Квартални извештаи за работата на државните инспекторати


Државен инспекторат за земјоделство

- Земјоделска инспекција

Прв квартал 2011 - Преземи

Втор квартал 2011 - Преземи

Трет квартал 2011 - Преземи

Четврт квартал 2011 - Преземи

Прв квартал 2012 - Преземи

Втор квартал 2012 - Преземи

Трет квартал 2012 - Преземи

Четврт квартал 2012 - Преземи

Прв квартал 2013 - Преземи

Втор квартал 2013 - Преземи


- Фитосанитарна инспекција

Прв квартал 2011 - Увоз - Преземи

Прв квартал 2011 - Извоз - Преземи

Прв квартал 2011 - Реекспорт - Преземи

Втор квартал 2011 - Увоз - Преземи

Втор квартал 2011 - Извоз - Преземи

Втор квартал 2011 - Реекспорт - Преземи

Трет квартал 2011 - Увоз - Преземи

Трет квартал 2011 - Извоз - Преземи

Трет квартал 2011 - Реекспорт - Преземи

Четврт квартал 2011 - Увоз - Преземи

Четврт квартал 2011 - Извоз - Преземи

Четврт квартал 2011 - Реекспорт - Преземи

Прв квартал 2012 - Увоз - Преземи

Прв квартал 2012 - Извоз - Преземи

Прв квартал 2012 - Реекспорт - Преземи

Втор квартал 2012 - Увоз - Преземи

Втор квартал 2012 - Извоз - Преземи

Втор квартал 2012 - Реекспорт - Преземи

Трет квартал 2012 - Увоз - Преземи

Трет квартал 2012 - Извоз - Преземи

Трет квартал 2012 - Реекспорт - Преземи

Четврт квартал 2012 - Увоз - Преземи

Четврт квартал 2012 - Извоз - Преземи

Четврт квартал 2012 - Реекспорт - Преземи

Прв квартал 2013 - Увоз - Преземи

Прв квартал 2013 - Извоз - Преземи

Прв квартал 2013 - Реекспорт - Преземи

Втор квартал 2013 - Увоз - Преземи

Втор квартал 2013 - Извоз - Преземи

Втор квартал 2013 - Реекспорт - Преземи

Трет квартал 2013 - Увоз - Преземи

Трет квартал 2013 - Извоз - Преземи

Трет квартал 2013 - Реекспорт - Преземи


Државен инспекторат за шумарство и ловство

Прв квартал 2011 - Преземи

Втор квартал 2011 - Преземи

Трет квартал 2011 - Преземи

Четврт квартал 2011 - Преземи

Прв квартал 2012 - Преземи

Втор квартал 2012 - Преземи

Трет квартал 2012 - Преземи

Четврт квартал 2012 - Преземи

Прв квартал 2013 - Преземи

Трет квартал 2013 - Преземи

Четврт квартал 2013 - Преземи

Втор квартал 2014 - Преземи

Трет квартал 2014 - Преземи

Четврт квартал 2014 - Преземи

Прв квартал 2015 - Преземи

Втор квартал 2015 - Преземи

Трет квартал 2015 - Преземи

Прв и втор квартал 2017 - Преземи

Трет квартал 2017 - Преземи

Прв квартал 2018 - Преземи

Втор квартал 2018 - Преземи

Четврт квартал 2018 - Преземи


Извештај за еднаквите можности на жените и мажите

Извештај 2011 - Преземи

Насоки за зајакнување на родовата еднаквост при упис на земјиште 2021 - Преземи

Извештај за родово одговорно буџетирање 2021- Преземи


Извештај за земјоделството и руралниот развој

Извештај 2011 - Преземи

Извештај 2012 - Преземи

Извештај 2013 - Преземи

Извештај 2014 - Преземи

Извештај 2015 - Преземи

Извештај 2016 - Преземи

Извештај 2017 - Преземи

Извештај 2018 - Преземи

Извештај 2019- Преземи

Извештај 2020- Преземи 

Извештај 2021- Преземи


Стандарни Резултати за земјоделските стопанства опфатени во мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства за сметководствената 2014 година - Преземи


Единствен регистер на земјоделски стопанства

Извештај за бројната состојба на регистрираните земјоделски стопанства, број на катастерски парцели, површина на катастарските парцели по општини, големина на фарми по општини и на ниво на држава од базата на податоци на единствениот регистар на земјоделски стопанства кој се води при министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Извештај за ЕРЗС сумарен - Преземи

Извештај за ЕРЗС големина на земјоделски стопанства по општини - Преземи


ЕРЗС интерактивен извештај - Линк

Извештај за еднаквите можности на жените и мажите - Преземи


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици