Јавни Огласи


Предмет на понудата согласно овој јавен повик може да биде само земјоделско земјиште кое не е предмет на тековни јавни огласи објавени на веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанството.


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како надлежна институција и договорен орган за спроведување на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на ЕУ (ИПАРД) ги повикува сите заинтересирани правни лица од Република Македонија да достават барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020


Предмет на јавниот повик е доставување на понуди за интерес за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост определено како технолошка целина на оранжеријата евидентирано во катастарот на недвижности како нива под оранжерии, нива под помошни објекти, нива под објекти за примарна обработка на земјоделски производи и земјиште меѓу објекти со мери и граници определени со геодетски елаборат.


Врз основа на донесените Oдлуки за започнување на постапки за доделување на рибите на концесија за вршење стопански и организирање рекреативен риболов на повеќе риболовни води од Владата на Република Македонија. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објави два Јавни повика


Документи за превземање

ЈП Рекреативен риболов

Јавен оглас на неопределено време за 45 (четириесет и пет) овластени службени лица во Сектор за шумска полиција на работно место шумски полицаец.Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици