работи,ПЕ Гостивар (1) извршители
 3. 3.  УПР0101Г04000-Помлад референт за техничка поддршка, ПЕ Гостивар (1) извршители
 4. 4.  УПР0101Г04000-Помлад референт за административни работи, ПЕ Крива Паланка (1) извршители
 5. 5.  УПР0101Г04000-Помлад референт за административни работи, ПЕ Прилеп (1) извршители
 6. 6.  УПР0101Г04000-Помлад референт за административни работи, ПЕ Струга (1) извршители
 7. 7.  УПР0101Г04000-Помлад референт за растителни болести, одделение за растителни болести
 8. 8.  УПР0101Г04000-Помлад референт за административно технички работи, Одделение за селекционерски права за семенски и саден материјал (1) извршители
 9. 9.  УПР0101Г04000-Помлад референт за административно технички работи, Одделение за Национална Ген Банка и ГМО (1) извршители
  1. 10.   УПР0101Г04000-Помлад референт за административно-техничка поддршка, Одделение за преговори и ЕУ интеграции (1) извршители
  2. 11.   УПР0101Г04000-Помлад референт за административни работи, ПЕ Василево (1) извршители
  3. 12.   УПР0101Г04000 -Помлад референт за административни работи, ПЕ Велес (1) извршители
   1. 13.   УПР0101Г02000-Виш референт за евиденција на земјоделски стопанства, Одделение за единствен регистер на земјоделски стопанства (1) извршители
   2. 14.   УПР0101Г02000-Виш референт за административни работи, одделение за овоштарство (1) извршители
   3. 15.   УПР0101Г02000-Виш референт за административни работи во областа на продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост (1) извршители
   4. 16.   УПР0101Г02000-Виш референт за буџет, Одделение за одгледување на шуми и пошумување (1) извршители
   5. 17.   УПР0101Г02000-Виш референт за стручно административни работи, ПЕ Кисела вода (2) извршители
   6. 18.   УПР0101Г02000-Виш референт за стручно административни работи, ШПС Демир Хисар (1) извршители
   7. 19.   УПР0101Г02000-Виш референт за стручно административни работи, ШПС Кавадарци (1) извршители
   8. 20.   УПР0101Г02000-Виш референт за стручно административни работи, ШПС Кочани (1) извршители
   9. 21.   УПР0101Г02000-Виш референт за стручно административни работи, ШПС Гевгелија (1) извршители
   10. 22.   УПР0101Г02000-Виш референт за стручно административни работи, ШПСПехчево (1) извршители
   11. 23.   УПР0101Г02000-Виш референт за стручно административни работи, ШПС Неготино (1) извршители
   12. 24.   УПР0101Г02000-Виш референт за стручно административни работи, ПЕ Велес (1) извршители
    1. 25.   УПР0101Г03000-Референт за административни работи, ПЕ Кисела вода (1) извршители
    2. 26.   УПР0101Г03000-Референт за семе, саден материјал и сортна чистота, ДФЛ (1) извршители
    3. 27.   УПР0101Г01000-Самостоен референт за административни работи, Одделение за управни постапки (1) извршители
    4. 28.   УПР0101Г01000-Самостоен референт за информативно-документациони работи, Одделение за следење на извршување на прекршоците (1) извршители
    5. 29.   УПР0101Г01000-Самостоен референт за административни работи, Одделение за маркетинг на земјоделски производи (1) извршители
    6. 30.   УПР0101Г01000-Самостоен референт за лозарство, Одделени за лозарство и лозов катстар (1) извршители
    7. 31.   УПР0101Г01000-Самостоен референт за стручно административни работи, ПЕ Босилово (1) извршители
    8. 32.   УПР0101Г01000-Самостоен референт за стручно административни работи, ПЕ Неготино (1) извршители
    9. 33.   УПР0101Г01000-Самостоен референт за стручно административни работи, ПЕ Росоман (1) извршители
    10. 34.   УПР0101Г01000-Самостоен референт  за стручно административни работи, Одделение за административно техничка поддршка (1) извршители
    11. 35.   УПР0101Г01000-Самостоен референт за административни работи, Одделение за Национална Ген Банка и ГМО  (1) извршители
    12. 36.   УПР0101Г01000-Самостоен  референтза административно-технички работи, одделение  за  наука, истражување и советодавни услуги  (1) извршители
    13. 37.   УПР0101Г01000 -Самостоен референт за административни работи, ЕРЗС (1) извршители
    14. 38.   УПР0101Г01000-Самостоен референт за административни работи, СЗ (2) извршители

Општи услови

- да е државјанин на Република Македонија,  -активно да го користи македонскиот јазик,  да е полнолетен,  -да има општа здравствена способност за работното место,  -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност,

Посебни услови

- ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, гимназија, економско, правно, Земјоделско, Шумарско, Електротехничар, Хемиско

-За работните места од 1 до 12 се со или без работно искуство

-За работните места од 13 до 24 се со 2 години работно искуство во струката

-За работните места 25 и 26 се со 1 година работно искуство

-За работните места од 27 до 38 се со 3 години работно искуство

Општи работни компетенции

 учење и развој, комуникација, остварување резултати, работење со други/тимска работа, ориентираност кон странките/засегнати страни, финансиско управување

Доставување на документација

-пријава (за кое работно место се пријавувате)

-Уверение за државјанство(во оригинал или копија заверена на нотар)

-Лекарско уверение од медицина на трудот (во оригинал)

-Уверение дека нема забрана за вршење професија,дејност и должност (од централен регистар, во оригинал)

-Диплома за завршено образование(оригинал или копија заверена на нотар)

-Сертификат за познавање на англиски јазик

-Сертификат за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-Историјат од агенција за вработување

-Кратка Биографија

НАПОМЕНА:Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавување

Пријавата за вработување се доставува во рок од 3 дена од моментот на објавување на огласот на Веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со назнака  ‘’До Сектор за Човечки  НЕ ОТВАРАЈ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ПО ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2019  ул.Аминта Трети број 2 Скопје’’. Секоја неуредна достава или назнака нема да се разгледува.

Share