Јавни Огласи


Одлука за ангажирање на волонтери за период од 6 месеци


Одлуки за избор и неизбор по jавен оглас број 02/2022 за вработување  на  определено време до 31.12.2022 година 


Assignment Title: Architect/Engineer
Reference No. (as per Procurement Plan): AMP/IC/3.6


ЈАВЕН ПОВИК 2/202за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов


ЈАВЕН ПОВИК 1/2022  за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов