Одделение за ловство, уредување на ловишта и давање дивеч на користење - концесија

Согласно член 53 став 3 од Закон за концесии и други видови на јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08 и 64/09),  Комисијата за извршената евалуација објавува извештај.

 

Конкурс 1

- Извештај на комисијата - Превземи

 

Конкурс 2

- Извештај на комисијата - Превземи

- Јавно отварање - Превземи

 

Конкурс 3

- Извештај на комисијата - Превземи

- Јавно отварање - Превземи

 

Конкурс 6

- Извештај на комисијата - Превземи