СЕКТОР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

24.12.2019 12:00:00


Ce распишува интерен оглас за пополнување на работни места со постапка на унапредување и тоа: 1. УПР0101602000 - Раководител на одделение за фитосанитарна реryлатива, Одделение за фитосанитарна регулатива, Сектор за фитосанитарна регулатива и менаџмент 1 (еден) извршител - Посебни услови • ниво на квалификациите V1 A според Македонска рамка на;: квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен -V11/1 степен, Хемија, Хемиско инженерство, Хемиска технологија , • најмалку четири години работно искуство`во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку-шест години работно искуство BC струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор

Документи за превземање

Објава
Share