Јавни Огласи


Согласно програмата за финансирање на микро земјоделски производители на вино за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 30/22), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува јавен повик за прибирање на барањa за неповратна финансиска поддршка од Програмата за финансирање на микро земјоделски производители на вино за 2022 година 


Започнува ИПА Твининг проект- Подобрување на административните и оперативните капацитети на надлежните служби за заштита на растенијата. За потребите на истиот се објавува оглас за помошен персонал: технички помошник и асистент за превод на постојниот твининг советник.


Со цел успешна имплементација на Проектот за модернизација на земјоделството, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство има потреба од ангажирање на индивидуален локален консултант за следната  краткорочна позиција – Проектен координатор


Постапката по Јавниот повик бр.03/21 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари, објавен во дневните весници на ден 04.08.2021 година и рокот за носење на одлука за најповолен понудувач определен во член 28 став 1 од Законот за земјоделското земјиште СЕ ПРЕКИНУВА.


Врз основа на член 58 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,147/15, 193/15 и 83/18), Стручната комисија за полагање на ловечки испит, формирана од Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, организира испитна сесија за полагање на ловечки испит.