Јавни Огласи


Јавен оглас број 04/2022 за вработување на определено време 


Документи за превземање

Оглас 04-2022
Пријава за вработување

Republic of North Macedonia  

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy  

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT  

Loan No.: 9037 - MK  

Assignment Title: Consulting Services for the Design and Creation of a Temporary Inventory for State-Owned Agricultural Land  

Reference NoAMP/CS/CQS-SC2.1-2.5  


Врз основа на член 28 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 153/19. 261/19 и 89/22), и член 36 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,147/15,193/15 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21 и 283/21 ) , Одлуката на Владата на Република  Северна  Македонија за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловниот реон Скопје, Св.Николе, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница, Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Битола, Охрид, Ресен и Кичево  („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.93/22)  Комисијата за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија објавува ЈАВЕН  ПОВИК ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИОТ РЕОН  СКОПЈЕ, СВЕТИ НИКОЛЕ, КАВАДАРЦИ, ВАЛАНДОВО, ГЕВГЕЛИЈА, КОЧАНИ, ВИНИЦА, ДЕЛЧЕВО, ГОСТИВАР, ДЕМИР ХИСАРБИТОЛА, ОХРИД, РЕСЕН И КИЧЕВО


Документи за превземање

Javen povik

The EU-funded project "Modernisation of the Advisory Services for Operators in the Agriculture Field in North Macedonia" is hiring 2 non-key experts.


Согласно Програмата за проширена репродукција на шумите за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.56/22, 187/22 и 193/22), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува ЈАВЕН ПОВИК бр. 47 – 9196/1 за прибирање на барањa за доделување на финансиски средства на сопственици на шуми во приватна сопственост за  пошумување на голини и ерозивни земјишта.