Соопштенија


Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство ја известува заинтересираната јавност дека како Инвеститор на проектите за системи за наводнување (Страиште, IPSVV фаза 3 и Хидро систем Лисиче, IPSVV фаза 3) заедно со консултантите од компанијата ENCON ги изработија Студиите за оцена на влијание на проектите врз животната средина за овие проекти.


 Почнувајќи од денеска во следните 15 дена сите оние кои треба да го воведат во владение ова земјиште, имаат можност до Подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во регионите кадешто се наоѓа земјиштето, да поднесат барање за воведување во владение.


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за животна средина и просторно планирање ја поддржуваат кампањата за намалување на заканите од пожари во период на високи температури, која ќе се одвива на целата територија на Републиката во организација на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), а со поддршка на ЕВН .


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по барање на Ј.П. „Национални шуми“ воведе делумна забрана за движење во шумите со кои стопанисува оваа претпријатие. Забраната за движење  започнува да важи од денеска 08.08.2019 година а ќе трае се до нејзино отповикување. Оваа одлука е донесена, со цел, превентивна заштита на шумите  од појава на пожари на отворен простор.


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и  руралниот развој, исплати 7,3 милиони денари за произведена и продадена риба на пазарот на вкупно 14 субјекти. Со средствата од оваа мерка и преку Програмата за рибарство и аквакултура се поттикнува развојот на рибарството и производството на риба во Република Северна Македонија.