Јавни Огласи


Republic of North Macedonia

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy 

AGRICULTURE MODERNIZATION PROJECT

Loan No.: 9037  MK

Reference NoAMP-CS-CQS-C2.3-3

Assignment Title: Consulting Services for Supervision of civil works for Construction and installation of Equipment in the newly build Animal By-Products Facility in Municipality of Rosoman, North Macedonia


Врз основа на член 56 од Законот за зоотехника (,,Службен весник на РСМ” бр.87/23), Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство обjавува ЈАВЕН КОНКУРС за давател  на јавни услуги спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година за 2024 година. Повеќе за јавниот конкурс прочитајте во докуемнтот во прилог.


Документи за превземање

Јавен конкурс

Врз основа на член 36 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18  и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21,  283/21 и 91/23), член 28 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 153/19,216/19, 89/22 и 65/23) и Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за давање на дивечот во ловиштето со концесија  во ловниот  реон Куманово, Кочани, Кавадарци,  Гевгелија, Битола, Охрид  и  Кичево („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 220/23),  Комисијата за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија објавува  ЈАВЕН  ПОВИК ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИОТ РЕОН  КУМАНОВО, КОЧАНИ, КАВАДАРЦИ, ГЕВГЕЛИЈА, БИТОЛА, ОХРИД  И КИЧЕВО


Врз основа на член 22 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), член 22 став 1 алинеја 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и одредбите од Правилникот за систематизација на работни места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  бр. 04-6397/1 од 01.06.2015 година, измените на Правилникот за систематизација на работни места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  бр. 04-11933/2 од 01.12.2015 година, измена бр. 04-11314/3 од 08.12.2015 година, измена бр. 04-2753/2 од 20.02.2016 година, измена бр. 04-5362/2 од 13.06.2016 година, измена бр. 04-6948/1 од 11.07.2016 година, измена бр.04-8800/3 од 29.09.2016 година, измена бр.04-10445/1 од 01.12.2016 година, измена бр.04-994/1 од 01.02.2017 година, измена бр. 04-2947/1 од 11.04.2017 година, измена бр. 04-5497/1 од 31.07.2017 година, измена бр. 04-2591/1 од 03.02.2018 година, измена бр. 04-5444/1 од 26.04.2018 година, измена бр. 04-6112/1 од 17.05.2018 година, измена бр. 04-8025/3 од 03.08.2018 година, измена бр. 04-9996/2 од 06.11.2018 година, измена бр. 04-7601/1 од 18.07.2019 година, измена бр. 04-10416/1 од 18.10.2019 година, измена бр. 01-10904/1 од 31.10.2019 година, измена бр.04-12588/3 од 19.12.2019 година, измена бр. 04-12851/1 од 23.12.2019 година, измена бр. 04-369/1 од 11.01.2021 година, измена бр. 04-1488/1 од 02.02.2021 година, измена бр. 04-4634/3 од 29.04.2021 година, измена бр. 04-7378/2 од 14.09.2021 година, измена бр. 04-2523/2 од 10.02.2022 година, измена бр. 04-5292/2 од 29.04.2022 година, измена бр. 04-7592/3 од 12.08.2022 година, измена бр. 04-9266/1 од 16.09.2022 година, измена бр. 04-12767/2 од 05.12.2022 година, измена бр. 04-471/1 од 11.01.2023 година, измена бр. 04-869/1 од 18.01.2024 година, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува: ЈАВЕН ОГЛАС БР. 03/2024 за вработување на определено време. 


Документи за превземање

Пријава за вработување

Врз oснова на член 101 став (1) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Р Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19, 27/19 и „Службен весник на РС Македонија“ бр. 152/19, 244/19, 275/19, 110/21, 123/22 и 65/23), член 9 став (1), член 11 ставовите (1) и (9), член 12 ставовите (1), (2) и (3), член 13 ставовите (1), (2), (6) и (1) и член 14 став (3) од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на РС Македонија“ бр. 208/19, 236/19, 53/21, 175/21, 257/21, 67/22, 81/22, 206/22, 43/23, 123/23 и 223/23) и дел II став (2) точка 1 „Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој“ потточка 1.7 „Воспоставување и спроведување на иновативни практики“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2024 година („Службен весник на РСМ“ бр. 13/24), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува: ЈАВЕН   ПОВ ИК ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици