Соопштенија


Врз онсова на член 148 став 6 од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство соопштува дека во тек е постапка за регистрација на ЗГО  - Заштитена географска ознака „Преспанско јаболко“, а врз основа на поднеснео барање од страна на земјоделската задруга ЗЗ Преспанка – Преспанско јаболче од Ресен.

Секое домашно и странско правно или физичко лице кое има некаков правен интерес има право да поднесе приговор на предложениот назив до Министерството во рок од 30 дена од денот на објава на ова соопштение.


Собранието на учесници во консолидација на земјоделско земјиште од село Дабјани (Општина Долнени) со мнозинство гласови од сопствениците го усвои Планот за распределба на земјоделското земјиште - со што Дабјани стана вториот проект за консолидација на земјоделско земјиште во државата по принципот на распределба со промена на границите. Ова е уште едно клучно достигнување во рамки на проектот финансиран од Европската унија - МАИНЛАНД, кој е ко-финансиран  од Организацијата за храна и земјоделство при Обединети нации (ФАО) и се спроведува во тесна соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.


Владата и Министерството за земјоделство, шумасртво и водостопанство, се подготвени да ја продолжат дополнителната мерка од 3 денари за произведена и предадена оризова арпа, изјави денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски. Министерот Николовски посочи дека во моментов Државниот инспекторат за земјоделство ги спроведува потребните контроли на терен за да се утврди точната количина на оризова арпа што не е откупена.


Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски заедно со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски, ги доделија првите договори за инвестиции од Мерка 7 „Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“.


И З В Е С Т У В А Њ Е за кандидатите кои беа пријавени до 04 октомври 2021 година за одржување на обука и полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун  и    

С О О П Ш Т Е Н И Е за пријавување на кандидати за полагање на испит за добивање на лиценца за проценител на тутун