Јавни Огласи


Архивски бр.31-
Врз основа на член 60–б од Законот за сточарството (,,Службен весник на РМ”
бр. 07/08, 116/10, 23/13,149/15 и 39/16), Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство обjавува:

ЈАВЕН КОНКУРС  за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018  до 2024 година за 2021 година


Проектот финансиран од Европската унија “Воведување на Национална програма за консолидација на земјиште” (МАИНЛАНД), кој го спроведува Организацијата за храна и земјоделство при Обединети нации (ФАО) во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објави јавен тендер (Референтен број: 2021/CSAPC/REUTD/109117) за извршување на услуги за ‘’изградба на канали за одводнување, проширување на постојниот систем за наводнување и изградба на тампонирани патишта во село Егри, општина Битола“.


Во рамките на проектот „Поддршка на развојот на земјоделските задруги во Северна Македонија“, КАЕ планира да ангажира меѓународен надворешен експерт за преземање на подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги. Документот треба да биде развиен, договорен и одобрен од ЦАРЕ и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ).
 
Краен рок за пријавување е 10 февруари 2021 година, на е-пошта [email protected]
 
Повеќе информации во врска со консултантски услуги може да најдете во деталниот ToR-от достапен подолу.

ToR – Strategy for cooperatives development_2021-01-21

Action plan for Development of Strategy


15.01.2021