ЈАВЕН ПОВИК бр.47 – 1360/1 за прибирање на барања за доделување на финансиски средства по Програмата за проширена репродукција на шумите за 2024 година

01.02.2024 09:30:00


I. ПРЕДМЕТ

Предмет на овој јавен повик е реализација на средствата утврдени согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 283/23), раздел 14001 – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, програма 2 – Шумарство, потпрограма 20 - Шумарство, ставка 485 – Вложувања и нефинансиски средства во износ од 2.125.000,00 денари, кои средства ќе се користат за доделување на сопственици на шуми во приватна сопственост за  пошумување на голини и ерозивни земјишта.

 

II. ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на Јавниот повик имаат сите сопственици на шуми во приватана сопственост, чии локации предвидени за пошумување, се со површини поголеми од 0,50 ха.

 

III. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ

За докажување на условите кои треба да се исполнат за учество на јавниот повик, кон Барањето корисниците задолжително треба да ги достават следните документи:

- Оперативно-стручна програма за пошумување изработена од шумарски инжењер, во која се наведуваат основните податоци за локалитетот и подетални податоци за обемот и видот на работата, техниката на засадување, видот на садниците, времето на реализација на работите и други важни податоци за потребата за пошумување на земјиштето,

-       Копија од диплома или уверение за завршен Факултет за шумарски науки од шумарскиот инжењер кој ја изработува оперативно-стручната програма, заверена на нотар,

-       Имотен лист оригинал (не постар од шест месеци),

-       Копија од катастарски план (скица),

-       Изјава за согласност за обработка на лични податоци,

-       Копија од важечка лична карта и

-       Копија од бројот на трансакциска сметка на барателот на кој ќе се врши исплатата.           

 

IV. РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА

Барањата за доделување на финансиски средства барателите ги поднесуваат до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 10 дена од денот на објавувањето на Јавниот повик. Барањата кои нема да бидат доставени во предвидениот рок нема да бидат разгледувани.

 

V. ВИСИНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА

Висината на финансиските средства согласно оваа програма, изнесува 85.000,00 денари по хектар пошумена површина.

 

VI. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

За доделување на финансиски средства за  пошумување на голини и ерозивни земјишта, сопствениците на шуми во приватна сопственост, согласно овој јавен повик и Програмата за проширена репродукција на шумите за 2024 година, треба да поднесат Барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кое е дадено во Прилог на овој јавен повик. Барањето се доставува во еден оригинален примерок во писмена форма потпишан од страна на барателот. Еден сопственик на шума во приватна сопственост може да поднесе само едно барање за доделување на финансиски средства, согласно оваа програма.

Барањето заедно со документите од делот III на овој Јавен повик се доставува во затворен плик преку пошта на адреса: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. „Ленинова“ бр. 2, 1000 Скопје или со предавање во Архивата на Министерството, секој работен ден од 9.00 до 15.00 часот.

На предната страна на пликот во горниот лев агол да пишува „НЕ ОТВОРАЈ”, а под тоа  „За јавен повик за прибирање на барањa за  доделување на финансиски средства по Програмата за проширена репродукција на шумите за 2024 година“.

Барањето за доделување на финансиски средства од Програмата за проширена репродукција на шумите за 2024 година може да се обезбеди преку веб страната на Министерството : www.mzsv.gov.mk.

 

VII. ПОСТАПКА И НАЧИН НА ИЗБОР

За постапување по барањата за доделување на финансиски средства поднесени согласно Програмата за проширена репродукција на шумите за 2024 година, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија составена од три члена и нивни заменици од редот на вработените во Министерството. По пристигнување на поднесените барања, согласно рокот утврден во делот IV на овој јавен повик, Комисијата со записник го утврдува точниот број на пристигнати барања и изготвува Листа на баратели кои ги исполниле условите за доделување на финансиски средства согласно овој јавен повик и имаат уредна и комплетна документација, подредени согласно рокот на доставување на комплетно барање врз основа на принципот „прв дојден, прв услужен“. Барателите кои не доставиле уредна и комплетна документација и кои не ги исполнуваат условите, Комисијата ги известува да ги докомплетираат истите во рок од седум работни дена.

Барателите кои не ги исполнуваат условите и кои не доставиле уредна и комплетна документација нема да бидат наведени во Листата. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе склучува договори со секој барател/сопственик на шума во приватна сопственост поединечно, почнувајќи од првиот барател на листата па редоследно до исцрпување на средствата предвидени со Програмата за проширена репродукција на шумите за 2024 година.

                               

Документи за превземање

Јавен повик
Барање
Барање
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици