Јавни Огласи


Испитот за рибочувар ќе се одржи  на ден 26 септември 2019 година, со почеток во 11 часот во просториите на Хидробиолошки Завод-Охрид.

На денот на полагањето кандидатите да поседуваат доказ за идентификација, (важечка лична карта или пасош).


I.ПРЕДМЕТ НА јавниот ПОВИК

Предмет на јавниот повик е доставување на понуди за интерес за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост определено како технолошка целина на оранжеријата евидентирано во катастарот на недвижности како нива под оранжерии, нива под помошни објекти, нива под објекти за примарна обработка на земјоделски производи и земјиште меѓу објекти со мери и граници определени со геодетски елаборат.


ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЈА

                Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на:


ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЈА

  1. 1.                   Риболовна зона “Акумулација Тиквешко Езеро“ -ја опфаќа целата површина на акумулацијата освен приобалниот дел до 10 метри од брегот (делот определен како рекреативна зона) и обележаниот појас околу поставените кафези за одгледување риби.
  2. 2.                  Риболовна зона “Акумулација Шпилје“ - ја опфаќа целата површина на акумулацијата 500 метри низводно од мостот на реката Црн Дрим кој се наоѓа северно од хидоцентралата “Глобочица“  и 500 метри низводно од мостот за с.Долно Косоврасти, освен приобалниот дел од 50 метри до брегот и обележаниот појас околу поставените кафези за одгледување на риби.


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува јавен оглас на определено време до 31.12.2019 година за 40 административни службеници и тоа:Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици