Јавни Огласи


Предмет на јавниот повик е доставување на понуди за интерес за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост определено како технолошка целина на оранжеријата евидентирано во катастарот на недвижности како нива под оранжерии, нива под помошни објекти, нива под објекти за примарна обработка на земјоделски производи и земјиште меѓу објекти со мери и граници определени со геодетски елаборат.


Врз основа на донесените Oдлуки за започнување на постапки за доделување на рибите на концесија за вршење стопански и организирање рекреативен риболов на повеќе риболовни води од Владата на Република Македонија. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објави два Јавни повика


Јавен оглас на неопределено време за 45 (четириесет и пет) овластени службени лица во Сектор за шумска полиција на работно место шумски полицаец.


Предмет на јавниот конкурс е спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година за 2018 година, согласно видот на јавна услуга.


Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност до 600.000,00 денари прифатливи трошоци  по поединечен корисникПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици