Јавни Огласи


Ловечкиот испит ќе се одржи на 19.10.2019 година, во просториите на Ловното Здружение Ловец на Ул. “Вита Поп Јорданова” б.б. Штип, со почеток од 09:00 часот


Испитот за стопански риболов и за рибочувар ќе се одржи  на ден 26 септември 2019 година, со почеток во 11 часот во просториите на Хидробиолошки Завод-Охрид.


Испитот за рибочувар ќе се одржи  на ден 26 септември 2019 година, со почеток во 11 часот во просториите на Хидробиолошки Завод-Охрид.

На денот на полагањето кандидатите да поседуваат доказ за идентификација, (важечка лична карта или пасош).


I.ПРЕДМЕТ НА јавниот ПОВИК

Предмет на јавниот повик е доставување на понуди за интерес за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост определено како технолошка целина на оранжеријата евидентирано во катастарот на недвижности како нива под оранжерии, нива под помошни објекти, нива под објекти за примарна обработка на земјоделски производи и земјиште меѓу објекти со мери и граници определени со геодетски елаборат.


ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЈА

                Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на: