Јавни Огласи


Врз основа на член 22  од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19 и 267/20), член 22 став 1 алинеја 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и одредбите од Правилникот за систематизација на работни места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  број 04-6397/1 од 01.06.2015 година и измените на Правилникот за систематизација на работни места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  број 04-11933/2 од 01.12.2015 година, број 04-11314/3 од 08.12.2015 година, број 04-2753/2 од 20.02.2016 година, број 04-5362/2 од 13.06.2016 година, број 04-6948/1 од 11.07.2016 година, број 04-8800/3 од 29.09.2016 година, број 04-10445/1 од 01.12.2016 година, број 04-994/1 од 01.02.2017 година, број 04-2947/1 од 11.04.2017 година број 04-5497/1 од 31.07.2017 година, број 04-2591/1 од 03.02.2018 година, број 04-5444/1 од 26.04.2018 година, број 04-6112/1 од 17.05.2018 година, број 04-8025/3 од 03.08.2018 година, број 04-9996/2 од 06.11.2018 година, број 04-7601/1 од 18.07.2019 година, број 04-10416/1 од 18.10.2019 година, бр. 01-10904/1 од 31.10.2019 година, број 04-12588/3 од 19.12.2019 година, број 04-12851/1 од 23.12.2019 година, број 04-369/1 од 11.01.2021 година, број 04-1488/1 од 02.02.2021 година, број 04-4634/3 од 29.04.2021 година, број 04-7378/2 од 14.09.2021 година, број 04-2523/2 од 10.02.2022 година, број 04-5292/2 од 29.04.2022 година, број 04-7592/3 од 12.08.2022 година, број 04-9266/1 од 16.09.2022 година и број 04-12767/2 од 05.12.2022 година, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува ЈАВЕН ОГЛАС БР. 01/2023 за вработување на определено време до 31.12.2023 година.


Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19и 178/21), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.04/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.287/22), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува  Јавен   ОГЛАС бр.04/22 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање. 


Врз основа на член 48 став 4 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 02/2017 и 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022) Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за вработување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависнот од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на РМ“ бр. 11/15 и 35/18 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 303/20)  и Правилникот за систематизација на работните места и Измените на правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се објавува:

 


Врз основа на член 48 став 4 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 02/2017 и 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022) Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за вработување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависнот од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на РМ“ бр. 11/15 и 35/18 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 303/20)  и Правилникот за систематизација на работните места и Измените на правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се објавува

 


Врз основа на Член 52 став (1) од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 02/2017 и 11/2018 и ,,Службен весник на РСМ,, бр. 275/2019, 14/2020, 215/2021 и 99/2022) Државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе одлуки за избор по Интерен оглас број 01/2022.Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици