Јавни Огласи


Предмет на овој јавен повик е реализација на средствата утврдени согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 282/22 во износ од 1.700.000,00 денари кои ќе се користат за доделување на финансиски средства на сопственици на шуми во приватна сопственост за  пошумување на голини и ерозивни земјишта. 

 


Документи за превземање

Јавен повик
Барање

Врз oснова на член 101 став (1) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Р Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19, 27/19 и „Службен весник на РС Македонија“ бр. 152/19, 244/19, 275/19, 110/21, 123/22), член 3 став (1) алинеја 1 и ставовите (2), (3), (4) и (5) член 11 ставовите (1), (9), (10) и (11), член 12 ставовите (1), (2) и (3), член 13 ставовите (1), (2), (7), (8) и (9)и член 14 став (3) од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на РС Македонија“ бр. 208/19, 236/19, 53/21, 175/21, 257/21, 67/22, 81/22, 206/22 и 43/23) и  дел II став (2) точка 1 потточка 1.1 од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 („Службен весник на РС Македонија“ бр. 43/23), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува: ЈАВЕН ПОВИК за промотивни активности од областа на земјоделството и руралниот развој во  Република Северна Македонија


Документи за превземање

Јавен повик 2023
Упатство

Согласно програмата за финансирање на земјоделски производители на храна за 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 31/23), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

 ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на барања за финансирање за земјоделски производители на храна од неживотинско потекло од Програмата за финансирање на  земјоделски производители на храна за 2023 година.

 


Документи за превземање

Јавен повик неживотинско

Согласно програмата за финансирање на земјоделски производители на храна за 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 31/23), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на барања за финансирање за земјоделски производители на храна од животинско потекло од Програмата за финансирање на  земјоделски производители на храна за 2023 година. 


Согласно програмата за финансирање на микро земјоделски производители на вино и алкохолни пијалаци за 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32/23), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на барања за финансиска поддршка за микро земјоделски производители на вино од Програмата за финансирање на микро земјоделски производители на вино и алкохолни пијалаци за 2023 година. Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици