Јавни Огласи


ИНТЕРЕН ОГЛАС  за унапредување на 2 (два) административни службеници во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство


Врз основа на член 35 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15,  39/16 и 83/18) и Одлуката за започнување постапка за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона “Акумулација Тиквешко Езеро“ бр. 44-12489/1-20 (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 17/21), Комисијата за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона “Акумулација Тиквешко Езеро” , формирана од Владата на Република Северна Македонија, со Решение бр. 40-3313/1 од 23 март 2021 година, објавува

ЈАВЕН ПОВИК 3/202за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона “Акумулација Тиквешко Езеро“

 


Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.01/21 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/21), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 Јавен   ОГЛАС бр.01/21

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање


Согласно програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 90 /21), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
за доставување на барањa за користење на средства за реализација на Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 годинаПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици