Јавни Огласи


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот


п о н у д а

за учество на Јавен оглас бр.02/19 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

 

- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот оглас е 10.12.2019 година (Вторник)

- Понудите доставени по овој јавен оглас ќе бидат јавно отворени на ден 13.12.2019 година (Петок) во големата сала за состаноци во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ул.Аминта Трети бр.2 Скопје со почеток од 10 часот.

 


Врз основа на член 28 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 153/19), и член 36 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,147/15,193/15 и 83/18), Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга („Службен весник на Република Македонија“ бр.203/19) Комисијата за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија објавува


 Ловечкиот испит ќе се одржи на 23.11.2019 година, во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Ул.“Аминта Трети” бр.2 – Скопје, со почеток од 09:00 часот.


14.11.2019Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици