Јавни Огласи


Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.01/21 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/21), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 Јавен   ОГЛАС бр.01/21

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање


Согласно програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 90 /21), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
за доставување на барањa за користење на средства за реализација на Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 година


Врз основа на член 58 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,147/15, 193/15 и 83/18), Стручната комисија за полагање на ловечки испит, формирана од Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, организира испитна сесија за полагање на ловечки испит.

Ловечкиот испит ќе се одржи во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на Ул. “Аминта Трети” бр.2 Скопје.

Полагањето на ловечкиот испит ќе се одржи на 24`ти и 25`ти април 2021 година, со почеток од 08:00 часот.


Јавен оглас бр.01/2021 за вработување на определено време до 31.12.2021 годинаПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици