Јавни Огласи


Врз основа на член 59 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија  (“Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06 , 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14,129/15, 39/16, 71/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува


Почитувани,

 

Се известуваат сите апликанти - учесници во постапката за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање бр. 02/21 дека јавното отварање на понудите ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во 09:00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на улица Аминта трети бр.2 1000 Скопје  


Врз основа на Член 23 став (4) од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010,  124/2010,  47/2011,  11/2012,  39/2012,  13/2013,  25/2015,  170/2015, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и „Службен весник на PCM„ бр. 110/2019, 267/2020 и 151/2021) Министерот за земјодепство,шумарство и водостопанство донесе:


Согласно дел IX од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултура (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 14/21), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува ЈАВЕН ПОВИК


Документи за превземање