Јавни Огласи


Предмет на јавниот конкурс е спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година за 2018 година, согласно видот на јавна услуга.


Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност до 600.000,00 денари прифатливи трошоци  по поединечен корисник


Концесијата на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовните ревири и рекреативните зони се доделува за период од шест години.


Твининг проектот "Понатамошно надградување на Мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства (FADN) според новата регулатива на ЕУ за ФАДН" се фокусира на поддршка на МЗШВ во подобрувањето на капацитетот на институциите во процесот на адаптација кон новоприменетото законодавство на ЕУ за воспоставување на национална мрежа за сметководствени податоци од земјоделски стопанства (ФАДН) и подобрување на системот за проверка на квалитетот на податоците. 


Јавен   ОГЛАС бр.07/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 834ха 54ар 90м2.Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици