Јавни Огласи


Нарачател: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)

Проект: Проект за модернизација на земјоделството

Наслов на Договорот: Набавка на неконсултантски услуги за подобрување на квалитетот на податоците за земјоделско земјиште во државна сопственост - поделба на парцели во сосопственост

Држава: Република Северна Македонија

Заем бр.: 9037-MK

БПП бр.: AMP-TS-БПП-C2.2-1

Oбјавено на: 21.09.2023 година


Објавен е првиот јавен повик од ИПАРД 3 програмата за доставување на барање за користење на средства по мерка1 – Инвестиции во основни средства на земјоделски стопанства и мерка 7 - Диверзификација на фарми и развој на бизниси. Вкупната вредност за инвестиции која на располагање се става со приот јавен повик за двете мерки изнесува 30 милиони евра. 

Корисникот треба да пополни и поднесе Барање за користење средства од ИПАРД Програмата 2021-2027 за поединечна мерка, Деловен План изработен согласно Упатството за изработка на Деловен План или Технички предлог проект и придружна документација како што е наведена во овој Јавен Повик. Пополнетото Барање за користење средства од ИПАРД Програмата 2021-2027 заедно со Деловниот план/Техничкиот предлог проект и целокупната потребна документација се доставуваат во затворен плик со назнака на предната страна на пликот во горниот лев агол “НЕ ОТВАРАЈ“ за Јавен оглас ИПАРД 2021-2027 број 01/2023 и назначување на мерката за која се поднесува барањето. Барањето може да се достави по пошта како препорачана пратка или лично во писарницата на Агенцијата.


Client: Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy of the Republic of North Macedonia

Project: Agriculture Modernization Project

Contract title: Consulting Services for establishment of a sustainable system for Animal By-Products Management

Country: Republic of North Macedonia

Loan No. 9037-MK

RFP No: AMP/CS/QBS-SC2.3-1

Procurement method: “Qualiti Based Selection-QBS”


Client: Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy of the Republic of North Macedonia

Project: Agriculture Modernization Project

Contract title: Consulting services for Design and Creation of Temporary Inventory of state-owned agricultural land and pastures

Country: Republic of North Macedonia

Loan No. 9037-MK

RFP No: AMP-CS-CQS-SC2.1-2.5

Procurement method: “Selection based on Consultants’ Qualifications”


Објавен јавен повик од ИПАРД 2 програмата за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 – Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи.

Финансиската поддршка за овој Јавен повик е составена од 75% средства обезбедени од ИПАРД, согласно Финансиската Спогодба 2014-2020 и 25% средства обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија.

Финансиски средства по поединечно барање се доделуваат како неповратна финансиска поддршка (грант) во износ од 50% од вредноста на вкупно прифатливите трошоци на инвестициите.

Вкупната финансиска поддршка во рамките на овој јавен повик изнесува 8.8 милиони  евра, а крајниот рок за поднесување на барањата е 18-ти  септември 2023 година.

Повеќе информации за јавниот повик заинтересираните апликанти можат да најдат на https://www.ipardpa.gov.mk/mk/Home/IpardPovici/29Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици