Закон за виното

Закон за виното 

Правилник за висината и начинот на наплата на трошоците за вршење на физичко-хемиска анализа заради добивање на решение за ставање на виното во промет

Правилник за висината на трошоците за вршење на органолептичко оценување на виното заради добивање на решение за ставање на виното во промет

Правилник за доставување на комињето и винскиот талог за дестилација или за производтсво на оцет

Правилник за изменување на правилникот за класификација на препорачани и одобрени сорти на грозје за производство на вино за секоја лозарска област за производство на вино 

Правилник за изменување на правилникот за класификација на препорачани и одобрени сорти на грозје за производство на вино за секоја лозарска област за производство на вино 

Правилник за изменување на правилникот за означување на географските области погодни за производство на вина со географски назив

Правилник за изменување на правилникот за содржина и форма на елаборатот за производство и означување на вино со географски назив

Правилник за класификација на препорачани и одобрени сорти на грозје за производство на вино за секоја лозарска област за производство на вино

Правилник за начинот за пријавување во регистарот и бришење од регистарот на производители на вино, потребната документација, како и формата, содржината и начинот на водење на регистерот

Правилник за начинот и постапката за земање и чување на мостри заради издавање на решение за ставање на вино во промет и за издавање на придружен документ

Правилник за начинот на примена на енолошки средства и постапки, нивните карактеристики, како и максималните одобрени количини на енолошки средства кои се употребуваат во производството на вино(*)

Правилник за означување на географските области погодни за производство на вина со географски назив

Правилник за основните параметри кои се предмет на физичко - хемиска анализа на виното, поблиските услови во однос на просториите и опремата кои треба да ги исполнуваат овластените лаборатории за вршење на физичко- хемиска анализа заради ставање на виното во промет и постапка за издавање на овалстувањето за вршење на физичко- хемиска анализа на виното

Правилник за поблиските услови во поглед на просториите и опремата за производство на вино

Правилник за потребната документација за докажување на исполнетоста на условите за повторен упис во регистарот на производители на вино

Правилник за содржина и форма на елаборатот за производство и означување на вино со географски назив

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за упис во регистарот на производители на вино односно недонесување на решение за одбивање на баратели за упис во регистарот на производители на вино

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за земање на мостри заради добивање на решение за ставање на виното во промет

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето заради добивање на решение за ставање на виното во промет и формата и содржината на образецот на барањето за престанување на важноста на решението за ставање на виното во промет пред исцрпување на количината

Правилник за формата и содржината на пријавата и начинот на пријавување на промените во националниот регистар на лозови насади

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на увозници на вино, формата и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот на увозници на вино како и потребната документација за упис во регистарот на увозници на вино

Правилник за формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за упис во националниот регистар на лозови насадиЗакон за земјоделски задруги


Закон за земјоделското земјиште

Закон за земјоделското земјиште 

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за склучување на нов договор за закуп со непосредна спогодба и потребната документација

Правилник за формата и содржината на образецот на записникот за отворање на понудите и извештајот за евалуација на понудите

Правилник за формата и содржината на барањето за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште

Правилник за формата и содржината на барањето за засновање на право на стварна службеност на земјоделско земјиште во државна сопственост

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за правото на закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за потребите на јавните научни и државно образовни институции од областа на земјоделството, за потребите на казнено - поправните и воспитно - поправните установи и сопствениците на долгогодишен насад, оранжерии или објекти и потребната документација 

Правилник за дополнување на правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за правото на закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за потребите на јавните научни и државно образовни институции од областа на земјоделството, за потребите на казнено - поправните и воспитно - поправните установи и сопствениците на долгогодишен насад, оранжерии или објекти и потребната документација 

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за пренесување на корисничко право со склучување на договор со непосредна спогодба и потребната документација 

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за градење на оранжерии и помошни објекти како и објекти за примарна обработка на земјоделски производи на земјоделско земјиште

Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за градење на оранжерии и помошни објекти како и објекти за примарна обработка на земјоделски производи на земјоделско земјиште

Правилник за постапката за користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели, формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација

Правилник за изменување на правилникот за постапката за користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели, формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација

Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на согласност за градење на помошни објекти, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на согласност за градење на помошни објекти, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за стекнатото право на плодоуживање кое со договор се трансформира во право на закуп и потребната документација 

Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за стекнатото право на плодоуживање кое со договор се трансформира во право на закуп и потребната документација

Правилник за формата и содржината на годишниот извештај за начинот на користење на земјоделско земјиште и исполнување на обврските од договорот за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост и на извештајот за реализација на бизнис планот

Правилник за постапката за издавање на согласност за градење на помошни објекти, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи на земјоделско земјиште, образецот на барањето и потребната документација 

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за постапката за издавање на согласност за градење на помошни објекти, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи на земјоделско земјиште, образецот на барањето и потребната документација 

Правилник за изменување на правилникот за постапката за издавање на согласност за градење на помошни објекти, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи на земјоделско земјиште, образецот на барањето и потребната документација

Правилник за постапката и рокот за воведување во владение и формата и содржината на образецот на записникот 

Правилник за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна соптвеност кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде под закуп 

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде под закуп 

Правилник за дополнување на правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде во закуп

Правилник за дополнување на правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде во закуп

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде во закуп

Правилник за изменување на правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде во закуп

Правилник за изменување на правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде во закуп

Правилник за изменување на правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде во закуп

Правилник за изменување на правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач за добивање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп и определување на големината на површината 

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за ослободување од плаќање надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште и потребната документација

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на земјишен регистар на земјоделско земјиште во државна сопственост

Правилник за формата и содржината на барањето за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи бесправно изградени на земјоделско земјиште

Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи бесправно изградени на земјоделско земјиште

Правилник за постапката и поблиските услови за издавање на согласност за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи бесправно изградени на земјоделско земјиште

Правилник за формата и содржината на барањето за користење под закуп на земјоделско земјиште на кое е изграден бесправен помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи и потребната документација 

Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за користење под закуп на земјоделско земјиште на кое е изграден бесправен помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи и потребната документација

Правилник за формата и содржината на записникот за извршен увид на самото место за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи бесправно изградени на земјоделско земјиште  

Правилник за начинот на работа на комисијата во постапките по распишани јавни огласи и постапките со прибирање на понуди за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственостЗакон за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

Закон за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост 

Уредба за содржината на годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

Уредба за изменување на уредбата за содржината на годишната програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

Правилник за содржината на договорот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост

Методологија за процена на вредноста на земјоделското земјиште во државна сопственост и насади

Методологија за утврдување на максимална и кумулативна површина на земјоделско земјиште во државна сопственост што е предмет на продажба

Методологија за процена на пазарната вредност на земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжерии и објекти кои се во функција на земјоделското производство

Одлука за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственостЗакон за органско производство

Закон за органско производство 

Правилник за формата, содржината и бојата на националната ознака за органски производ и националната ознака за производ во преод *

Правилник за правила и постапувања во пчеларството *

Правилник за постапките за одгледување, минимум површините за сместување на различни видови животни и максимален број на животни по хектар *

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација

Правилник за формата и содржината на годишниот извештај *

Правилник за начинот и постапката за вршење на стручна контрола во органското земјоделско производство *

Правилник за постапките за производство на органски преработена храна

Правилник за начинот на издавање на овластувањата на контролни/сертификациски тела за вршење на стручна контрола и стручни научни установи или други правни лица за вршење на анализи и суперанализи во органското земјоделско производство, потребната документација, формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата *

Правилник за правила и постапки за растително органско производство *

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденциите и базите на податоци за субјектите и за органски семенски и саден материјал *

Правилник за формата и содржината на потврдата, начинот на нејзиното издавање, како и постапката за собирање, пакување, превоз и складирање на органски производи *

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на правни лица за вршење стручна контрола во органското производство

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на стручни научни установи и други правни лица за утврдување на составот на органски производи

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на физички и правни лица кои произведуваат, преработуваат и ставаат во промет органски производи

Правилник за формата и содржината на барањето, потребната документација за исполнетост на условите, содржината и начинот на водење на евиденцијата

Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатот за сообразност на производство на органски производи со земјата увозник, како и начинот на издавањето и пропратната документација која ја придружува пратката со производи со органско потекло

Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатите дека производот, процесот на производство, подготовката или пуштањето во промет на истиот е во согласност со правилата и постапките утврдени со закон, како и на евиденцијата која ја водат субјектите

Правилник за одгледување на водни животни, начинот на исхрана, начинот на спречување од појава на болести и ветеринарен третман кај водните животни и средствата за чистење и дезинфекција кои дополнително се употребуваат при одгледувањето на водни животни (*)

Листа на производи и супстанции кои се користат во процесот на производство на органски преработена храна

Листа на крмни суровини

Листа на средства за чистење и дезинфекција

Листа на состојки кои не биле произведени според принципите на органското земјоделство

 Закон за земјоделство и рурален развој

Закон за земјоделство и рурален развој 

Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година

Правилник за видот на податоците за планираните количини за откуп на земјоделски производи за наредната година и податоците за реализиран откуп за претходната година и податоците за реализиран откуп на земјоделски производи од претходниот месец и за планираниот откуп на земјоделски производи за наредниот месец, начинот на доставување и формата и содржината на образецот за доставување

Правилник за формата и содржината на барањето за запишување во регистарот на откупувачи на земјоделски производи, како и потребната документација за утврдување на исполнетоста на условите за откуп на земјоделски производи

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог

Правилник за листа на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина

Правилник за содржината и методологијата за подготовка на стратегиите за локален развој на рурални средини и начинот за нивно одобрување*

Правилник за поблиските услови за запишување во евиденцијата на локалната акциона група, постапката за упис, потребната документација и начинот на водење на евиденцијатa *

Правилник за формата, содржина и податоците кои ги содржи записникот од контрола на самото место

Правилник за начинот на функционирање на интегриран систем за администрација и контрола и меѓусебната размена на податоци, како и формата, содржината и начинот на водење на соодветните регистри и бази на податоци *

Правилник  за форма, содржина и начин на водење на базата на податоци за идентификација на земјишни парцели*

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата, содржината и начинот на водење на базата на податоци за идентификација на земјишни парцели

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата, содржината и начинот на водење на базата на податоци за идентификација на земјишни парцели

Правилник за начинот на изготвување на планот за признавање

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за упис во регистарот на откупувачи односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на откупувачи

Правилник за образец на барање и потребна придружна документација за упис на група производители во регистарот на организации на производители

Правилник за образец на барање и потребна придружна документација за упис во регистaрот на организации на производители

Правилник за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка

Правилник за изменување на правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за  рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка

Правилник за дополнување на правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка

Правилник за изменување на правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка

Правилник за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките зa рурален развој

Правилник за дополнување на правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој

Правилник за дополнување на правилникот за поблискитекритериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој

Правилник  за изменување и дополнување на правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој

Правилник за изменување на правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој

Правилник за дополнување на правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој

Правилник за дополнување на правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој

Правилник за изменување на правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој

Правилник за изменување на правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој

Правилник за видот, рокот и начинот на доставување и собирање на податоците за потребите за анализи на земјоделското производство, структурата на земјоделските стопанства и други податоци од областа на земјоделството и руралниот развој

Правилник за начинот на утврдување на исполнетоста на условите за помош де минимис која се доделува на семејни земјоделски стопанства *

Правилник за видот на податоците, формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата на доделената државна помош во земјоделството и руралниот развој

Правилник за определување на репрезентативни пазари на земјоделски производи и видот, обемот, роковите и субјектите кои ги доставуваат податоците

Правилник за поблиските критериуми за определување на руралните средини и категории на рурални заедници *

Правилник за поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството, максималниот износ на помошта, начин за доделување на помошта, субјектите кои имаат право на учество во постапката, како и потребната документација

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството, максималниот износ на помошта, начин за доделување на помошта, субјектите кои имаат право на учество во постапката, како и потребната документација

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството, максималниот износ на помошта, начин за доделување на помошта, субјектите кои имаат право на учество во постапката, како и потребната документација

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството, максималниот износ на помошта, начин за доделување на помошта, субјектите кои имаат право на учество во постапката, како и потребната документација

Правилник  за начинот за упис и бришење од евиденцијата на социјални и економски партнери и потребната документација

Правилник  за формата и содржината на годишната програма за работа на потсекторските постојани групи и на оперативната програма за техничка поддршка

Правилник за видот на активностите кои се предмет на поддршка, условите за финансирање, дефинирање на корисниците, општите и посебни услови за доделување на поддршката, детален преглед на прифатливи трошоци и начинот и правилата за визуелен идентитет на активностите *

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за видот на активностите кои се предмет на поддршка, условите за финансирање, дефинирање на корисниците, општите и посебни услови за доделување на поддршката, детален преглед на прифатливи трошоци и начинот и правилата за визуелен идентитет на активностите

Правилник за начинот на запишување на давателите на советодавни услуги во евиденцијата и потребната документација за запишување во евиденцијата како и начинот на водење на евиденцијата

Правилник за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните места на земјоделски производи

Правилник за дополнување на правилникот за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните места на земјоделски производи

Правилник  за изменување и дополнување на правилникот за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните места на земјоделски производи

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните места на земјоделски производи

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните места на земјоделски производи

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните места на земјоделски производи

Правилник за поблиските услови за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските услови за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи

Правилник за изменување на правилникот за поблиските услови за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи

Правилник за изменување на правилникот за поблиските услови за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските услови за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи

Правилник за изменување на правилникот за поблиските услови за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за вршење на дополнителна дејност, потребната документација за докажување на исполнетост на условите за вршење на дополнителна дејност и начинот на водењето на евиденција за вршители на дополнителна дејност

Правилник за стручната оспособеност на вршителите на дополнителна дејност и соодветната техничка опрема за вршење на дополнителна дејност на семејно земјоделско стопанство

Правилник за начинот на спроведување на субвенционирање на каматни стапки во земјоделството и руралниот развој

Правилник за формата и содржината на барањето за запишување во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи како и потребната документација за утврдување на исполнетоста на условите за увоз

Правилник за начинот и постапката за спроведување на поддршката за помош за вршење на земјоделска дејност за заштита и унапредување на животната средина

Правилник за видот на податоците, постапката и начинот за запишување и доделување на единствен идентификациски број на земјоделското стопанство и за промена на податоци и бришење, содржината и формата на образците и потребната придружна документација за  запишување, промена на податоци и бришење и начин и рок за ракување, употреба, објавување и чување на податоците од eдинствен регистар на земјоделски стопанства, како и содржината и  формата на решението за запишување и решението за бришење од eдинствениот регистар на земјоделски стопанства

Методологија за собирање и обработка на податоците за земјоделското производство, структурата на земјоделските стопанства и други податоци од областа на земјоделството и руралниот развој

Водич за достигнување на принципите на добра земјоделска и хигиенска пракса на земјоделските стопанства

Национална  програма за развој на земјоделството и рурален развој за период од 2018-2022 година

Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година

Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 годинаЗакон за семеснки и саден материјал

Закон за семеснки и саден материјал 

Правилник за формата, содржината како и начинот на водење на регистарот за издадени контролни марки - етикети и евидентната книга за искористени контролни марки – етикети

Правилник за формата, содржината на барањето за издавање на контролната марка - етикета, потребната документација, формата и содржината на контролната марка - етикета како и начинот на издавањето на контролната марка - етикета

Правилник за формата и содржината на извештајот за увезениот, продадениот и останатиот на залиха семенски и саден материјал од земјоделски растенија

Правилник за трговија со материјал за размножување и саден материјал од украсни растенија (*)

Правилник за видовите и количините на семенски и саден материјал на определени видови наменети за лична употреба на производителите чиј упис е незадолжителен во регистрите на снабдувачи на семенски и саден материјал

Правилник за количествата на семенски и саден материјал од видови на земјоделски растенија во оригинално пакување кои можат да се увезуваат за лична употреба

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за упис во регистарот на снабдувачи на семенски материјал и во регистарот на снабдувачи на саден материјал односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на снабдувачи на семенски материјал и во регистарот на снабдувачи на саден материјал

Правилник за трговија со материјал за вегетативно размножување на виновата лоза (*) 

Правилник за изменување на правилникот за трговија со материјал за вегетативно размножување на виновата лоза (*)

Правилник за изменување на правилникот за трговија со материјал за вегетативно размножување на виновата лоза

Правилник за постапките и методите за испитување на различност, еднообразност и стабилност на сортата (dus - тест) кај земјоделските растенија 

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација

Правилник за трговија со материјал за размножување и саден материјал од овошни растенија наменет за производство на овошје (*)

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за трговија со материјал за размножување и саден материјал од овошни растенија наmенет за производство на овошје

Правилник за изменување на правилникот за трговија со материјал за размножување и саден материјал од овошни растенија наменет за производство на овошје(*)

Правилник за формата и содржината на барањето за продолжување на запишувањето на сортата во националната сортна листа, како и начинот и постапката за продолжување на запишувањето

Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за продолжување на запишувањето на сортата во националната сортна листа, како и начинот и постапката за продолжување на запишувањето

Правилник за запишување на сортата во национална сортна листа и за водење на национална сортна листа

Правилник за изменување на правилникот за запишување на сортата во национална сортна листа и за водење на национална сортна листа

Правилник за постапките и методите за испитување на видови и сорти на земјоделски растенија и видовите и сортите на земјоделските растенија за кои не е потребно испитување на производна и употребна вредност

Правилник за изменување на правилникот за постапките и методите за испитување на видови и сорти на земјоделски растенија и видовите и сортите на земјоделските растенија за кои не е потребно испитување на производна и употребна вредност

Правилник за трговија со семенски компир

Правилник за содржината на барањето, формата и содржината на образецот и начинот на водење на евиденција за посебна увозна дозвола на семенски и саден материјал за земјоделски растенија

Правилник за трговија со семенски материјал од тутун

Правилник за изменување на правилникот за трговија со семенски материјал од тутун

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за трговија со семенски материјал од тутун

Правилник за условите, формата и содржината на барањето за запишување во регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти, како и содржината и начинот на водење на регистерот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти

Правилник за начинот на работа, просторната и техничката опременост на овластените лаборатории и методи за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија

Правилник за изменување на правилникот за начинот на работа, просторната и техничката опременост на овластените лаборатории и методите за испитување на квалитетот на семенскиот материјал кај земјоделските растенија

Правилник за количините на семенски и саден материјал потребни за испитување

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за количините на семенски и саден материјал потребни за испитување

Правилник за трговија со семенски материјал од маслодајни и влакнодајни растенија

Правилник за изменување на правилникот за трговија со семенски материјал од маслодајни и влакнодајни растенија

Правилник за условите што треба да ги исполнува снабдувачот за да се запише во регистарот на семенски материјал и регистарот на саден материјал, содржината и начинот на водење на регистрите и содржината на барањето за запишување

Правилник за изменување на правилникот за условите што треба да ги исполнува снабдувачот за да се запише во регистарот на саден материјал, содржината и начинот на водење на регистрите и содржината на барањето за запишување

Правилник за трговија со семенски материјал од житни растенија

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за трговија со семенски материјал од житни растенија

Правилник за трговија со семенски материјал од фуражни растенија и репа

Правилник за изменување на правилникот за трговија со семенски материјал од фуражни растенија и репа

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог

Правилник за трговија со семенски материјал од градинарски растенија

Правилник за изменување на правилникот за трговија со семенски материјал од градинарски растенија

Правилник за трговија со материјал за размножување и саден материјал - расад од градинарски растенија (*)

Правилник за форма и содржина на барањето, начинот и висината на надоместокот за издавање на официјални етикети

Правилник за изменување на правилникот за форма и содржина на барањето, начинот и висината на надоместокот за издавање на официјални етикети

Правилник за изменување на правилникот за форма и содржина на барањето, начинот и висината на надоместокот за издавање на официјални етикети

Правилник за висината на надоместокот за издавање на контролната марка - етикета

Правилник за овластување на стручно лице за одобрување на семенски посеви, посеви со луковици и клубени, лозови и овошни насади

Правилник за начинот на вршење стручна и здравствена контрола над производството на земјоделско семе

Правилник за начинот на земање на мостри, постапката за вршење постконтрола, висината на надоместокот за постконтрола и одредување на процентот на мострите кој се вклучува во постконтролата за одделни видови земјоделски растенија

Правилник за количинаta на семенсkиот и садниот материјал од сорта која е во постапка на испитување за внесување во националната сортна листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодајни и влакнодајни растенија, компир, тутун и винова лоза и начинот на водење на евиденција

Правилник за количините, начинот на чување и одржување на референтен примерок, начинот на работа на ген банката, како и висината на надоместокот според специфичните услови на чување и одржување на референтен примерок од одделни видови земјоделски растенија

Правилник за висината на надоместокот за статистичка обработка на резултатите од испитување по сорта

Правилник за висината на надоместување на трошоците за испитување на вредноста за производството и употреба на сортата со сортни опити и висината на надомест за работата на комисијата за национална сортна листа на земјоделски растенија

Правилник за условите во поглед на просторната и техничката опременост, kako и условите и начинот на работа кои треба да ги исполнуваат овластените правни лица за извршување на стручна контрола на производство на семенски посеви и насади на саден материјал, постконтрола, испитување на сорти од земјоделски растенија и статистичка обработка на податоците од испитување на сортата

Tарифа за годишен надоместок за одржување на сортата запишана во националната сортна листа

Упатство за пријавувањето и рокот за доставување на  извештај напроизводството на семенски  материјал,  саден материјал и материјал за размножување

Програма за семе и саден материјал во 2022 година

Програма за семе и саден материјал во 2023 година

Закон за шумите

1.Закон за шумите

2.Правилник за правилата за вршење на работите на шумската полиција

3. Правилник за службената униформа, легитимацијата, видот на службеното вооружување што го носат припадниците на шумочуварската служба и начинот на користење на службеното оружје

4. Правилник за вршење на работите на шумочуварската служба и формата и содржината на службена книга за бесправните дејствија и за утврдување на фактичката состојба во шумочуварскиот реон

5. Правилник за формата и содржината на легитимација и значка и начинот на издавање на легитимација и значка на овластено службено лице во шумска полиција

6. Правилник за начинот на собирање на податоците, водењето на регистарот на шумските пожари и условите за користење на податоците

7. Правилник за мерките на претпазливост, за местата наменети за подигнување на жежници за производство на дрвен јаглен и обележување на истите

8. Правилник за формата и содржината на програмата за обработка на шумски отпад/отпад после сеча и книгата за водење на евиденција на дрвото и дрвните сортименти примени на преработка во постројки за механичка преработка на дрвото

9.  Правилник за начинот на вршењето на работите на извештајно дијагнозно - прогрозната служба

10. Правилник за видот на ознаката за сеча, видот на шумскиот жиг за ознака за сеча, начинот на вршење на ознаката за сеча, формата и содржината на книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во државна сопственост, книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во приватна сопственост и книгата за евиденција на направена шумска штета во шума во државна сопственост

11. Правилник за изменување на правилникот за видот на ознаката за сеча, видот на шумскиот жиг за ознака за сеча, начинот на вршење на ознаката за сеча, формата и содржината на книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во државна сопственост, книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во приватна сопственост и книгата за евиденција на направена шумска штета во шума во државна сопственост

12. Правилник за формата и содржината на регистарот на заверени шумски жигови за ознака за сеча, шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни сортименти, шумски жигови за жигосување на увезено дрво и шумски жигови за обележување на дрвна маса од настаната шумска штета како и начинот на неговото водење

13.Правилник за минимални-технички средства и човечки ресурси кои треба да ги исполнува правното лице за извршување шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур

14. Правилник за изменување на правилникот за минимални-технички средства и човечки ресурси кои треба да ги исполнува правното лице за извршување шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур

15. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на лиценца за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур

16. Правилник за формата, содржината на образецот на лиценцата и начинот на водење на регистарот за издадени лиценци за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур

17. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот на лиценцата и начинот на водење на регистарот за издадени лиценци  за шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур

18. Правилник за начинот на обезбедување на сопствени потреби со огревно дрво на физички лица од државна шума, формата и содржината на шумскиот жиг-означувач за жигосување на дрвната маса посечена од страна на физички лица и бојата која ќе се користи при втиснување на шумскиот жиг, како и формата и содржината на регистарот на податоци за евиденција на исечена дрвна маса во државна нискостеблена шума од страна на физички лица за сопствени потреби и начинот на водење на евиденцијата

19. Правилник за видот и начинот на жигосување, видот на шумскиот жиг за жигосување за исечено дрво и дрвни сортименти, начинот на издавање на испратница, пуштање во промет на исечено дрво, формата и содржината на регистарот на издадени и заверени испратници, формата и содржината на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на испратница и висината на надоместокот за издадени испратници

20. Правилник за изменуване на правилникот за видот и начинот на жигосување, видот на шумскиот жиг за жигосување за исечено дрво и дрвни сортименти, начинот на издавање на испратница, пуштање во промет на исечено дрво, формата и содржината на регистарот на издадени и заверени испратници, формата и содржината на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на испратница и висината на надоместокот за издадени испратници

21. Правилник за изменување на правилникот за видот и начинот на жигосување, видот на шумскиот жиг за жигосување за исечено дрво и дрвни сортименти, начинот на издавање на испратница, пуштање во промет на исечено дрво, формата и содржината на регистарот на издадени и заверени испратници, формата и содржината на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на испратница и висината  на  надоместокот  за  издадени испратници

22. Правилник за изменување на правилникот за видот и начинот на жигосување, видот на шумскиот жиг за жигосување за исечено дрво и дрвни сортименти, начинот на издавање на испратница, пуштање во промет на исечено дрво, формата и содржината на регистарот на издадени и заверени испратници, формата и содржината на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на испратница и висината на  надоместокот за издадени испратници

23. Правилник за изменување на правилникот за видот и начинот на жигосување, видот на шумскиот жиг за жигосување за исечено дрво и дрвни сортименти, начинот на издавање на испратница, пуштање во промет на исечено дрво, формата и содржината на регистарот на издадени и заверени испратници, формата и содржината на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на испратница и висината на надоместокот за издадени испратници

24. Правилник за висината на надоместокот за добивање на лиценцата за извршување на стручни работи на шуми во приватна сопственост, формата и содржината на барањето за издавање на лиценцата, формата и содржината на образецот на лиценцата како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лиценци за вршење на стручни работи во шумарството

25. Правилник за изменување на правилникот за висината на надоместокот за добивање на лиценцата за извршување на стручни работи на шуми во приватна сопственост, формата и содржината на барањето за издавање на лиценцата, формата и содржината на образецот на лиценцата како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лиценци за вршење на стручни работи во шумарството

26. Правилник за видот на сеча и содржината на обрасците за барање за сеча, одобрение за сеча и евиденција на сечата за површини помали од 100 ха кои се во приватна сопственост, како и формата и содржината на образецот за сеча

27. Правилник за критериуми за стопанисување со шумите во приватна сопственост за кои не се изработува посебен план или програма како и формата и содржината на евиденцискиот картон за приватни шуми за секоја катастарска парцела посебно

28. Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на месечните извештаи, приемниците за сеча и приемниците за дотур за секој оддел/пододдел од шумскостопанската единица, односно за секоја катастарска парцела посебно

29. Правилник за местото на поставување, начинот на поставување, формата и содржината на барањето како и формата и содржината на одобрението за поставување на пчелни семејства во шума

30. Правилник за изменување на правилникот за местото на поставување, начинот на поставување, формата и содржината на барањето како и формата и содржината на одобрението за поставување на пчелни семејства во шума

31. Правилник за изменување на правилникот за местото на поставување, начинот на поставување, формата и содржината на барањето како и формата и содржината на одобрението за поставување на пчелни семејства во шума

32.  Правилник за видовите на други шумски производи и начинот на користење и собирање на други шумски производи

33. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на решение за одобрување за извоз на техничко огревно дрво и целулозно дрво односно недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрување за извоз на техничко огревно дрво и целулозно дрво

34. Правилник за формата и содржината на барањето и формата и содржината на одобрението и видот на производите од дрво за извоз

35. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето и формата и содржината на одобрението и видот на производите од дрво за извоз

36.Правилник за воведување и одржување на шумски ред

37. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на катастарот на шуми и шумско земјиште

38. Правилник за висината на цената за штети во шума

39. Правилник за постапката, начинот на користење на податоци и висина на надоместокот за нивно користење

40. Правилник за посебните мерки за заштита на шумите од пожари

41. Правилник за дополнување на правилникот за посебните мерки за  заштита на  шумите од пожари

42. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на лиценца за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур во шумите со стопанска намена во државна сопственост

43. Правилник за формата и содржината на барањето за регистрирање за промет на дрво и дрвни сортименти, формата и содржината на известувањето за секој извршен промет на дрво и дрвни сортименти, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти

44. Правилник за начинот на спроведување на селекцијата на кандидатите за вработување во шумската полиција

45. Правилник за составот на комисијата за унапредување и начинот на спроведување на селекцијата за унапредување на вработените во шумска полиција

46. Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на пријавата за засновање на работен однос во шумскаta полиција

47. Правилник за содржината на програмата за стопанисување со шуми

48. Правилник за начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот за шумски полицаец

49. Правилник за формата и содржината на уверението за шумски полицаец

50. Правилник за униформата и видот на оружјето што го носат припадниците на шумската полиција

51. Правилник за изменување и дополнување на правилникot за униформата и видот на оружјето што го носат припадниците на шумската полиција

52.  Правилник за содржината на посебните планови за стопанисување со шумите со стопанска намена и заштитна намена, како и начинот на нивната изработка, донесување и одобрување, содржината на посебните планови за одгледување и заштита на шумите во заштитените подрачја, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување и содржината на посебниот план за стопанисување со шумите во приватна сопственост над 30 ха, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување

53. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за содржината на посебните планови за стопанисување со шумите со стопанска намена и заштитна намена, како и начинот на нивната изработка, донесување и одобрување, содржината на посебните планови за одгледување и заштита на шумите во заштитените подрачја, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување и содржината на посебниот план за стопанисување со шумите во приватна сопственост над 30 ха, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување

54. Решение за определување на ретки видови дрвја во шума

55. Решение за прогласување на шумските предели во сливот  на река оча за шумски резерват

56. Решение за измена на решението за прогласување на шумските предели во сливот на реката оча за шумски резерват

57. Решение за изменување на решението за прогласување на шумските предели во сливот на река оча за шумски резерват

58. Одлука за основање јавно претпријатие за стопанисување co шумиЗакон за тутун, производи од тутун и сродни производи (*)

1.Закон за тутун, производи од тутун и сродни производи (*)

2. Уредба со законска сила за примена на законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) за време на вонредна состојба

3. Правилник за содржината и начинот на водење на регистарот на откупувачи на тутун

4. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на откупувачи на тутун kako и потребната документација

5. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на овластување на наставно-научна високо образовна институција од областа на тутунското производство за спроведување на обука за вршење на процена на тутун

6. Правилник за минимално техничките стандарди и услови кои треба да ги исполнуваат опремата, хардверот и функционалноста на софтверот за електронскиот информативен систем за евиденција на тутун за пријавени, евидентирани, договорени површини и количини и откупени количини тутун по производители, откупувачи, по типови и класи на тутун, по реколти поединечно, начинот на користење, одржување и надградба на истиот

7. Правилник за формата и содржината на барањето за овластување на наставно-научна високо образовна институција од областа на тутунското производство за организација, подготовка и заверка на мостри тутун

8. Правилник за формата и содржината на образецот на пријавата како и начинот на доставување на пријавата за производството, површините, типовите тутун и очекуваното производство на необработениот тутун

9. Правилник за формата и содржината на барањето за полагање на испитот за добивање на лиценца за процена на тутун, лиценцата за процена на тутун, начинот на пријавувањето и спроведувањето на испитот како и програмата и потребната литература за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутунот

10. Правилник за начинот на запишување, промената, бришењето, потребната придружна документација за запишување, начинот за ракување, употребата, објавувањето и чувањето на податоците од информативниот систем за евиденција на тутун

11.  Правилник за изменување на правилникот за начинот на запишување, промената, бришењето, потребната придружна документација за запишување, начинот за ракување, употребата, објавувањето и чувањето на податоците од информативниот систем за евиденција на тутун

12. Правилник за поблиските услови кои треба да ги исполнува откупувачот на тутун за запишување во регистарот на откупувачи на тутун

13. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на марки на производи од тутун и сродни производи и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот на марки на производи од тутун и сродни производи

14. Правилник за формата и содржината на идентификационата картичка за процена на тутун

15. Правилник за поблиските услови за упис во регистарот на извозници и увозници на производи од тутун и сродни производи

16. Правилник за формата на известувањето за сите несогорливи производи од тутун кои се ставаат во промет, начинот на нивното доставување и следење како и видот на сертификати

17. Правилник за мерила и методи за квалитативна и квантитативна процена на тутунот

18. Правилник за изменување на правилникот за мерила и методи за квалитативна и квантитативна процена на тутунот

19. Правилник за изменување на правилникот за мерила и методи за квалитативна и квантитативна процена на тутунот

20. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на книгата за процена на тутун и формата и содржината на дневната потврда за предадениот тутун

21. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на книгата за приговори

22. Правилник за формата  и содржината на барањето за запишување во регистарот на извозници и увозници на производи од тутун и сродни производи, како и потребните докази и документација

23. Правилник за формата  и содржината на барањето за запишување во регистарот на производители на производи од тутун и сродни производи, потребните докази и документација и за поблиските услови за производство на производи од тутун и сродни производи

24. Правилник за формата и содржината на евиденциите за откупени и обработени количини на тутун, начинот на водењето и доставувањето на евиденциите

25. Правилник за формата и содржината на барањето за контрола и следење на квалитетот на обработениот тутун при извоз и увоз како и на тутунот при увоз, начинот на вршење на контрола  на квалитет на обработениот тутун при извоз и увоз како и на тутунот при увоз, начинот и методите на земање примероци, време, место, начин на чување и уништување на примероците, како и методите за анализа на квалитет на тутунот

26. Правилник за начинот на вршење на контрола на квалитет и мерењето на состојките, трошоците за земање на примероци и нивна анализа, начинот и методите на земање примероци за анализа и суперанализа на квалитет на производите од тутун и сродните производи, како и време, место и начин на чување и уништување на примероците

27. Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година

28. Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година

Закон за воспоставување мрежа за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства


Закон за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја

1.Закон за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја

2. Правилник за условите за признавање на типовите основен материјал

3. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на провениенциски подрачја

4. Правилник за формата и содржината на барањето за признавање на типовите основен материјал и формата и содржината на експертското мислење за признавање на основен материјал

5. Правилник за формата и содржината на уверението за признат основен материјал и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на признат основен материјал

6. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја

7. Правилник за формата и содржината на уверението за потекло на репродуктивен материјал

8. Правилник за содржината и начинот на водење на деловните книги

9. Правилник за формата и содржината на барањето за стручна контрола на производството на саден материјал и формата и содржината на уверението за квалитет на саден материјал

10. Правилник за формата и содржината на барањето за испитување и утврдување на квалитетот на репродуктивен материјал

11. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за испитување и утврдување на квалитетот на репродуктивен материјал

12. Правилник за формата и содржината на уверенијата за квалитет на семе и/или на делови од растение

13. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на уверение за признат основен материјал односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за признат основен материјал

14. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на решение за упис во регистарот на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на решение за упис во регистарот на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја

15. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на уверение за потекло на репродуктивниот материјал односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за потекло на репродуктивниот материјал

16. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на согласност на производител на репродуктивен материјал да произведува репродуктивен материјал за странски купец односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на согласност на производител на репродуктивен материјал да произведува репродуктивен материјал за странски купец

17. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на уверение за квалитет на саден материјал односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за квалитет на саден материјал

18. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на уверение за квалитет на семето или квалитет на делови од растението односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на уверение за квалитет на семето или квалитет на делови од растението

19. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на решение за регистрирање за промет со репродуктивен материјал во регистарот на производители и трговци односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на решение за регистрирање за промет со репродуктивен материјал во регистарот на производители и трговци

20. Правилник за утврдување на количините на репродуктивен материјал за специјална намена

21. Решение за овластување на институција за вршење на работи од областа на шумарството

22. Листа на стопански важни шумски видови дрвјаЗакон за рибарство и аквакултура

1.Закон за рибарство и аквакултура

2.Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на одгледувачи на риби, формата и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот, како и потребните докази за исполнување на условите за запишување во регистарот

3. Правилник за изменување на правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на одгледувачи на риби, формата и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот, како и потребните докази за исполнување на условите за запишување во регистарот

4. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на дозволата за аквакултура и дозволата за аквакултура, како и потребните докази за исполнување на условите за издавање на дозволата

5. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет, како и формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата за издадените дозволи

6. Правилник за формата и содржината и начинот на водење на регистарот на репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал, како и формата и содржината на барањето за запишување во регистарот

7. Правилник изменување на правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистарoт на репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал, како и формата и содржината на барањето за запишување во регистарот

8. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог

9. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог

10. Правилник за формата и содржината на образецот за дневна евиденција за уловената риба на риболовните подрачја, како и начинот на нејзиното водење

11. Правилник за квалитет, големина и тежина, како и начин на декларирање на рибата која е наменета за ставање во промет

12. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за аквакултура односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за аквакултура

13. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација

14. Правилник за големината на рибите под која не смеат да се ловат за стопански и рекреартивен риболов

15. Правилник за изменување на правилникот за големината на рибите под која не смеат да се ловат за стопански и рекреативен риболов

16. Правилник за изменување на правилникот за големината на рибите под која не смеат да се ловат за стопански и рекреативен риболов

17. Правилник за дозволените риболовни средства и нивната употреба за вршење стопански и рекреативен риболов

18. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за дозволените риболовни средства и нивната употреба за вршење стопански и рекреативен риболов

19. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата за рекреативен риболов и начинот на нејзино издавање

20. Правилник за формата и содржината на образецот на дозволата за рекреативен риболов и образецот за водење евиденција, начинот на водење на евиденцијата и доставување на податоците

21. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот на дозволата за рекреативен риболов и образецот за водење евиденција, начинот на водење на евиденцијата и доставување на податоците

22. Правилник за начинот на издавање на дозволите за рекреативен риболов, потребната документација за нивното издавање, формата и содржината на образецот за водење евиденција, начинот на водење на евиденција и доставување на податоците

23. Правилник за формата и содржината на документот за потеклото на рибата и начинот на неговото издавање и пополнување

24. Правилник за формата и содржината на документот за потеклото на порибителниот материјал и начинот на неговото издавање и пополнување

25. Правилник за начинот на обележување на појасот околу рибник

26. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на организации на производители, како и постапката за запишување односно бришење од регистарот

27. Правилник за изменување на правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на организации на производители, како и постапката за запишување односно бришење од регистарот

28. Правилник за содржината на годишниот план за заштита и стопанисување со рибите и содржината на годишниот извештај за реализација на годишниот план

29. Правилник за техничките барања што треба да ги исполнуваат риболовните пунктови

30. Правилник за содржината на риболовната основа

31. Правилник за начинот на обележување на пловните објекти и пломбирањето и евидентирањето на риболовниот алат

32. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата за производство на риби, како и за количината продадена риба по видови

33. Правилник за начинот на спроведување на испитот за стопански риболов, содржината на програмата за полагање на испитот, како  и  формата  и  содржината на  уверението за положен испит

34. Правилник за изменување на правилникот за начинот на спроведување на испитот за стопански риболов, содржината на програмата за полагање на испитот, како и формата и содржината на уверението за положен испит

35. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на легитимација за стопански риболов, формата и содржината на образецот на легитимацијата за стопански риболов и начинот на нејзиното издавање и враќање

36. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на легитимација за стопански риболов, формата и содржината на образецот на легитимацијата за стопански риболов и начинот на нејзиното издавање и враќање

37. Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2022 година

38. Ценовник за висината на надоместокот на штетата нанесена на рибите

39. Наредба за забрана за риболов на риболовното подрачје дојранско езероЗакон за квалитетот на земјоделските производи

1. Закон за квалитетот на земјоделските производи

2. Правилник за поблиските услови и начинот за складирање и чување на брашното

3. Правилник за начинот и видот на пакувањата на брашна и условите за ставање во промет на брашното во рефусна состојба

4. Правилник за формата и содржината на обрасците за поднесување на месечни извештаи и годишен извештај за складираните брашна

5. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на обрасците за поднесување на месечни извештаи и годишен извештај за складираните брашна

6. Правилник за минималните услови за ставање во промет, квалитетот и типовите на брашно, начинот и методите на земање на мостри, како и методите за анализа на квалитетот на брашното

7. Правилник за формата и содржината на барањето за овластување на лаборатории за вршење на анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на квалитетот на брашното како и формата и содржината на барањето заради недонесувањето на решение за овластување на лаборатории за вршење на анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на квалитетот на брашно, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за донесување на решение за овластување

8. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет

9. Правилник за дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет

10. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролна марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзино издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет

11. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролна марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзино издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет

12. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет

13. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет

14. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет

15. Правилник за начинот на работа на стручната комисија за спроведување на постапка за регистрирање на заштитени ознаки на земјоделски и прехранбени производи

16. Правилник за формата, содржината и начинот на поднесување на барањето за поништување на решението за регистрација (*)

17. Правилник за трошоците во постапката за регистрирање и користeње на ознаката за потекло, географската ознака и ознаката за гарантиран традиционален специјалитет

18. Правилник за формата и содржината на барањето за овластување на лаборатории за вршење на анализа и суперанализа на земените примероци за контрола на квалитетот на жита и ориз

19.  Правилник за формата и содржината на елаборатот кој е содржан во барањето за регистрација на ознака за потекло или географска ознака (*)

20.  Правилник за начинот на поднесување на барањето и формата и содржината на образецот на барањето за измена и дополнување на елаборатот односно спецификацијата (*)

21.  Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за регистрација на ознака за гарантиран традиционален специјалитет

22.  Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за регистрација на ознака за гарантиран традиционален специјалитет

23.  Правилник за формата и содржината на барањето за регистрација на ознака за потекло или географска ознака

24.  Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за регистрација на ознака за потекло или географска ознака

25.  Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог

26.  Правилник за образецот на приговорот на предложениот назив од барањето за регистрација на ознака за потекло, географска ознака или ознака за гарантиран традиционален специјалитет и образецот за доставување на информација од спогодбената постапка (*)

27.  Правилник за формата, содржината, големината и употребата на ознаките и знаците „заштитена ознака на потекло“, „заштитена географска ознака“ и „ознака за гарантиран традиционален специјалитет“ (*)

28.  Правилник за начинот на означување, формата и содржината на печатот и етикетата на труповите на овци и кози односно јагниња и јариња (*)

29.  Правилник за формата и содржината на образецот за известување за резултатите од класирањето на труповите и половинките од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња како и начинот на неговото пополнување (*)

30.  Правилник за начинот на одредување на категории овци и кози и класирање на труповите од овци и кози односно јагниња и јариња со оценување на линија на колење (*)

31.  Правилник за начинот на вршење на обуката, содржината на програмата за вршење на обуката и полагање на испит и висината на трошоците за изведување на обуката и полагање на испитот за класификатори на труповите и половинките од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња

32.  Правилник за начинот на оценување на линијата на колење во категории и класи, начинот на означување, формата и содржината на печатот како и содржината на етикетата на труповите на закланите свињи (*)

33.  Правилник за начинот на означување, формата и содржината на печатот, како и содржината на етикетата на труповите на говедата (*)

34.  Правилник за методите за одредување на меснатоста на труповите на закланите свињи (*)

35.  Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на ознаки на потекло, формата, содржината и начинот на водење на регистарот на географски ознаки, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на ознаки за гарантиран традиционален специјалитет

36.  Правилник за формата и содржината на придружниот документ за квалитетот на храната за животни

37.  Правилник за начинот на чување на суровото млеко и земање примероци за анализа и суперанализа, содржината, формата и начинот на пополнување на записникот, методите за анализа на суровото млеко, начинот на класирање и метод на вреднување на суровото млеко, како и начинот на вршење на обуката и програмата за вршење на обуката за контролори

38.  Правилник за формата и содржината како и начинот на водењето на образецот за известување со кои откупувачот писмено ги известува производителите од кои откупил сурово млеко за резултатите од класификацијата и вреднувањето на суровото млеко

39.  Правилник за формата и содржината на барањето за донесување на решение за овластување

40.  Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за донесување на решение за овластување

41.  Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација

42.  Правилник за минималните услови за квалитет, својства и класирање на житата и оризот (*)

43.  Правилник за изменување на правилникот за минималните услови за квалитет, својства и класирање на житата и оризот

44.  Правилник за изменување на правилникот за минималните услови за квалитет, својства и класирање на житата и оризот

45.  Правилник за изменување на правилникот за минималните услови за квалитет, својства и класирање на житата и оризот

46.  Правилник за поблиските услови и начинот за складирање и чување на житата и оризот и нивниот транспорт

47.  Правилник за формата и содржината на образците за поднесување на месечни извештаи и годишен извештај за складираните жита и ориз

48.  Правилник за формата и содржината на регистарот на овластените верификациски тела

49.  Правилник за формата и содржината на спецификацијата на производот за добивање ознака за гарантиран традиционален специјалитет (*)

50.  Правилник за формата и содржината на единствениот документ од барањето за регистрација на ознака за потекло или географска ознака (*)

51.  Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на корисници на ознака за потекло, географска ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет (*)

52.  Правилник за начинот и методите за вршење на контрола на квалитетот на свежо овошје и зеленчук (*)

53.   Правилник за начинот на пакување на житата и оризот што се ставаат во промет

54.   Правилник за барања за квалитетот на суровото млеко, стандардите за квалитет на конзумното млеко, млечните производи и употребата на нивните називи, квалитетот и активноста на стартер културите, сирилата и други специфични материи и начинот на нивна употреба, начинот на дополнително означување на млекото и млечните производи како и дозволеното отстапување на тежината во однос на декларираната (*)

55.  Правилник за начинот на земање примероци и методите за анализа и суперанализа на жита и ориз

56.  Правилник за формата и содржината на ознаката и придружниот документ за квалитетот на житата и оризот

57.  Правилник за минимални стандарди за квалитет на овошје и зеленчук наменети за преработка и специфични пазарни стандарди за квалитет на свежо овошје и зеленчук наменети за консумација (*)

58.  Правилник за формата и содржината на обрасците за поднесување на месечни и годишни извештаи за откупени, продадени и складирани количини за свежо овошје и зеленчук по видови, сорти и класи како и нивно потекло

59.  Правилник  за стандардите и начинот на одредување на квалитетот и начинот на пакување и означување на производите од пчели по однос на квалитетот (*)

60.  Правилни за изменување и дополнување на правилникот   за стандардите и начинот на одредување на квалитетот и начинот на пакување и означување на производите од пчели по однос на квалитетот (*)

61.  Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата на производи од пчели

62.  Правилник за начинот на земање примероци и методите за анализа и суперанализа на производи од пчели

63.  Правилник за формата, содржината на обрасците за евиденција и архивирање на податоците за информативниот систем и за податоците кој преработувачот ги доставува до производителот на сурово млеко, како и начинот на нивно пополнување и доставување

64.  Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата на произведено и продадено млеко

65.  Правилник за ознаките во однос на начинот за чување кои се употребуваат за идентификување на месо од живина и нивните дефиниции (*)

66.  Правилник за методите за утврдување на вкупната содржина на вода во лабораторија (хемиски тест) (*)

67.  Правилник  за дополнително идентификување на месото од живина наменето за пазар во однос на начинот на ладење и начинот на одгледување, ознаките и нивната употреба (*)

68.  Правилник за критериумите за одредување на квалитетот на месото од живина во однос на конформацијата на трупот, изгледот, оштетувањата, бојата и други визуелни карактеристики и начинот на класификација (*)

69.  Правилник за методот за апсорпција на вода во кланични капацитети и методот за утврдување на просечната загуба на вода при одмрзнувањето (*)

70.  Правилник за минималните количини на брашно кои може да се добијат со мелење на пченица, `рж и пченка кои ги исполнуваат минималните услови за ставање во промет, максималните количини на брашно потрошени за производство на одделни пекарски производи и начинот на водење на евиденција за потрошените количини

71.  Правилник за начинот на означување на јајцата наменети за пазар и јајцата наменети за инкубација, ознаките и употребата на ознаките (*)

72.  Правилник за изменување на правилникот за начинот на означување на јајцата наменети за пазар и јајцата наменети за инкубација, ознаките и употребата на ознаките

73.  Правилник за дополнување на правилникот за начинот на означување на јајцата наменети за пазар и јајцата наменети за инкубација, ознаките и употребата на ознаките (*)

74.  Правилник за поблиските услови за просториите и опремата за вршење на анализа и суперанализа на жита и ориз

75.  Правилник за видовите на храна за животни која се става во промет, стандардите за квалитет, дозволените количини на додатоци во храната за животни, начинот на пакување, означување, транспорт и складирање (*)

76.  Правилник за начинот на обработка на трупот за оцена како и начинот и методите на одредување на квалитетот со категоризација на говедата и класирањето на труповите и полoвинките на говедата (*)

77.  Правилник за поблиските услови за соодветните простории и потребната опрема со кои треба да располагаат лабораториите за вршење на анализа и суперанализа на брашно

78.  Правилник за начинот на земање примероци и методите за анализа и суперанализа на храната за животни

79.  Решение за определување на земјоделските и прехранбените производи кои се заштитуваат на национално и меѓународно ниво со заштита на географскиот назив со ознака на потеклото или географската ознака и заштита на традиционалниот назив со ознака за гарантиран традиционален специјалитет (*)

80.  Решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на суровото млеко

81.  Решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на суровото млеко

82.  Одлука за висината на надоместокот за издавање на контролните марки за означување на брашно

83.  Одлука за изменување на одлуката за висината на надоместокот за издавање на контролните марки  за означување на брашноЗакон за државниот инспекторат за земјоделство

1. Закон  за државниот инспекторат за земјоделство

2. Правилник за формата, содржината и начинот на издавање на уверението за квалитет - сертификат и образецот на барањето

3. Правилник за начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата

4. Правилник за формата и содржината на образецот на службената легитимација со амблемот, како и начинот на издавање и одземање на службената легитимација

5. Правилник за формата и содржината на службениот печат на државниот инспекторат за земјоделство, како и начинот на неговото издавање и одземање

6. Правилник за формата и содржината на жигот и лентата

7. Правилник за формата, содржината и начинот на употреба на стоп таблица

8.  Правилник за формата и содржината на образецот на потврдата за привремено одземени предмети, средства, производи, растенија и риби, како и цената на одземените предмети, средства, производи, растенија и риби кои се предмет на продажба

9.  Правилник за формата и содржината на образецот на покана за плаќање на глоба

10. Правилник за формата и содржината на образецот на записникот за инспекциски надзор

11.  Правилник за формата и содржината на образецот на платниот налог за прекршок

12.  Правилник за формата и содржината на легитимацијата на рибочуварот, како и начинот на нејзиното издавање и одземање

13.  Правилник за висината на надоместокот за извршените работи на државниот инспекторат за земјоделство

14.  Правилник за изменување и дополнување на правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на државниот инспекторат за земјоделство

15.  Правилник за изменување на правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на државниот инспекторат за земјоделство

16.  Правилник за изменување на правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на државниот инспекторат за земјоделство

17. Правилник за изменување на правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на државниот инспекторат за земјоделство

18.   Правилник за изменување на правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на  државниот инспекторат за земјоделствоЗакон за здравјето на растенијата

1. Закон за здравјето на растенијата

2. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог

3. Правилник за формата и содржината на листата на организми односно агенси за цели за биолошка заштита и контрола како и техничките услови за добивање на одобрение за увоз и користење

4. Правилник за начинот на спроведување на здравствен преглед и начинот на земање на примероци на тутун над кои се врши фитосанитарен мониторинг

5. Правилник за изменување на правилникот за начинот на спроведување на здравствен преглед и начинот на земање на примероци на тутун над кои се врши фитосанитарен мониторинг

6. Правилник за начинот на спроведување на здравствен преглед и начинот на земање на примероци на семенски и меркантилен компир над кој се врши фитосанитарен мониторнг

7.  Правилник за начинот на спроведување на здравствен преглед и начинот на земање на примероци на градинарски култури на отворено и во затворен простор над кои се врши фитосанитарен мониторинг

8.  Правилник за начинот на спроведување на здравствен преглед и начинот на земање на примероци на овошни видови и виновата лоза над кои се врши фитосанитарен мониторинг

9.  Правилник за составот, бројот на членови и методот на работа на стручниот совет за здравје на растенијата

10. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на јавно овластување на правни и физички лица кои ги исполнуваат условите во однос на стручниот кадар, просторните и техничките капацитети односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на јавно овластување

11.  Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за давање јавни услуги од областа на здравјето на растенијата односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за давање јавни услуги од областа на здравјето на растенијата

12. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на овластување за издавање на пасоши за растенија односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на овластување за издавање на пасоши за растенија

13.  Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација

14.  Правилник за мерки преземени од сопственикот за спречување на ширењето на штетни организми и нивно сузбивање

15.  Правилник за научни и технички капацитети за експериментални, научноистражувачки, селекциони или развојни работи *

16.  Правилник за поблиските услови во однос на просториите и опремата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата

17.  Правилник за дополнување на правилникот за поблиските услови во однос на просториите и опремата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата

18.   Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети *

19.   Правилник за начинот на водење на евиденција, начинот на спроведување на проверките на здравјето на растенијата, содржината и начинот на известување за податоците за производство, преработка, промет со растенија, растителни производи и други објекти и предмети *

20.   Правилник за изменување на правилникот за начинот на водење на евиденција, начинот на спроведување на проверките на здравјето на растенијата, содржината и начинот на известување за податоците за производство, преработка, промет со растенија, растителни производи и други објекти и предмети *

21.  Правилник за поблиските критериуми за утврдување на малите производители или преработувачи и локалните пазари *

22.  Правилник за условите за движење на пратките на растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во листа v дел а секција 2 *

23.   Правилник за временски периоди и начинот на вршење на фитосанитарна инспекција на растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во листа v дел а секција 1 и листа v дел а секција 2 *

24.  Правилник за пасоши за растенија *

25. Правилник за изменување на правилникот за пасоши за растенија (*)

26. Правилник за изменување на правилникот за пасоши за растенија (*)

27.  Правилник за мерките и начинот на спроведување на мерките за уништување или отстранување на штетните организми и мерките и начинот на спроведување на дезинфекција, дезинсекција или дератизација на штетните организми *

28.  Правилник за начинот на вршење на фитосанитарната инспекција при увоз на пратки од листата v дел б секција 1 *

29.  Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на вршење на фитосанитарната инспекција при увоз на пратки од листата v дел б секција 1 (*)

30.  Правилник за мали количества на растенија, растителни производи и други објекти и предмети, вклучувајќи и прехранбени производи *

31.  Правилник за формата и содржината на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт и формата и содржината на пријавата за издавање на фитосанитарен сертификат *

32.   Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт и формата и содржината на пријавата за издавање на фитосанитарен сертификат

33.   Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт и формата и содржината на пријавата за издавање на фитосанитарен сертификат

34.   Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт и формата и содржината на пријавата за издавање на фитосанитарен сертификат *

35.   Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт и формата и содржината на пријавата за издавање на фитосанитарен сертификат(*)

36.   Правилник за начинот и постапката за вршење на фитосанитарна инспекција на растенија, растителните производи и други објекти и предмети на места на влез во Република Македонија *

37.   Правилник за фитосанитарни стандарди за дрвен материјал за пакување во меѓународниот промет

38.   Правилник за начинот на утврдување на заштитена зона, условите за извршување на систематски  прегледи  и  листите на заштитени зони *

39.   Правилник за условите што треба да ги исполнуваат правните лица во поглед на опремата, уредите и објектите за вршење испитувања на средствата за заштита на растенијата

40.   Правилник за образецот на легитимациите на инспектор за заштита на растенијата и на инспектор за заштита на растенијата на граничен премин

41.   Правилник за униформата и знакот што го носат инспекторите за заштита на растенијата на граничен премин

42.   Правилник за изменување и дополнување на правилникот за униформата и знакот што го носат инспекторите за заштита на растенијата на граничен премин

43.   Правилник за листи на штетни организми, растенија, растителни производи и други објекти и предмети (*)

44.   Програма за фитосанитарна политика за 2022 година

45.   Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за употреба на интегрирани мерки за системски пристап при управување со ризикот од штетни организми бр. 14

46.   Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за методи за земање на примероци од пратки бр. 31

47.   Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за микропропагација на материјалот од компир кој е слободен од штетни организми и миникртоли наменети за меѓународна трговија бр.33

48.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за услови за утврдување на места за производство слободни од штетни организми и производен простор слободен од штетни организми бр. 10

49.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за утврдување на услови за определување на подрачја слободни од штетни организми бр. 4

50.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за анализа на ризик на карантински штетни организми, како и анализа на ризик на животната средина и живите модифицирани организми бр. 11

51.    Наредба за спроведување на посебен надзор за утврдување на присуство на габата synchytrium endobioticum (schilb.) perc. и постапките за лабораториско испитување *

52.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за регулирање на дрвениот материјал за пакување во меѓународната трговија бр. 15

53.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за насоки за известување при неусогласеност и преземање на итни мерки бр. 13

54.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за рамка за анализа на ризик од штетни организми бр. 2

55.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за упатства за надзор бр. 6

56.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за упатства за програмите за уништување на штетни организми бр. 9

57.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за пратките во транзит бр. 25

58.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за пријавување на штетни организми бр. 17

59.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за упатства за листи на регулирани штетни организми бр. 19

60.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за проектирање и функционирање на карантинските станици за увезените растенија бр. 34

61.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за фитосанитарни принципи за заштита на растенијата и примена на фитосанитарни мерки во меѓународната трговија бр. 1

62.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за анализа на ризик од штетни организми за регулирани некарантински штетни организми бр.21

63.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за насоки на регулаторниот систем за фитосанитарен увоз бр.20

64.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за поимник на фитосанитарни термини бр.5

65.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за насоки при извоз, транспорт, увоз и ослободување на агенси за биолошка контрола и останати корисни организми бр. 3

66.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за фитосанитарни третмани за регулирани штетни организми бр. 28

67.    Наредба за спроведување на посебен надзор за утврдување на присуството на бактеријата ralstonia solanacearum (smith) yabuuchi et al. и постапките за лабораториско испитување *

68.    Наредба за спроведување на посебен надзор за утврдување на присуството на бактеријата clavibacter michiganensis (smith) davis et al. ssp. sepedonicus (spieckermann et kotthoff) davis et al. и постапките за лабораториско испитување *

69.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за утврдување на статусот на штетни организми во областа бр. 8

70.    Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за насоки за фитосанитарен сертификат бр. 12

71.   Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за насоки при преглед бр. 23

72.   Наредба за задолжително известување за задржана пратка или штетен организам од трети земји и кои претставуваат непосредна фитосанитарна опасност *

73.   Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за категоризација на пратки согласно ризикот од појава на штетен организам бр. 32

74.   Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за условите за утврдување на подрачја со ниска распространетост на штетен организам бр. 22

75.   Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за одредување и признавање на еднаквоста на фитосанитарните мерки бр. 24

76.   Наредба за спроведување на посебен надзор за утврдување на присуство на цистоликите нематоди globodera pallida (stone) behrens и globodera rostochiensis (wollenweber) behrens кај компирот и растенијата кои се нивни домаќини, одредување на нивната распространетост, мерките кои треба да се преземат во случај на нивна појава, како и постапките за лабораториски анализи *

77.   Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за издавање на фитосанитарен сертификат за извоз бр. 7

78.   Наредба за определување на карантински надзор при увоз на саден материјал на повеќегодишни растенија

79.   Наредба за преземање на мерки за спречување на ширењето и сотрување на пламеницата на пиперката (phytophthora capsici)

80.   Наредба  за преземање на мерки за спречување на ширењето и сотрување на штетникот водена волухарица (arvicola terrestris)

81.   Наредба за преземање мерки при увоз на компир во Република Македонија

82.   Наредба за дополнување на наредбата за преземање мерки при увоз на компир во Република Македонија

83.   Наредба за преземање на мерки за спречување на појава и ширење на штетниот организам monilinia fructicola (winter) honey и мерки за негово сузбивање

84.   Наредба за преземање на мерки за спречување на појава и ширење на штетниот организам пченкин коренов црв (diabrotica virgifera virgifera le conte) и мерки за негово сузбивање

85.   Листа на организми односно агенси за цели за биолошка заштита и контрола

86.   Одлука за висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови

87.   Одлука за изменување и дополнување на одлуката за висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови

88.   Одлука за изменување и дополнување на одлуката за висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови

89.   Одлука за изменување и дополнување на одлуката за висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови

90.   Одлука за изменување на одлуката за висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови

91.   Одлука за висината и начинот на плаќање на посебниот надоместок, видот и количеството на растенија, растителни производи и други објекти и предмети за кои се плаќа надоместокот, како и висината и начинот на плаќање на трошоците во областа на здравјето на растенијата

92.  Одлука за изменување и дополнување на одлуката за висината и начинот на плаќање на посебниот надоместок, видот и количеството на растенија, растителни производи и други објекти и предмети за кои се плаќа надоместокот, како и висината и начинот на плаќање на трошоците во областа на здравјето на растенијата

93.  Одлука за изменување на одлуката за висината и начинот на плаќање на посебниот надоместок, видот и количеството на растенија, растителни производи и други објекти и предмети за кои се плаќа надоместокот, како и висината и начинот на плаќање на трошоците во областа на здравјето на растенијата

94.  Одлука за изменување на одлуката за висината и начинот на плаќање на посебниот надоместок, видот и количеството на растенија, растителни производи и други објекти и предмети за кои се плаќа надоместокот, како и висината и начинот на плаќање на трошоците во областа на здравјето на растенијата

95.  Oдлука за определување на местата на влез на кои ќе се врши фитосанитарна инспекција

96.  Oдлука за висина на надоместок за задолжителен здравствен преглед на растенија, пратки од растенија, производи од растително потекло и преглед на пратки од средства за заштита на растенијата при увоз, извоз, транзит и реекспорт

Документи за превземање

ПРАВИЛНИК за листи на штетни организми, растенија, растителни производи и други објекти и предмети
BOOK OF RULES ON LISTS OF HARMFUL ORGANISMS, PLANTS, PLANT PRODUCTS AND OTHER OBJECTS AND ITEMS
Структурата на Правилникот


Закон за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата

1. Закон за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата

2. Уредба со законска сила за примена на законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата за време на вонредна состојба

3.  Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог

4.  Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог

5.  Правилник за формата, содржината на барањето за упис во регистарот на производители на ѓубриња и потребната документација, формата и содржината и начинот на водење на регистарот на производители на ѓубриња и постапката за запишување во регистарот на производители на ѓубриња

6.  Правилник за начинот на вршење на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата

7.  Правилник за форматa и содржината на декларацијата и поблиските услови за означувањата на ѓубрињата (*)

8.  Правилник за висината на трошоците за испитување на ѓубрињата при контрола на производство, увоз и пласирање на пазарот и употреба

9.  Правилник за начинот и принципите за работа на стручниот совет

10. Правилник за начинот на пласирање на пазар на ѓубрињата во ринфузна состојба 

11. Правилник за условите под кои ѓубрето може да се пласира на пазар, односно да се евидентира, како и остатокот од пробноto производство, од извоз или од крајниот корисник (*) 

12. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за евидентирање на ѓубриња кои се увезуваат односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за евидентирање на ѓубриња кои се увезуваат

13. Правилник за формата и содржината на барањето заради  недонесување на решение за упис во регистарот на производители на ѓубриња и решение за евидентирање на ново ѓубре во листата на ѓубриња односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на производители на ѓубриња и на барањето за донесување на решение за евидентирање на ново ѓубре во листата на ѓубриња

14.  Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на увозници на ѓубриња

15.  Правилник  за формата и содржината на  барањето заради недонесување на решение за упис во регистарот на увозници на ѓубриња односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на увозници на ѓубриња

16.  Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на правни лица за пласирање на пазар за ѓубриња на големо

17.  Правилник за формата и содржината на барањето за евидентирање на ѓубриња кои се увезуваат

18.  Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на правни лица за пласирање на пазар за ѓубриња на мало

19.  Правилник за формата и содржината на барањето заради  недонесување на решение за упис во регистарот на правни лица за пласирање на пазар за ѓубриња на мало односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на правни лица за пласирање на пазар за ѓубриња на мало

20. Правилник за формата и содржината на барањето заради  недонесување на решение за упис во регистарот на правни лица за пласирање на пазар за ѓубриња на големо односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на правни лица за пласирање на пазар за ѓубриња на големо

21. Правилник за начинот на евидентирање на заостанатите количини на ѓубриња и суровини кои не можат да се преформулираат, од кои не може да се произведуваат ѓубриња, како и нивните пакувања, заради собирање, сместување и уништување

22. Правилник за постапката за барање на суперанализа (*)

23. Правилник за начинот на контрола на условите на пласирање на ѓубрињата на пазар на големо и мало и на контрола на квалитетот на ѓубриња, методите за земање на примероци и испитување, количеството на примероците и постапката (*)

24.  Правилник за начинот на спроведување на мерките за привремена или трајна забрана на производство и пласирање на ѓубрето на пазар во зависност од проценката на ризикот oд ѓубрето за здравјето на луѓето, животните, растенијата и животната средина (*)

25.  Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација

26.  Правилник за видовите на биостимулатори, постапката и документите за класификација на новиот биостимулатор во одреден вид, начинот на означување и идентификација, содржината на физиолошки активните компоненти и хранливи елементи, минимални и максимални количества на физиолошки активните компоненти и хранливи елементи и примеси во биостимулаторите (*)

27.  Правилник за видовите на органски ѓубриња, постапката и документите за класификација на ново органско ѓубре во одреден вид, означувањето и идентификацијата, содржината на макроелементи, секундарни макроелементи, минималните и максималните количества на хранливи елементи и примеси (*)

28. Правилник за видовите на микробиолошки ѓубриња, постапката и документите за класифицирање на новото микробиолошко ѓубре во одреден вид, начинот на означување и идентификација, содржината на микроорганизми, минимални и максимални количества на микроорганизми и примеси (*)

29. Правилник за начинот на преглед на пратката ѓубриња и документацијата по пристигнување на граничен премин и по потреба земање примероци, методите за земање на примероци, испитувањето, количеството на примероците и постапката за доставување на примероците до лабораторија (*)

30. Правилник за правилата за добра земјоделска пракса за употреба на ѓубрињата (*)

31.  Правилник за начинот на собирање на податоци и водењето на евиденција за контролата на квалитетот на производството на секоја шаржа на ѓубрињата пред да се пласираат на пазарот (*)

32.  Правилник за поблиските услови за увоз, формата, содржината и начинот на водење на регистарот на увозници  на ѓубриња

33.  Правилник за видови подобрувачи на својствата на почвата, постапката и документите за класификација на нов подобрувач на својствата на почвата на одреден вид, означување, идентификација, содржината на макроелементите, секундарните макро и микроелементи, минимални и максимални количества на хранливи елементи и примеси (*)

34.  Правилник за постапката и документацијата за евидентирање и содржината на евиденцијата за ѓубрињата кои се увезуваат

35.  Правилник за содржината на согласност за пакување и доработување на ѓубрињата и другите услови кои треба да ги исполнуваат правните лица кои произведуваат, доработуваат, вршат пакување, како и секое друго правно лице кое ги менува својствата на ѓубрето

36.  Правилник за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат правните лица овластени за испитување на ѓубрињата

37.   Правилник за формата,содржината и начинот на водење на регистарот на правни лица за пласирање на пазар ѓубриња на големо и мало

38.   Правилник за поблиските услови за магацините, условите за сместување и чување на ѓубрињата и условите за заштита на животната средина при пласирање на пазар на ѓубриња на големо и мало

39.   Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата и контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата за 2022 година

40.  Правилник за неоргански ѓубрињаЗакон за ловството

1. Закон за ловството

2. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог

3. Правилник за начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата

4. Правилник за бојата и кројот на униформата, содржината на образецот на легитимацијата, како и видот на оружјето на ловочуварот

5. Правилник за содржината на посебната ловностопанска основа

6. Правилник за содржината на годишниот план за спроведување на посебната ловностопанска основа

7. Правилник за формата и содржината на образецот на дозволата за ловење на дивечот во ловиштето и начинот на водење на евиденција на издадените дозволи за ловење на дивеч

8. Правилник за формата и содржината на образецот за трофејниот лист

9. Правилник за начинот на водење на евиденција на трофеите

10. Правилник за формата и содржината на образецот на потврдата за потеклото на дивечот, деловите од дивечот и трофеите од дивечот како и начинот на водење на евиденција за сопственикот и потеклото на дивечот и делови од дивечот

11. Правилник за формата и содржината на барањето за полагање на ловечки испит, формата и содржината на уверението за положен ловечки испит како и формата и содржината  на  записникот за полагање на ловечки испит

12. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за полагање на ловечки испит, формата и содржината на уверението за положен ловечки испит како и формата и содржината на записникот за полагање на ловечки испит

13. Правилник за содржината на програмата за полагање на ловечкиот испит, висината на надоместокот за полагање на ловечкиот испит и висината на надоместокот на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит

14. Правилник за изменување на правилникот за содржината на програмата за полагање на ловечкиот испит, висината на надоместокот за полагање на ловечкиот испит и висината на надоместокот на стручната комисија за полагање на   ловечкиот испит

15. Програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2020 година

16. Програма изменување на програмата за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2020 година

17. Програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2021 година

18. Програма за изменување на програмата за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2021 година

19. Ценовник за висината на надоместот на штетата нанесена на дивечот со бесправен лов или на друг начин

20. Решение за утврдување на видот на дивеч без заштита и висината на паричната награда

21. Решение за определување на видовите диви птици кои се корисни

22. Одлука за утврдување на вредноста на дивечот

23.  Одлука за востановување на ловишта на територијата на Република Македонија

24.  Одлука за изменување и дополнување на одлуката за востановување на ловишта на територијата на Република Македонија

25.  Одлука за определување на државни ловиштаЗакон за сточарство

1. Закон за сточарство-вон сила 

2. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на институција за добивање и пресадување на ембриони 

3. Правилник за видовите на добиток и начинот на употреба на мешано семе од ист вид на добиток 

4.  Правилник за критериумите во поглед на објектите, опремата и кадрите кои ги исполнува одобрената институтција која врши тестирање на својствата на одделните видови на добиток и постапка и начинот на тестирање кај одделни видови на добиток

5. Правилник за посебните критериуми за одделни видови, раси и хибриди кои согласно одгледувачката програма се наменети за размножување

6.  Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на станици за тестирање на својствата на добитокот 

7.  Правилник за посебната стручна оспособеност за правни и физички лица, кои се стручно оспособени да вршат стручен надзор над одделни јавни услуги 

8.  Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на одобрени институции за добивање и пресадување на јајце клетки ембриони 

9.  Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за овластување за вршење на јавни услуги од областа на сточарството, потребната документација, како формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за давање на овластување за вршење на јавни услуги од областа на сточарството, односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на овластување за вршење на јавни услуги од областа на сточарството

10. Правилник за поблиските услови за вршење на одделна јавна услуга спроведување на мерки и активности за спроведување на матичното книговодство, утврдување на генетски квалитет и приносот во сточарството

11. Правилник за изменување на  правилникот за поблиските услови за вршење на одделна јавна услуга спроведување на мерки и активности за спроведување на матичното книговодство, утврдување на генетски квалитет и приносот во сточарството

12. Правилник за методите и постапките за мерење ба својствата и прогнозирање на генетска вредност на добитокот(*) 

13. Правилник за подеталните критериуми во однос на приплодниот добиток, просторот, кадрите и опремата за производство и чување на семе од добиток

14. Правилник за критериумите под кои се употребува и пушта во промет семе од добиток 

15. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација

16. Правилник за поблиските услови за признавање на организациите на одгледувачи по одделни видови добиток 

17. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистрите на одобрени институции за осеменување и на одобрени одгледувалишта на пчелни матици 

18. Правилник за подеталните критериуми за катастарот на пчелните пасишта и пчеларскиот ред за испаша

19. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на признатите организации на одгледувачи  

20. Правилник за обемот на генетски резерви, како и начинот и постапката на обезбедување и одржување на резервите  

21. Правилник за начинот на одгледување и прометот на автохтони раси и/или линии, формата и содржината на барањето за признавање на нови автохтони раси и/или линии и формата, содржината и начинот на водење на регистарот 

22. Правилник за начинот на изведувањето и мониторингот на биолошката разновидност во сточарството

23. Правилник за поблиските услови за вршење на одделна јавна услуга заштита на биолошката разновидност во сточарството, начинот на изведувањето и мониторингот на биолошката разновидност во сточарството и зачувањето на генетската варијабилност и генетските резерви на добитокот

24. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на станица за тестирање на добиток

25. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за одобрување на институција за производство на семе и одгледуваште на пчелни матици 

26. Правилник за формата и содржината на барањето за признавање на организациите на одгледувачи по одделни видови на добиток 

27. Правилник за формата и содржината на прекршочниот патен налог 

28. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на правно лице за вршење на промет со семе 

29. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на институција од областа на сточарството

30. Правилник за формата и содржината на зоотехничките документи, како и начинот на пополнување на обрасците за издавање на зоотехничките документи (*)

31. Правилник за дополнување на правилникот за формата и содржината на зоотехничките документи, како и начинот на пополнување на обрасците за издавање на зоотехничките документи *

32. Правилник за дополнување на правилникот за формата и содржината на зоотехничките документи , како и начинот на пополнување на обрасците за издавање на зоотехничките документи (*)

33. Правилник за поблиските критериуми за вршење промет со семе од страна на други правни лица 

34. Програма за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година

35. Програма за финасиска поддршка во земјоделството за 2022 година 

36. Правилник за начинот на одгледувањето и прометот на пчелните матици наменети за промет, преместувањето на пчелите и пчелниот приплоден материјал, како и големината на заштитениот појас околу одобреното одгледуваште на пчелни матициЗакон за консолидација на земјоделско земјиште

1. Закон за консолидација на земјоделско земјиште

2. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, за формата и содржината на барањето за промена на податоци во регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, за формата и содржината на барањето за бришење од регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, потребната документација и начинот на водење на регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата

3. Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, за формата и содржината на барањето за промена на податоци во регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, за формата и содржината на барањето за бришење од регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата, потребната документација и начинот на водење на регистарот на вршители на работи во функција на консолидацијата

4. Методологија за процена на вредноста на земјишните парцели од консолидационата маса 

5. Методологија за дополнување на методологија за процена на вредноста на средствата во земјоделството

6. Методологија за изменување на  методологија за процена на вредноста на земјишните парцели од консолидационата маса

7. Правилник за формата и содржината на записникот за процена на земјиштето со прегледен план

8. Правилник за начинот на давање на советодавна помош и начинот на посредување како и формата и содржината на образецот на барањето за консолидација на земјоделското земјиште со размена и потребната документација

9. Правилник за формата и содржината на геодатскиот елаборат за посебни намени за консолидација

10. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на геодетскиот елаборат за посебни намени за консолидација

11. Правилник за формата и содржината на проектот за консолидација

 Закон за зоотехника


Закон за советодавен систем за земјоделството и руралниот развој (*)


Закон за дивечот и ловството (*)


Закон за рибарство и аквакултура (*)

Закони - архива

Подзаконски акти - архива

Нацрт - Закон за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици