Јавни Огласи


Студијата е достапна за увид на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање www.moepp.gov.mk


Доставување на барање за користење на средства, проследено со предлог за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на локални манифестации за промоција на земјоделски производи во Република Северна Македонија од областа на земјоделството, руралниот развој, шумарството и водостопанството (во понатамошниот текст: предлог за користење).


Документи за превземање

Упатство за манифестации

Предмет на овој јавен повик е реализација на мерките од Дел V и VI од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултура за 2019 .


Предмет на јавниот конкурс е спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година за 2019 година, согласно видот на јавната услуга.


Планирање на распределба на земјиште и дизајн на интервенции во земјоделска инфраструктура во Соколарци, Спанчево, Оптичари и ЛоговардиПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици