Јавни Огласи


Јавен оглас бр.01/2021 за вработување на определено време до 31.12.2021 година


Врз основа на член 28 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република
Северна Македонија” бр. 153/19 и 261/19), и член 36 од Законот за ловството („Службен весник на
Република Македонија” бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,147/15,193/15 и 83/18),
Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за започнување на постапка за
доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловниот реон Куманово („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.284/20) Комисијата за спроведување на постапка за
доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија објавува


Архивски бр.31-
Врз основа на член 60–б од Законот за сточарството (,,Службен весник на РМ”
бр. 07/08, 116/10, 23/13,149/15 и 39/16), Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство обjавува:

ЈАВЕН КОНКУРС  за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018  до 2024 година за 2021 година


Проектот финансиран од Европската унија “Воведување на Национална програма за консолидација на земјиште” (МАИНЛАНД), кој го спроведува Организацијата за храна и земјоделство при Обединети нации (ФАО) во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објави јавен тендер (Референтен број: 2021/CSAPC/REUTD/109117) за извршување на услуги за ‘’изградба на канали за одводнување, проширување на постојниот систем за наводнување и изградба на тампонирани патишта во село Егри, општина Битола“.Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици